بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و رضایت شغلی پرستاران

نویسندگان

1 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران

2 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)،

3 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

4 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

چکیده

 مقدمه و هدف: برقراری ارتباط مؤثر از حیاتی­ترین اجزاء مراقبت پرستاری است.
با توجه به اهمیت مهارت­های ارتباطی و تأثیر آن بر رضایت شغلی پرستاران، این
مطالعه با هدف بررسی تأثیر مهارت­های ارتباطی بر رضایت شغلی پرستاران انجام­شد.   مواد و روش‌ها: این مطالعه به­صورت توصیفی- همبستگی در سال 1390 انجام­گرفت . جامعه آماری
۲۴۲ نفر از پرستاران شهر تهران بودند که به­صورت تصادفی انتخاب­شدند. داده­ها با پرسش­نامه­های روا و پایای مهارت­های ارتباطی و رضایت شغلی گردآوری­شدند.
داده­ها با استفاده از آزمون مجذور کای و نرم­افزارSPSS17 تجزیه­و­تحلیل­شدند.   یافته‌ها: نتایج نشان­داد که ارتباطی معنی­دار میان مهارت­های
ارتباطی پرستاران و رضایت شغلی آنان وجوددارد. به­طوری­که افزایش مهارت­های ارتباطی
باعث افزایش رضایت شغلی می­شود. میان افزایش مهارت­های ارتباطی پرستاران با افزایش دو مؤلفه از مؤلفه­های رضایت شغلی(شرایط
کار و ارتباط با همکاران) ارتباطی معنی­دار وجودداشت  ( 001/0>p < /span>)   نتیجه‌گیری: یافته­های این مطالعه نشان­دادند که میان افزایش مهارت­های
ارتباطی وافزایش رضایت شغلی پرستاران، ارتباطی معنی­دار وجوددارد؛ بنابراین
پیشنهادمی­شود آموزش مهارت­های ارتباطی برای پرستاران انجام­شود تا افزایش کیفیت
مراقبت­های پرستاری را فراهم­آورد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between use of communication skills and job satisfaction of nurses

نویسندگان [English]

  • Hossein Mahmoudi 1
  • Abouzar Soori laki 2
  • Masoumeh Boulhasani 3
  • Mohammad-Jafar Sepahvand 4
چکیده [English]

 Background and Objective: Effective communication is a vital
component of nursing care. Given the importance of communication skills and its
impact on job satisfaction of nurses, this study was conducted to investigate
the relationships between communication skills and job satisfaction in nurses.   Materials and Methods: This research was a
descriptive–correlative study that was conducted in 2012 and randomly utilized
242 nurses in Tehran. Data were collected by communication skills and job
satisfaction questionnaire. Data were analyzed using Chi square test and SPSS
17 software.   Results: The findings indicated that a significant positive
correlation exists between communication skills with job satisfaction. Two
characteristics of the components of job satisfaction (job and relationship
with colleagues) was significantly associated with nurses' communication skills
(p < 0.001).   Conclusion: According to obtained results, a positive
correlation exists between communication skills and job satisfaction. Thus,
communication skill training programs are recommended for nurses to improve the
quality of nursing care.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication skills
  • job satisfaction
  • Nurse