اثر درمان طولانی مدت با کارنوزین بر میزان گلوکز و چربی‌های سرم و فشار خون در مدل تجربی هیپرلیپیدمی در موش سوری

نویسندگان

1 گروه داخلی و قلب و عروق ، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

2 گروه فیزیولوژی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

3 دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

چکیده

 مقدمه و هدف:
هیپرلیپیدمی مزمن با عوارض مختلفی همراه می باشد. با توجه به اثرات حفاظتی و
سودمند کارنوزین در بیماری های متابولیک، هدف بررسی
حاضر تعیین اثر این ماده بر میزان چربیهای سرم و فشار خون در مدل تجربی
هیپرلیپیدمی در موش سوری بود.   مواد و روش ها: موشهای سوری به پنج گروه کنترل، کنترل تحت تیمار با دوز
بالای کارنوزین (250 میلی گرم بر کیلوگرم)، هیپرلیپیدمیک و دو گروه هیپرلیپیدمیک تحت
تیمار با کارنوزین (125 و 250 میلی گرم بر کیلوگرم) تقسیم شدند. تیمار با کارنوزین
پس از گذشت 8 هفته از شروع مصرف غذای پر چرب به مدت 4 هفته انجام شد.    نتایج: کارنوزین موجب کاهش معنی دار
گلوکز سرم نگردید، سطح کلسترول توتال و تری گلیسیرید سرم در موش های هیپرلیپیدمیک
بطور معنی دار افزایش یافت (01/0-05/0p < ) و کارنوزین
در دوز بالا موجب کاهش معنی دار آنها گردید (05/0p < ) و از نظر
کلسترول HDL سرم نیز درمان
با کارنوزین تغییر معنی دار بوجود نیاورد. بر خلاف، افزایش معنی دار سطح کلسترول LDL در موش های
هیپرلیپیدمیک مشاهده شد (05/0p < ) و درمان با
کارنوزین در دوز بالا موجب کاهش معنی دار آن گردید (05/0p < ). بعلاوه، موش های هیپرلیپیدمیک افزایش معنی دار فشار خون سیستولی
را نشان دادند (05/0p < ) و درمان با
کارنوزین موجب کاهش معنی دار آن نشد.    نتیجه گیری: تجویز کارنوزین به موش های هیپرلیپیدمیک فاقد اثر محسوس
بر گلوکز سرم و فشار خون سیستولی بود و موجب کاهش
معنی دار در سطح کلسترول توتال، تری گلیسیرید، و
کلسترول LDL سرم گردید.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of chronic carnosine treatment on serum levels of glucose and lipids and blood pressure in an experimental model of hyperlipidemia in mice

نویسندگان [English]

  • Faramarz Fallahi 1
  • Mehrdad Roghani 2
  • Zahra Ahmadi 3
چکیده [English]

 Background and Objective: Chronic hyperlipidemia accompanies
various complications in the body. With regard to protective and beneficial
effect of carnosine in metabolic disorders, this study was conducted to
evaluate its effect on serum lipids and blood pressure in an experimental model
of hyperlipidemia in mice.  Materials and Methods: Mice were divided into five groups,
i.e. control, high-dose carnosine-treated control, hyperlipidemic, and two
carnosine-treated (125 and 250 mg/kg) hyperlipidemic groups. Carnosine was
administered i.p. from 8th week after hyperlipidemia induction for 4 weeks.  Results: Carnosine did not cause any
significant reduction of serum glucose, there was a significant increase in
serum total cholesterol and triglyceride in hyperlipidemic group as compared to
control (p < 0.05-0.01) and carnosine at a high dose significantly decreased
it (p < 0.05). Regarding serum HDL cholesterol, carnosine treatment did not significantly
change it. In contrast, hyperlipidemia significantly increased LDL-cholesterol
(p < 0.05) and carnosine at a dose of 250 mg/kg significantly lowered it
(p < 0.05). In addition, hyperlipidemic mice has a significantly higher
systolic blood pressure (p < 0.05) and carnosine treatment did not
significantly change it. Conclusion: Administration of carnosine to
hyperlipidemic mice does not affect serum glucose level and systolic blood
pressure and significantly lowers serum total cholesterol, LDL-cholesterol, and
triglyceride level. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carnosine
  • Hyperlipidemia
  • Dyslipidemia
  • glucose
  • Systolic blood pressure