تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح ایمونوگلبولین‌های سرمی زنان میانسال غیرفعال

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 مقدمه و هدف: تمرین­های سنگین
یا طولانی­مدت، ورزشکاران را در معرض افزایش عفونت­های مجاری فوقانی تنفسی قرارمی­دهد.
هدف از پژوهش حاضر، تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح ایمونوگلبولین­ها (IgA,IgG,IgM) سرمی زنان
میانسال غیرفعال بود.   مواد و روش ها: آزمودنی­های این تحقیق، نوزده نفر از کارکنان زن میانسال دانشگاه
فردوسی مشهد بودند که به­صورت نمونه­گیری دردسترس و هدفدار انتخاب­شدند و به­طور
تصادفی در دو گروه تجربی (یازده نفر) و کنترل (هشت نفر) قرارگرفتند. آزمودنی­ها به­مدت
شش ماه و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه در تمرین­های هوازی با شدت 55 تا 65
درصد ضربان قلب ذخیره، حاضر شدند. پیش از شروع و پس از پایان دورۀ شش ماه تمرین هوازی، نمونه خونی،
جمع­آوری و IgA،
IgG و IgMسرمی اندازه­گیری­شد. برای مقایسه میانگین­های
درون و میان گروهی، به­ترتیب، تی استیودنت همبسته و مستقل در سطح معنی­داری
05/0>P < /span> مورد استفاده قرارگرفت.   یافته‌ها: سطح­ IgG سرمی زنان میانسال، طی شش ماه تمرین هوازی کاهش معنی­دار یافت؛ همچنین،
سطح­ IgM
و IgA
سرمی، طی این دوره تغییر معنی­داری نداشت.    نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان­داد که شدت و حجم تمرین­های انجام­شده
بر عملکرد سیستم ایمنی و افزایش خطر عفونت تأثیرداشته. با وجود اختلاف در نتایج
مطالعات مختلف، پژوهشگران عقیده­دارند که تمرین­های شدید و طولانی، موجب سرکوب
سیستم ایمنی و تمرین­های ملایم و کوتاه، سبب تقویت آن می­شوند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 6-month aerobic exercise on levels of serum immunoglobulins in untrained middle-aged women

نویسندگان [English]

  • Nahid Bijeh 1
  • Keyvan Hejazi 2
چکیده [English]

 Background and Objective: The results of researches have shown that heavy
and prolonged exercise increases the risk of upper respiratory tract infection
in athletics. The aim of this study was to determine the effect of a 6 month
aerobic exercise on the levels of serum immunoglobulin in untrained middle-aged
women.   Materials and Methods: For this study, nineteen healthy female
middle-aged personnel of Ferdowsi university of Mashhad were selected by convenience sampling method
and were randomly divided into two experimental (11 people) and control (8
people) groups. The exercise protocol included aerobic exercise training
lasting for 6 months and 3 sessions per week and every session lasted for 60
minutes and with an intensity of 55-65 percent of heart rate reserve. Blood
samples were taken and serum immunoglobulin (IgA, IgM, and IgG) were measured
before and after 6 month aerobic training period. For comparison of means within
and between groups, paired-samples t test and independent t-test were used,
respectively at a significance level of p < 0.05.   Results: The findings showed that the level of serum immunoglobulin G in
middle-aged women reduced significantly. However, the levels of immunoglobulin
M and A during this period did not significantly change.   Conclusion: It is concluded that intensity and duration of exercise affect the
performance of the immune system and increase the risk of infection.
Researchers believed that long and intensive exercises weaken the immune system
while moderate and short exercises make this system strengthened.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise
  • Serum immunoglobulins
  • Untrained middle-aged women