دوره و شماره: دوره 27، شماره 5 - شماره پیاپی 144، آذر و دی 1398 (144) 
متیلاسیون ژن اینترفرون گاما در بیماران مواجهه یافته با سولفورموستارد

صفحه 17-24

اشرف وفا؛ سقراط فقیه زاده؛ سارا غفارپور؛ حسین بهبودی؛ محمد صابر زمانی؛ طوبی غضنفری