کلیدواژه‌ها = کافئین
اثر درمانی ترکیب کافئین و گلی‌بنکلامید بر چربی‌ها و گلوکز سرم موش‌های صحرایی دیابتی نوع 2

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 65-70

محمدحسن قوسیان مقدم؛ محسن خلیلی؛ سعیده قاسمی دولت آبادی؛ فرزانه شجاع شفیعی


تعدیل سطوح سرمی TNF-α متعاقب مصرف کافئین در پاسخ به یک وهله فعالیت مقاومتی وامانده‌ساز

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 11-20

افشار جعفری؛ علی ضرغامی خامنه؛ ابراهیم اختری شجاعی


بررسی اثر کاتچین، کافئین و اسید گالیک بر واکنش گلیکه‌‌شدن آلبومین در شرایط آزمایشگاهی

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1387، صفحه 53-58

امیر قریب؛ زهره فائزی‌زاده؛ محمدرضا مهرابی؛ محسن میرزایی