بررسی اثر ترکیبی داروهای متادون و والپروات بر اکتساب و بیان وابستگی و تحمل به مورفین در موش‌های سوری نر

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد

2 مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی و کارآزمایی بالینی طب سنتی ایران، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

چکیده

 مقدمه و هدف: با توجه به معضل وابستگی و تحمل در بیماران مصرف­کننده
اوپیوئیدها، همچنین با توجه به ناکارآمدی درمان­های موجود و توصیه علوم جدید به
درمان ترکیبی دارویی بیماری­ها در فارماکولوژی مدرن، در مطالعه حاضر به بررسی اثر
ترکیبی والپروات و متادون بر وابستگی و تحمل به مورفین پرداخته­شده‌است.   مواد و روش‌ها: 98 سر موش سوری انتخاب و به گروه­های:
سالین، مورفین، متادون، والپروات، والپروات+متادون به­ترتیب با نسبت­های مساوی، 2
به 1 و 1 به 2 تقسیم­شدند. به­جز موش‌های گروه سالین بقیه گروه­ها دوزهای افزایشی
مورفین را به­مدت هشت روز پیاپی دریافت­کردند. در گروه درمانیِ اکتساب 30 دقیقه پیش از
تزریق مورفین داروها تزریق­می‌شد اما در گروه بیان فقط در روز هشتم 30 دقیقه پیش از
تزریق مورفین دارو تزریق­می­شد. برای اندازه­گیری تحمل از آزمون غوطه­وری دم
استفاده­شد؛ درنهایت برای بررسی وابستگی به­دنبال تزریق نالوکسان به­مدت 30 دقیقه
حیوانات مشاهده رفتاری می­شدند.    نتایج: رفتار پرش به­عنوان شاخص­ترین علامت وابستگی کاهش معنی­داری
را در گروه درمانی والپروات2+متادون1 نسبت­به گروه­های دیگر در فرایند اکتساب و
بیان نشان­داد؛ همچنین در گروه­های والپروات و متادون1+والپروات2 اکتساب و بیان
تحمل نسبت­به گروه مورفین کاهش معنی­داری پیدا­کردند.   نتیجه‌گیری: به­طورکلی نتایج تحقیق حاضر نشان­می‌دهد ترکیب دو داروی
والپروات و متادون، خصوصاً با نسبت 2 به 1 در کاهش وابستگی و تحمل به مورفین دارای
اثربخشیِ بیشتری است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methadone and valproate combination effect on acquisition and expression of morphine dependence and tolerance in male mice

نویسندگان [English]

  • Samira vahidi 1
  • Mohsen Khalili 2
  • Zahra Kiasalari 2
  • Esmat Yaghoutpoor 1
چکیده [English]

 Background and
Objective:
According to the problem of dependence and tolerance in addicted
patients, the inefficiency of existing treatments and the new sciences
recommendation of drug combination therapy for diseases in modern pharmacology, the
present study examined the effects of methadone and valproate combination on morphine
tolerance and dependence.    Materials and Methods: Ninety-eight
male mice were divided into following groups: saline, morphine, methadone, valproate,
three groups of valproate+methadone, i.e 1 to 1, 2 to 1 and 1 to 2 ratio.
Except saline group, other groups received escalating dose of morphine for 8 consecutive days. In acquisition group, drugs were injected for 30 minutes before morphine administration. But in expression group, the drugs were used only at 8th day (test
day) as mentioned method. Morphine tolerance was
measured by tail immersion test and for the dependence, naloxone-induced
withdrawal signs assessment was applied.   Results: Jumping
behavior as a main dependence signs in both acquisition
and expression
significantly reduced in methadone1+ valproate2 treatment groups. Also,
acquisition and expression in tolerance evaluation significantly decreased
in valproate and methadone1+valproate2 more than other groups.   Conclusion: Our results showed that probably methadone and
valproate combination treatment could reduce tolerance and dependence more than single valproate or methadone
treatments. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphine dependence
  • methadone
  • Valproate