ارزیابی تجویز آپیجنین بر برخی از فاکتورهای مرتبط با استرس اکسیداتیو در بافت کلیه موش سفید بزرگ دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین

نویسندگان

1 گروه داخلی و نفرولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

2 گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

3 دانشگاه شاهد

چکیده

 مقدمه و هدف: دیابت قندی موجب افزایش استرس اکسیداتیو
و کاهش فعالیت سیستم مقابله­کننده با عوامل اکسیدانت در بدن می­شود. با توجه به
نقشی که تشدید استرس اکسیداتیو در آسیب به بافت کلیوی و نفروپاتی در حالت دیابت
دارد و با درنظرگرفتن اثر ضددیابتی و آنتی­اکسیدانی آپیجنین، هدف از انجام این
مطالعه، ارزیابی اثر تجویز مزمن این فلاونوئید بر سطح بافتی برخی شاخص­های استرس
اکسیداتیو در بافت کلیه موش سفید بزرگ دیابتی است.   مواد و روش‌ها: موش­های سفید بزرگ نر به چهار گروه
کنترل، کنترل تحت تیمار با آپیجنین، دیابتی و گروه دیابتی تحت درمان با آپیجنین
تقسیم­شدند؛ آپیجنین به میزان 10 میلی­گرم بر کیلوگرم به­مدت سه هفته و از یک هفته
پس از القای دیابت توسط استرپتوزوتوسین تجویزشد؛ در پایان کار، سطح بافتی مالون دی
آلدئید و نیتریت و نیترات و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیس موتاز در بافت کلیه اندازه­گیری­شد.   نتایج: سطح مالون دی آلدئید و نیتریت و نیترات
در بافت کلیوی موش­های دیابتی افزایش معنادار (به­ترتیب 01
/0p < و 05 /0p < )  و فعالیت آنزیم سوپراکسید
دیس موتاز کاهش معنی­دار (01/0p < ) را در مقایسه با گروه کنترل نشان­دادند، ولی تیمار موش­های دیابتی
با آپیجنین، سبب کاهش معنی­دار سطح مالون دی آلدئید، کاهش معنی­دار نیتریت و افزایش
مورد انتظار معنی­دار در فعالیت آنزیم سوپراکسید دیس موتاز در مقایسه با گروه دیابتی
نشد.   نتیجه‌گیری: تجویز مزمن آپیجنین آثاری معنی­دار
بر شاخص­های استرس اکسیداتیو اندازه­گیری­شده در این پژوهش در بافت کلیوی موش­های
دیابتی نداشت و مشخص شد که آثار آنتی­اکسیدان این ترکیب در حدی نیست که بتواند از
بروز آسیب­های کلیوی در مدل القا دیابت توسط استرپتوزوسین جلوگیری­کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of apigenin on some oxidative stress-associated factors in renal tissue of streptozotocin-diabetic rats

نویسندگان [English]

  • Reza Afshar 1
  • Mehrdad Roghani 2
  • Fatemeh Poorasad Mehrabani 3
چکیده [English]

 Background and Objective: Diabetes mellitus accompanies enhanced
oxidative stress and decreased activity of antioxidant defense system. Due to
the significant role of enhanced oxidative stress in development of renal
damage and nephropathy in diabetes and with regard to antidiabetic and antioxidant
effect of apigenin, this study was conducted to evaluate the effect of this
flavonoid on the level of some oxidative stress-associated factors in kidney
tissue of diabetic rats.   Materials and Methods: Male rats were divided into 4 groups,
i.e. control, apigenin-treated control, diabetic, and apigenin-treated diabetic
groups. Apigenin was administered at a dose of 10 mg/kg for three weeks
starting seven days after diabetes induction using streptozotocin. Tissue level
of malondialdehyde (MDA) and nitrite and nitrate and activity of superoxide
dismutase (SOD) in kidney tissue were measured at the end of the study.    Results: Diabetic rats had a significant increase in tissue level
of malondialdehyde (p < 0.01) and nitrite (p < 0.05) and a lower level of SOD
activity (p < 0.01) as compared to control group and treatment of diabetic
rats with apigenin did not significantly reduce MDA and nitrite level and also
did not significantly enhance SOD activity in diabetic group.   Conclusion: Chronic apigenin treatment could not
significantly change some measured markers of oxidative stress in renal tissue
in this study from diabetic rats and its antioxidant effect is not potent
enough to prevent renal damage in streptozotocin-induced model of diabetes.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apigenin
  • Diabetes mellitus
  • Oxidative stress
  • Kidney