اثر تمرین هوازی همراه یا بدون محدودیت کالری بر نیم‌رخ لیپیدی در زنان بزرگسال چاق

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

3 گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده

 مقدمه و هدف: بیماری قلبی- عروقی، سبب مرگ­ومیر در زنان چاق می­شود.
این مطالعه به­منظور اندازه­گیری اثر
رژیم، ورزش یا اثر توأم آنها بر لیپیدها و لیپوپروتئین­های خون در زنان چاق انجام­شد.   مواد و روش کار: 45 زن بی­تحرک چاق سالم با میانگین سن 55/2± 01/29 سال و شاخص توده بدنی 66/1±11/33 کیلوگرم بر مترمربع به­صورت تصادفی به یکی از چهار گروه تقسیم­شدند: رژیم تنها، 10n= (انرژی مصرفی
روزانه: 500 کیلوکالری کمتر از کالری ورودی همیشگی)؛ ورزش تنها،11n= (60 دقیقه، شش
بار در هفته با شدت 60 تا 80 درصد ضربان قلب بیشینه)؛ رژیم و ورزش، 12n= (انرژی مصرفی
روزانه: 250 کیلوکالری کمتر از کالری ورودی همیشگی؛ تمرین هوازی: 60 دقیقه با شدت 60 تا 80 درصد ضربان قلب بیشینه، چهار
بار در هفته) و گروه کنترل، 12n= بدون تغییر در رژیم غذایی و فعالیت روزانه.  ترکیب بدن، لیپیدها و لیپوپروتئین­های سرم در
همه آزمودنی­ها پیش و پس از هشت هفته اندازه­گیری­شدند. پس از جمع­آوری
یافته­ها با آمار توصیفی و استنباطی، با آزمون آنالیز واریانس یک­طرفه و تست تعقیبی LSD  اطلاعات حاصل تجزیه­وتحلیل­شدند.    نتایج: وزن بدن در گروه رژیم- ورزش 6/0±47/5 و رژیم7/0±54/5 کاهش­پیداکرد بدون آنکه در گروه ورزش، تغییری معنی­دار
پیداکند. کلسترول و تری گلیسرید در گروه­های
رژیم- ورزش و رژیم پس از هشت هفته بهبودیافت و تا اندازه زیادی با کاهش وزن رابطه­داشت.    نتیجه­گیری:
تمرین همراه با رژیم غذایی مؤثرترین راه کاهش عوامل خطرزای لیپید و لیپوپروتئینی
در زنان چاق است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of aerobic training with or without calorie restriction on lipid profile in adult obese females

نویسندگان [English]

  • Mandana Gholami 1
  • Leila Sabaghian-Rad 1
  • Elham Eftekhari 2
  • Ardeshir Zafari 3
چکیده [English]

 Background and Objective: Cardiovascular diseases are one of the causes of death in
obese women. This study was conducted to examine the effects
of diet, exercise, and both on serum lipids and lipoproteins in
obese females.   Materials and Methods: In this study, 45 sedentary and healthy obese females (29.01±2.55 y, body mass index 33.11±1.66 kg.m-2) were randomly divided into four
groups: diet alone (500 kcal less than daily energy expenditure, n=10),
exercise alone (six 60 minute per week 60% - 80% maximum
heart rate, n=11), exercise and diet (250 kcal less than daily energy expenditure,
four 60 minute per week 60% - 80% maximum heart rate, n=12), and control
(n=12). Body composition, serum lipids, and lipoproteins were measured in all
subjects at baseline and after an 8-week intervention period. The data were
analyzed by descriptive and inferential statistics, which was accomplished by
one-way ANOVA followed by the LSD post-hoc test (p < 0.05).   Results: Subjects in the diet and exercise group lost 5.47±0.6 kg and those in the diet group lost 5.54±0.7 kg of their body mass. No significant changes were observed in the exercise group
relative to the control group.
After 8 weeks of intervention, serum cholesterol and triacylglycerol decreased in both
diet and exercise and diet groups and it was most strongly related to weight loss.   Conclusion: Diet and exercise are the most
effective means of reducing lipid and lipoprotein risk
factors in obese women.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obese
  • Aerobic training
  • Diet
  • Lipoprotein-lipid profiles