نویسنده = مسعود رحمتی
اثربخشی یک دوره تمرینات استقامتی و عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه بر تغییرات استریولوژیکی مویرگ‌های بافت هیپوکامپ موش‌های دیابتی

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 45-58

10.22070/daneshmed.2024.18697.1445

فریبا گودرزی؛ مسعود رحمتی؛ مهدی روزبهانی؛ فرزانه چهلچراغی؛ امین فرزانه حصاری