بررسی تأثیر کپسول خوراکی زنجبیل بر استفراغ بارداری: کارآزمایی بالینی دوسوکور

نویسندگان

1 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه شاهد

2 گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

چکیده

 مقدمه و هدف: استفراغ بارداری، باعث کاهش کیفیت زندگی زنان باردار می­شود. زنجبیل به­عنوان داروی گیاهی برای مداوای استفراغ بارداری به­کارمی­رود؛ این تحقیق با هدف بررسی تأثیر زنجبیل خوراکی بر استفراغ بارداری انجام­گرفت.    مواد و روش‌ها: پژوهش، کارآزمایی بالینی شاهددار دوسوکور بوده . 135 مادر مبتلا به استفراغ کمتر از بیست هفته انتخاب و نمونه­ها با روش طبقه­بندی تصادفی در سه گروه (45 نفره) شاهد، دارونما و زنجبیل قرارگرفتند و دارو ( کپسول حاوی زنجبیل)، دارونما (نشاسته)، کپسول 365 میلی­گرمی
را چهار 4 روز، روزی سه
عدد استفاده­کردند. گروه
شاهد، چهار روز پیگیری­شدند. ابزار جمع­آوری اطلاعات، پرسش­نامه و جدول ثبت استفراغ بود. سه گروه از نظر تعداد استفراغ پیش و بعد مداخله و پیگیری، با آزمون­های آماری مقایسه­شدند.    نتایج: سه گروه، همگن­سازی و اختلاف معنی­دار نداشتند. درخصوص تعداد استفراغ، در گروه زنجبیل اختلاف میانگین­ها در روزهای درمان با پیش مداخله معنی­دار بوده، میانگین کاهش­یافت (001/0>p < /span>). در گروه دارونما نیز، اختلاف میانگین­های روز اول، دوم، سوم و چهارم درمان با پیش مداخله معنی­دار بود (005/0>p < /span>) . در مقایسه سه گروهی، تعداد استفراغ پیش مداخله در سه گروه اختلاف معنی­دار نداشته ولی روز اول، دوم، سوم و چهارم با 005/0>p < /span>
 اختلاف معنی­دار داشت. مقایسه میزان تأثیر زنجبیل و دارونما در دو گروه با آماره یومن ویتنی نشان­داد، میان تعداد استفراغ پیش مداخله و روز اول، اختلاف معنی­دار نبوده ولی روز دوم، سوم و چهارم با  )05/0p < /span>

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of ginger on pregnancy vomiting: A double blind randomized clinical trial

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Navabeh Hosseinkhani 1
  • Ahia Garshsbi 2
چکیده [English]

 Background and Objective:
Pregnancy-induced vomiting reduces women's quality of life. Ginger as herbal
medicine has been used to treat pregnancy vomiting. The aim of this study was
to determine the effect of ginger on reducing pregnancy vomiting.    Materials and Methods: This survey was a double blind randomized placebo trial
with control group. For this purpose, 135 pregnant women till 20 weeks of gestation suffering from
vomiting were participated. They were randomly and equally divided into placebo
(starch), control, and ginger (365 mg capsules, 3 times/day for 4 days) groups.
The episods of vomiting were recorded before and after the study (follow up
period) and statistical analysis was done.    Results: There was not a significant difference between the 3
groups about matching items. Meanwhile, in ginger group, there was a
significant difference before and after ginger administration regarding number
of vomiting episodes (p < 0.001). In placebo group, number of vomiting episodes
had also a significant difference before and after intervention at days 1-4
(p < 0.005). Comparison of the three
groups showed that there was a significant difference between number of
vomiting episodes after intervention at days 1-4 (p < 0.005). In addition,
comparison of ginnger and placebo groups showed that a significant difference
exists at second, third, and fourth days (p < 0.05).    Conclusion:
Ginger is effective in reduction of pregnancy vomiting

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vomiting
  • Pregnancy
  • Ginger
  • Herbal medicine