پرورش تفکر خلاق دانشجویان مرحله بالینی دوره پزشکی عمومی با استفاده از سبک سناریونویسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران

2 گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران

3 گروه داخلی، بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

10.22070/daneshmed.2024.18842.1474

چکیده

مقدمه و هدف: پرورش تفکر خلاق در دانشجویان پزشکی امری بسیار حیاتی است، زیرا این دانشجویان در آینده به عنوان پزشکان و پژوهشگران در حوزه پزشکی فعالیت خواهند نمود. از این رو، استفاده از روش‌هایی مانند سناریونویسی بالینی به منظور تقویت و توسعه تفکر خلاق در دانشجویان پزشکی بسیار حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف پرورش تفکر خلاق دانشجویان مرحله بالینی دوره پزشکی عمومی با استفاده از سبک سناریونویسی انجام شد. 
مواد و روش ها: در این مطالعه تعداد 24 نفر از اعضای هیأت علمی بالینی دانشگاه­های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، بقیه­اله (عج)، ارتش و شاهد که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، برای شرکت در مطالعه دعوت شدند. ابزار گردآوری داده­ها؛ سناریوهای طراحی شده توسط استادان بود. برای تحلیل داده­ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد و سپس یافته­های به دست آمده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
نتایج: در این مطالعه 24 استاد بالینی پزشکی وارد مطالعه شدند. در تحلیل سناریوهای گردآوری شده استادان بالینی بر اساس معیارهای تفکر خلاق گیلفورد، شواهد احصاء شده قابل توجهی در معیارهای سیالی و بسط به دست آمد ولی در معیارهای ابتکار و انعطاف پذیری، شواهد کمتری قابل احصاء بود.
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که استفاده از سبک سناریونویسی می‌تواند به پرورش تفکر خلاق دانشجویان پزشکی در مرحله بالینی کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cultivating creative thinking of clinical stage students of general medicine course using scenario writing style

نویسندگان [English]

 • Mahdi Panahi 1
 • Jafar Jahani 2
 • Rahmat allah Marzoghi 2
 • Ghasem Salimi 2
 • Reza Forouzanfar 3
1 Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Fars, Iran
2 Department of Educational Management and Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Fars, Iran
3 Department of Internal Medicine, Shahid Mostafa Khomeini Hospital, Faculty of Medicine, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: Cultivating creative thinking in medical students is very important, because these students will work as doctors and researchers in the medical field in the future. Therefore, it is very important to use methods such as clinical scenario writing in order to strengthen and develop creative thinking in medical students. This study was conducted with the aim of developing creative thinking of students of clinical stage of general medicine course using scenario writing style.
Materials and Methods: In this study, 24 clinical faculty members of Tehran University of Medical Sciences, Shahid Beheshti, Baqiyat Allah, Artesh and Shahed who met the inclusion criteria, were invited to participate in the study. Data Collection tools; The scenarios were designed by the professors. Qualitative content analysis method was used for data analysis and then the obtained findings were analyzed and reviewed.
Results: In this study, 24 clinical professors of medicine were included in the study. In the analysis of scenarios collected by clinical professors based on Gilford's criteria of creative thinking, significant statistical evidence was obtained in the criteria of fluidity and expansion, but in the criteria of innovation and flexibility, less evidence could be counted.
Conclusion: This study showed that the use of scenario writing style can help foster creative thinking of medical students in the clinical stage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Creative thinking
 • Students
 • Scenario writing
 • Clinical stage
 • General medicine
 1. Hosseini A. The nature of creativity and its cultivation methods.8th ed.Tehran:Jihad University of Tehran Press;2023:13.
 2. Abedin Nasab Sh. Creativity and methods of cultivating creative thinking from the perspective of the teachings of the Holy Quran and Nahj al-Balaghe [dissertation]. Faculty of Usuluddin 2016.
 3. Saeidzadeh M, Asadi F, Ram M. The role of creativity in the academic achievement of medical students. Journal of paramedical sciences and military health 2019; 14(2)
 4. Puspitasari L, In'am A, Syaifuddin M. Analysis of Students’ Creative Thinking in Solving Arithmetic Problems. International Electronic Journal Of Mathematics Education, 2019;(14)1: 1306-3030.
 5. Errington E. As close as it gets: Developing professional identity through the potential of scenario-based learning. In: Jackson N, editor. Learning to be professional through a higher education e-book. Surrey UK :Surrey Centre For Excellence in Professional Training and Education; 2011;1-15.
 6. Seren Smith M, Warnes S, Vanhoestenberghe A. Scenario-based learning.In: Davies P, Pachler D, Pachler N, editors. Teaching and learning in higher education: Perspectives from UCL. London: UCL IOE Press 2018.
 7. Battista A. An activity theory perspective of how scenario-based simulations support learning: A descriptive analysis. Advances in Simulation 2017; 2:23. DOI: 10.1186/s41077-017-0055-0.
 8. Schober P, Kistemaker KR, Sijani F, Schwarte LA, van Groeningen D, Krage R. Effects of post-scenario debriefing versus stop-and-go debriefing in medical simulation training on skill acquisition and learning experience: A randomized controlled trial. BMC Medical Education 2019; 19:334. DOI: 10.1186/s12909-019-1772-y.
 9. Amiri M, Khosravi A, Chaman R, Sadeghi Z, Raei M. Creativity and its determinants in medical students. Journal of Health Education and Promotion 2020.
 10. Danaeifard H, Alvani M, Azar A. Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach. 7th ed. Tehran: Saffar Press 2021.
 11. J.P. The nature of human intelligence. Mc Grahill. New York NY.
 12. Pragt E, Haven A, Jan Van Luijk S, Diana H.J.M Dolmans, Walther N.K.A. Van Mook. Creativity: A viable and valuable competency in medicine? A qualitative exploratory study. Medical Teacher 2019; 44:10:1158-1164. DOI:10.1080/0142159X.2022.2072278.
 13. Jafari zadeh H, Moradi Y, Rasouli J, Zeynal zadeh S. A comparative study of the effect of cardiopulmonary resuscitation training based on the scenario-based method and the collaborative model on the performance of emergency medical technicians working in Urmia University of Medical Sciences. The First National Conference of New Achievements in the Field of Emergency, Esfahan 2019.
 14. Parvaresh Masoud M, Farhadloo R, Vahedian M, Kashani nejad M, Hasan pour L, Mohebi S. Comparison of the effect of scenario-based training with lecture method on the knowledge and attitude of pre-hospital emergency technicians in Qom city in dealing with chest trauma victims. Journal of Qom University of Medical Sciences 2016; 10(5): 47-54.
 15. Bagheri M, Mohammadi Pelarti A, Jokar M, Sobouhi F. The effect of scenario-based learning by group discussion and question-and-answer method on nursing students' learning achievement: A comparative study. Journal of Development Strategies in Medical Education 2022; 9(1): 18-26.
 16. Kim, Y, Hwan Lee Y. Creativity in medical education: concepts related to creative Yeungnam  University Journal of Medicine 2020; 37(2), 79-83.