بررسی مورفولوژی کانال‌های دندان‌های پرمولر فک پایین با استفاده از توموگرافی مخروطی کامپیوتری در شهر رفسنجان در سال 1400

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: پیچیدگی در آناتومی سیستم کانال ریشه قطعاً و بی‌شک یکی از محدودیت‌های اصلی در طول درمان اندو محسوب می‌شود. یکی از علل عدم موفقیت در درمان اندو شناخت ناکافی آناتومی دندان است که موجب بروز اشتباهاتی در تشخیص و پروسه درمانی می‌شود. با توجه به تأثیر قومیت و نژاد بر روی شکل و تعداد کانال ریشه‌ها این مطالعه با هدف تعیین آناتومی کانال ریشه در دندان‌های پرمولر دائمی مندیبل با استفاده از CBCT در شهر رفسنجان انجام شد تا با مشخص‌شدن مورفولوژی آنها، خطاهای اندودنتیک کاهش یابد.
مواد و روش ها: در این مطالعۀ توصیفی-مقطعی، تعداد 186 کلیشه رادیوگرافی CBCT از بیمارانی که برای انجام کارهای درمانی به کلینیک رادیولوژی دهان، فک و صورت خصوصی در شهر رفسنجان مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. بعد از تهیه گرافی‌ها با استفاده از نرم‌افزار Romexis 3.8.3.or، تصاویر CBCT از نظر تعداد ریشه و تعداد کانال پرمولرهای اول و دوم مندیبل و همچنین تایپ کانال‌ها در تصاویر آگزیال و ساجیتال مورد ارزیابی قرار گرفت. به‌منظور بررسی مورفولوژی ریشه از طبقه‌بندی ورتوچی (Vertucci) استفاده شد. اطلاعات چک‌لیست‌ها پس از جمع‌آوری به‌ترتیب وارد نرم‌افزار SPSS نسخه 20 شد. سطح معناداری در آزمون‌ها 05/0 در نظر گرفته شد.
نتایج: از نظر تایپ کانال مشاهده‌شده در دندان‌های پرمولراول، 180 (2/88 درصد) دندان کانال نوع یک، 7 (4/3 درصد) دندان کانال نوع سه، 1 (5/0 درصد) دندان کانال نوع چهار، 9 (4/4 درصد) دندان کانال نوع پنج، 1 (5/0 درصد) دندان کانال نوع شش و 6 (9/2 درصد) دندان کانال نوع هفت داشتند. همچنین در دندان‌های پرمولر دوم به‌ترتیب، 109 (2/98 درصد) دندان کانال نوع یک، 1 (9/0 درصد) دندان کانال نوع سه،1 (9/0 درصد) دندان کانال نوع پنج داشتند. این توضیح لازم است که در هیچ‌یک از کلیشه‌های مورد بررسی، کانال با تایپ 2 و 8 یافت نشد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه بر روی نژاد ایرانی، شیوع دو ریشه در پرمولرهای اول و دوم مندیبل در جنس مؤنث نسبت به جنس مذکر به‌طور معنا‌داری بالاتر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Root Canal Morphology of Mandibular Premolars with Cone Beam Computed Tomography in Rafsanjan During 2022

نویسندگان [English]

 • Zahra Tafakhori
 • Rabieh Boroumand
 • Fatemeh Hoseinzadeh
Department ofOral and Maxillofacial Radiology, Faculty of Dentistry, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Complications in the anatomy of the root canal system are considered one of the main limitations during endo treatment. Considering the effect of ethnicity and race on the shape and number of root canals, this study was conducted to determine the anatomy of the root canal in mandibular premolar teeth using CBCT in Rafsanjan city,
Materials and methods: In this descriptive-cross-sectional study, 186 CBCT radiographs of patients who visited an oral and maxillofacial radiology clinic were examined. After preparing the graphs using Romexis 3.8.3.or software, The number of roots and canals of the first and second premolars of the mandible and also the type of canals were evaluated in the axial and sagittal images. Vertucci's classification was used to examine root morphology. The fisher’s exact test was used and the significance level in the tests was considered 0.05.
Findings: In terms of canal type observed in premolar teeth, 180 (88.2%) type one , 7 (3.4%) type three canal , 1 (0.5%) type four, 9 (4.4%) had type five , 1 (0.5%) had type six and 6 (2.9%) had type seven . Also, in second premolar teeth, 109 (98.2%) had type one 1 (0.9%) type three and 1 (0.9%) type five canal teeth. It should be noted that in none of the studied stereotypes, channels with type 2 and 8 were not found.
Conclusion: In the Iranian race, the prevalence of two roots in the first and second premolars of the mandible was significantly higher in females than in males

