بررسی زیست سازگاری نانوالیاف الکتروریسی شده بر پایه کیتوسان در همکشتی با سلول‌های استرومایی مغز استخوان (BMSCs)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات علوم اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)،تهران

2 پژوهشکده فناوری های زیستی،دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 مرکز تحقیقات علوم اعصاب و گروه آناتومی ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)

4 مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)

5 مرکز تحقیقات علوم اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)

چکیده

 مقدمه و هدف: مطالعات متعددی در زمینه دستیابی
به داربستی جهت رشد سلولهای بنیادی روی آن انجام شده است. هدف از این تحقیق ارائه داربست زیست تخریب پذیر کیتوسان-پلی اتیلن
اکسید (PEO)
با بررسی توانایی رشد، تکثیر، عدم تمایز و مرگ سلولی سلولهای استرومایی مغز
استخوان (BMSCs) بر روی آن می باشد. مواد و روشها: ابتدا تشکیل نانوالیاف کیتوسان-PEO به نسبت90 به 10و80 به 20 به روش الکتروریسی، توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی
قرار گرفت. این اسکافولد بر روی ژلاتین1% در پلیت24خانه ای قرار گرفته و استریل
شد. سلولهای BMSCs
از استخوان ران موش های صحرایی بالغ استخراج و پس از سه مرحله پاساژ در خانه های
خالی پلیت به عنوان گروه شاهد و هم بر روی داربست کشت داده شد. میزان تکثیر، عدم
تمایز و سلولهای در حال مرگ در طی روزهای دوم، چهارم و ششم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که مورفولوژی
سلول ها بر روی داربست حفظ شده و مشابه گروه شاهد بود. میزان تکثیر سلولها روی
داربست در روزهای متوالی افزایش یافته و اختلاف معنی داری با میزان تکثیر سلولها در کشت سلولها در
گروه شاهد نداشت. یافته ها همچنین نشان داد درصد تمایز سلول های BMSCs و درصد میزان
مرگ سلولی نیز در سلول های کشت داده شده روی داربست در مواجه با داربست در پایان روز ششم مشابه گروه شاهد بود. نتیجه گیری: تکثیر، عدم تمایز و عدم مرگ سلولی BMSCs بر روی نانوالیاف کیتوسان-PEO زیست تخریب پذیر منجر به ارایه مدلی از داربست گردید، که می تواند
در مهندسی بافت و
سلول درمانی مورد استفاده قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of biocompatibility of electrospun chitosan-based nanofiber co-cultured with bone marrow stromal cells

نویسندگان [English]

  • Asgar Emamgholi 1
  • Gholam Reza Kaka 1
  • Minoo Sadri 2
  • Seyed Homayoon Sadraie 3
  • Davood Zolfaghari 4
  • Zahra Borbor 5
چکیده [English]

 Background and Objective: Several studies have been performed to achieve a scaffold for growing stem cells.
The purpose of the study was to provide a biodegradable scaffold of chitosan -
poly ethylene oxide (PEO) with the ability for growing, proliferation, un-differentiation
and apoptosis of bone marrow stromal cells (BMSCs).
Materials
and Methods: First,
formation of chitosan-PEO nanofibers
composed of 90 to 10 and 80 to 20 per electro technique were studied by scanning
electron microscope (SEM). These scaffolds were located on 1% gelatin in
24-well plates and were then steriled. Femoral BMSCs of rats were
cultured on scaffolds after two passages from the house empty plate as
controls. BMSCs proliferation, differentiation and apoptosis were
studied in days II, IV and VI. Results: The results showed that the morphology of cells was maintained on scaffolds similar
to controls. The rate of cell proliferation on the scaffold on consecutive days increased in cultured cells of control group < /span> but the differences were not significant. The results also showed that at the end of the six days, BMSCs differentiation and the percentage of cell death on the scaffold were similar with cultured cells in control group.

Conclusion: P < /span>roliferation, un-differentiation and no
apoptosis of BMSCs on biodegradable chitosan-PEO nanofiber are obtained as a model that can be used in tissue engineering and cell therapy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanofibers
  • Chitosan
  • Scaffolds
  • Bone Marrow Stromal Cells