اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد علی نوربالا تفتی

دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی/مرکز تحقیقات روان تنی، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)/ دانشگاه علوم پزشکی تهران/ تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23668379800
noorbala1gmail.com
0000-0002-7798-1682

h-index: 25  

سردبیر

دکتر مهرداد روغنی

دکترای تخصصی (PhD) / فیزیولوژی گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی/ مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی/ دانشگاه شاهد/ تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56243588000
mehjouryahoo.com
0000-0002-9209-8484

h-index: 30  

اعضای هیات تحریریه

دکتر پرویز اولیا

استاد میکروب شناسی پزشکی گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی/مرکز تحقیقات میکروب شناسی ملکولی/دانشگاه شاهد/ تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35243466400
powliashahed.ac.ir
0000-0002-5981-3781

h-index: 23  

دکتر سیامک افشین مجد

دانشیار بیماری‌های مغز و اعصاب گروه داخلی، دانشکده پزشکی/مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی/دانشگاه شاهد/ تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36112689600
safshinmajdyahoo.com

h-index: 9  

دکتر محمدرضا جلالی ندوشن

استاد آسیب شناسی گروه علوم تشریح و پاتولوژی، دانشکده پزشکی/مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی/دانشگاه شاهد/ تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22135127200
jalalinadooshanyahoo.com
0000-0002-8817-2215

h-index: 17  

دکتر نوشین جلایر نادری

دانشیار آسیب‌ شناسی دهان‌، فک و‌ صورت گروه پاتولوژی فک و دهان، دانشکده دندانپزشکی/دانشگاه شاهد/ تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55914538600
jalayershahed.ac.ir
0000-0002-7356-3205

h-index: 5  

دکتر محسن خلیلی

استاد فیزیولوژی گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی/مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی/دانشگاه شاهد/ تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004910247
najafabadyyahoo.com
0000-0002-7154-676X

h-index: 18  

دکتر سید شجاع الدین شایق

دانشیار پروتز دندان گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی/دانشگاه شاهد/ تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24480162500
shayeghshahed.ac.ir
0000-0003-3513-5848

h-index: 4  

دکتر طوبی غضنفری

استاد ایمنی شناسی پزشکی گروه ایمونولوژی و انگل شناسی، دانشکده پزشکی/مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی/دانشگاه شاهد/ تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=8410342400
tghazanfariyahoo.com
0000-0002-1049-7095

h-index: 20  

دکتر ایرج رسولی

استاد زیست شناسی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه/دانشگاه شاهد/ تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507955214
rasoolishahed.ac.ir
0000-0002-0530-4324

h-index: 27  

دکتر مهرداد روغنی

دکترای تخصصی (PhD) / فیزیولوژی گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی/مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی/دانشگاه شاهد/ تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56243588000
mehjouryahoo.com
0000-0002-9209-8484

h-index: 30  

دکتر علی دواتی

دانشیار پزشکی اجتماعی گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی/دانشگاه شاهد/تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26431320700
a_davatiyahoo.com

h-index: 9  

دکتر فرامرز فلاحی آرزودار

دانشیار بیماری‌های قلب و عروق گروه داخلی، دانشکده پزشکی/مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی/دانشگاه شاهد/تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14832572500
far910gmail.com

h-index: 11  

دکتر زهرا کیاسالاری

استاد فیزیولوژی گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی/مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی/دانشگاه شاهد/تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26653459800
kiasalarishahed.ac.ir
0000-0001-5217-246X

h-index: 14  

دکتر احیاء گرشاسبی

دانشیار زنان و زایمان گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی/مراقبتهای سالمندی/دانشگاه شاهد/تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56633969100
ahiagarshasbishahed.ac.ir

h-index: 3  

دکتر اطهر معین

دانشیار بیماری‌های پوست گروه داخلی، دانشکده پزشکی/مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی/دانشگاه شاهد/تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55949294700
sj812003yahoo.com

h-index: 10  

دکتر احمد علی نوربالا تفتی

دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی/مرکز تحقیقات روان تنی،مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)/دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23668379800
noorbala1gmail.com
0000-0002-7798-1682

h-index: 25  

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

استاد فیزیولوژی گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی/مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی/دانشگاه شاهد/تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23568940000
vaezmahdavishahed.ac.ir
0000-0002-1490-4364

h-index: 15  

دبیر اجرایی

مریم قاسم پور

مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی/ دانشگاه شاهد/ تهران، ایران

daneshvarmedshahed.ac.ir
66419568