کلیدواژه‌ها [English]

 • CBCT
 • morphology
 • anatomy
 • root
 • mandibular premolar
 1. Torabinejad M, Fouad A, Shabahang S. Endodontics e-book: Principles and practice. Elsevier Health Sciences; 2020 .
 2. Boutsioukis C. Internal tooth anatomy and root canal irrigation. Internal Root Canal Anatomy in Permanent Dentition 2019. Springer, Cham; 303-321.
 3. Llena C, Fernandez J, Ortolani PS, Forner L. Cone-beam computed tomography analysis of root and canal morphology of mandibular premolars in a Spanish population. Imaging Science in Dentistry. 2014;44(3):221-7.
 4. Javidi M, Shoja Razavi A, Esmaieli H. A comparison between conventional and digital radiography in estimating the working length of root canal. Journal of Mashhad Dental School. 2006;30(1, 2):33-40.
 5. Matherne RP, Angelopoulos C, Kulild JC, Tira D. Use of cone-beam computed tomography to identify root canal systems in vitro. Journal of endodontics. 2008;34(1):87-9.
 6. Omer OE, Al Shalabi RM, Jennings M, Glennon J, Claffey NM. A comparison between clearing and radiographic techniques in the study of the root‐canal anatomy of maxillary first and second molars. International endodontic journal. 2004 37(5): 291-6.
 7. Vertucci FJ, Haddix JE. Tooth morphology and access cavity preparation. In: Cohen S, Hargreaves KM, editors. Pathways of the pulp. 10th ed. St. Louis: Mosby; 2011. P. 136-222.
 8. Ingle JI, Bakland LK. Endodontics. 5th ed. New York: People's Medical Publishing House USA Limited (PMPH); 2002. 706.
 9. Wong R. Conventional endodontic failure and retreatment. Dental Clinics. 2004; 48(1):265-89.
 10. Park JB, Kim N, Park S, Kim Y, Ko Y. Evaluation of root anatomy of permanent mandibular premolars and molars in a Korean population with cone-beam computed tomography. European journal of dentistry. 2013; 7(1): 94.
 11. Sert S, Bayirli GS. Evaluation of the root canal configurations of the mandibular and maxillary permanent teeth by gender in the Turkish population. Journal of endodontics. 2004; 30(6):391-8.
 12. Amin Sobhani M, Razmi H, Sadegh M. Assessment f anatomy and morphology of the mandibular first and second premolars teeth in patients with CBCT imaging in an Iranian population. Journal of dentistry of medical sciences and health services. 2013; 26(3): 203-10.[Persian]
 13. Ingle J, Beveridge E. Text book of Endodontics. 2nd ed. Philadelphia: Lea and Febiger, 1976.
 14. McDonald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the child and adolescent. 9th ed. St. Louis: Mosby; 2010; 210-2.
 15. Ravanshad S, Ravaei S, Abbaszadeh S. Radiographic evaluation the prevalence of multiple roots and canals in mandibular premolars in patients refered to Shiraz dental Journal of Iranian Dental Association 2004; 15(4):71-86.[Persian]
 16. Liao Q, Han JL, Xu X. [Analysis of canal morphology of mandibular first premolar]. Shanghai Kou Qiang Yi Xue. 2011;20(5):517-21.
 17. Yang ZP, Yang SF, Lee G. The root and root canal anatomy of maxillary molars in a Chinese population. Dental Traumatology. 1988 Oct;4(5):215-8.
 18. Cohen S, Hargreaves KM. Path way of the pulp. 10th ed. St louis:C.V Mosby ,2010 .
 19. Hashemi A. Frequency of canal configuration in maxillary first premolars and mandibular second premolars. Journal of Isfahan Dental School. 2006 Aug 21:58-64.
 20. Bolhari B, Bahmani A. Evaluation of anatomy of mandibular second premolar in Ardebil. Thesis No 4635. Dental field. Dental school. Tehran Univesity of Medical Sience. Academic year:2009.
 21. Yu X, Guo B, Li K-Z, Zhang R, Tian Y-Y, Wang H, et al. Cone-beam computed tomography study of root and canal morphology of mandibular premolars in a western Chinese population. BMC medical imaging. 2012; 12(1): 18-9.