تأثیر طب فشاری بر شدت درد ناشی از خارج-کردن لوله درناژ قفسه صدری در بیماران تحت جراحی قلب باز در بخش مراقبت‌های ویژه

نویسندگان

1 گروه پرستاری بهداشت جامعه و سالمندی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 سمنان

3 گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 گروه آمار، دانشکده مدیریت و کتابداری، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

 مقدمه و هدف: درد از شایع­ترین شکایت بیماران تحت عمل جراحی قلب باز در
هنگام خارج­کردن لوله درناژ قفسه صدری است.  پژوهش حاضر به­منظور تعیین تأثیر  طب فشاری  بر  شدت  درد   ناشی  از
 خارج ­کردن لوله  درناژ  قفسه صدری در بیماران جراحی قلب باز در بخش
مراقبت­های ویژه انجام­شده­است.    مواد و روش‌‌ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی، صد بیمار جراحی قلب باز با لوله درناژ
قفسه صدری که در بخش‌ مراقبت‌های ویژه بیمارستان
شریعتی تهران بستری شده­بودند، به روش نمونه­گیری مستمر، انتخاب و با گمارش تصادفی
به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم­شدند. گروه آزمون تحت مداخله طب فشاری (acupressure) در نقطه 4LI و گروه کنترل، تحت لمس
سطحی قرارگرفتند. نتایج شدت درد با کمک مقیاس عددی بصری با استفاده از آمار توصیفی
و استنباطی، توسط نرم‌افزار  SPSS (نسخه 15) تجزیه­وتحلیل­شد.   یافته­ها: تفاوتی معنادار، پیش از مداخله درخصوص شدت درد دو گروه
آزمون و کنترل وجودنداشت (89/0 P =)؛ لیکن بی­درنگ، بعد از خارج­کردن لوله درناژ ، میان دو گروه، اختلاف
معنادار یافت­شد ( 01/0 P =).   بحث و نتیجه‌گیری: طب فشاری به­عنوان یک روش تسکین درد غیردارویی، بلافاصله بعد از خروج لوله درناژ مؤثر بوده­است و لذا انجام آن به
پرستاران و پزشکان بخش مراقبت­های ویژه توصیه می­شود؛ لیکن درخصوص تداوم اثربخشی آن در دقایق بعدی خروج لوله
درناژ، مطالعاتی دیگر، ضروری است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of acupressure on pain severity of chest tube removal in patients with open heart surgery in intensive care unit

نویسندگان [English]

  • Farideh Bastani 1
  • Hemmatallah Momenabadi 2
  • Mohammad-Taghi Safdari 3
  • Hamid Haghani 4
چکیده [English]

 Background and Objective: Pain due to chest tube removal (CTR) is a major
complaint among patients who undergo open heart surgery. This study was carried
out to investigate the effect of acupressure on pain intensity after chest tube
removal in patients with open heart surgery in intensive care unit (ICU).   Materials and Methods: This research study was a randomized controlled
clinical trial. The subjects consisted of 100 patients with open heart surgery
and two or more chest tubes, hospitalized in the intensive care unit of
Shariati Hospital in Tehran. The sampling method was consecutive and the
patients were randomly allocated to two groups, i.e. the control and
experimental groups. Experimental group received acupressure and control group
received touch on the same point. The tool for data collection was composed of
demographic data and pain intensity of the participants. Pain intensity was
measured 10 minutes before (baseline), immediately and 15 minutes following
chest tube removal by using the 0-10 numeric Visual Analogue rating scale. Data
were analyzed with descriptive and inferential statistics using SPSS software
(Version 15).   Results: One
hundred patients participated in the study and no differences were found
regarding the participants' personal characteristics and intensity of
pre-intervention pain. There was also a significant difference between the two
groups regarding pain intensity (p = 0.01) immediately after the chest tube
removal.  Conclusion: The obtained
results indicated that acupressure is an effective non-pharmacologic method for control of the immediate pain due to
chest tube removal in post-cardiac surgery patients.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acupressure
  • Chest tube removal
  • Open heart surgery
  • Pain