اثر هشت هفته مصرف مکمل کینوا بر سطوح سرمی آیریزین، پروفایل لیپیدی و شاخص‌های بدنی زنان بزرگسال چاق تمرین نکرده شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ّگروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: مکمل‌های تغذیه‌ای با کاهش اشتها و چاقی از بروز بیماری‌ها جلوگیری می‌کند. هدف تحقیق بررسی اثر هشت هفته مصرف مکمل کینوا بر سطح سرمی آیریزین، پروفایل لیپیدی و شاخص‌های بدنی در زنان بزرگ‌سال چاق تمرین‌نکرده بود.
مواد و روش ها: روش تحقیق از نوع نیمه‌تجربی و آزمایشگاهی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. آزمودنی‌های تحقیق 20 نفر از زنان بزرگ‌سال سالم تمرین‌نکردۀ چاق شهر اردبیل بودند که به‌طور تصادفی انتخاب و پس از همتاسازی در دو گروه مکمل (10=n) و کنترل (10=n) قرار گرفتند. گروه مکمل 25 گرم کینوا را به مدت هشت هفته و سه بار در هفته به‌صورت پخته مصرف کردند. برای اندازه‌گیری آیریزین و نیم‌رخ چربی، مقدار 5 سی‌سی خون، 24 ساعت قبل از هشت هفته و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه گرفته شد. شاخص‌های بدنی نیز اندازه‌گیری شد. برای مقایسه میانگین داده‌های بین و درون‌گروهی، قبل و بعد از هشت هفته مصرف کینوا، آزمون آنکووا با تعقیبی بونفرونی و تی جفت‌شده به کار گرفته شد. سطح معناداری 05/0>P در نظر گرفته شد.
نتایج: سطح آیریزین سرمی (0001/0P=) گروه مکمل پس از هشت هفته مصرف کینوا در مقایسه با قبل از هشت هفته و در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی­داری داشت. در حالیکه، سطح سرمی VLDL (0001/0P=)، تری­گلیسرید (0001/0P=) و کلسترول تام (0001/0P=) کاهش معنی­داری داشت. سایر شاخص­های پروفایل لیپیدی و ترکیب بدنی تغییر معنی­داری نداشت (05/0<P).
نتیجه‌گیری: طبق نتایج بدست آمده، فعالیت ضد باکتریایی عصاره اتانولی سیاه دانه و آنتی بیوتیک کوتریموکسازول بر روی MRSA دارای اثر سینرژیسم است و می‌توان از ترکیب این دو عامل ضدباکتربایی به منظور بهبود خاصیت‌های ضدمیکروبی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of 8 weeks of Quinoa supplementation on Irisin serum levels, lipid profile and physical parameters of obese unexercised adult women in Ardabil city

نویسندگان [English]

 • Ameneh Pourrahim Ghouroghchi
 • Nayyer Ghayyem Alaee
 • Behnaz Behzadi
 • Vahid Saleh
Department of Sport Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: Nutritional supplements prevent diseases by reducing appetite and obesity. The aim of the study was to investigate the effect of eight weeks of Quinoa supplementation on Irisin serum levels, lipid profile and physical parameters of obese unexercised adult women in Ardabil city.
Materials and Methods: The research method was semi-experimental and laboratory with a pre-test and post-test design. The subjects of the research were 20 inactive obese health adult women in Ardabil who were randomly selected and matching in two Quinoa supplement (n=10) and Control (n=10) groups. The supplement group consumed 25 grams of cooked quinoa three times a week for eight weeks. To measure Irisin and fat profile, 5 ml of blood was taken 24 hours before and 48 hours after the last session. Physical indices were also measured. To compare the mean of data between and within groups, before and after eight weeks of quinoa consumption, ANCOVA with Bonferroni post-hoc and paired t-test were used. Significance level of p<0.05 was considered.
Results: Serum Irisin level (P=0.0001) of the supplement group increased significantly after eight weeks of quinoa consumption compared to before eight weeks and compared to the control. Meanwhile, serum level of VLDL (P=0.0001), triglyceride (P=0.0001) and total cholesterol (P=0.0001) decreased significantly. Other indices of lipid profile and body composition did not change significantly (P<0.05).
Conclusion: 8 weeks of Quinoa supplementation probably stimulates the secretion of Irisin and causes the reduction of VLDL, TG and TC in unexercised obese women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quinoa supplementation
 • Irisin
 • Lipid profile
 • Body indexes
 • Obese women
 1. Little A, Murphy K, Solverson P. Quinoa’s Potential to Enhance Dietary Management of Obesity and Type-2 Diabetes: A Review of the Current Evidence. Diabetology 2021; 2(1): 77-94.
 2. Lin X and Li H. Obesity: Epidemiology, Pathophysiology, and Therapeutics. Frontiers in Endocrinology 2021; 12(706978):1-9.
 3. Farinazzi-Machado FMV, Barbalho SM, Oshiiwa M, Goulart R, Junior OP. Use of cereal bars with Quinoa (Chenopodium quinoa W.) to reduce risk factors related to cardiovascular diseases. Journal of Food Science and Technology 2012; 32(2): 239-44.
 4. Viktória Angeli V, Silva PM, Crispim Massuela D, Waleed Khan M, Hamar A. Khajehei A. Review: Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.): An Overview of the potentials of the “Golden Grain” and socio-economic and environmental aspects of its cultivation and marketization. Foods 2020; 9(2):1-32.
 5. Taherzadeh S, Mogharnasi M, Kaeidi A, Rasulian B. The Effect of 6 Weeks of Aerobic Exercise and Aqueous Extract of Caraway Seed on Expression of FNDC5 Gene and Serum Irisin Level in Obese Male Rats. Sport Physiology and Management Investigations 2021; 13(1):91-103.
 6. Lu Y, Li H, Shen S-W, Shen Z-H, Xu M, Yang C-J, et al. Swimming exercise increases serum irisin level and reduces body fat mass in high-fat-diet fed wistar rats. Lipids in Health and Disease 2016;15(1):93.
 7. Moazeni M, Zarringhalami S, Ganjloo A. Effect of barbari dough enrichment with Quinoa whole flour on farinograph characteristics and bread quality. Journal of Food Research 2017; 28(4):103-112.
 8. Atefi M, Mirzamohammadi S, Mina Darand M, Tarrahi MJ. Meta-analysis of the effects of quinoa (Chenopodium quinoa) interventions on blood lipids. Journal of Herbal Medicine 2022; 34: 100571.
 9. Pakbaz N, Omidi H, Naghdi Badi H, Bostani A. Botanical, phytochemical and pharmacological properties of quinoa medicinal plant (Chenopodium quinoa Willd); A review. Journal of Medicinal Herbs 2021; 12(4): 1-11.
 10. Hosseini M, Fatollah Zadeh P. The effect of high intensity interval training with vitamin E consumption on serum levels of Irisin and gene expression of membrane protein FNDC5 of soleus muscle in male wistar rats. Journal of Rafsanjan University Medical Sciences 2018; 17 (7):611-24.
 11. Saeed MS, Saeed A, Iqbal M, Adnan M. Nutritional benefits of Quinoa-A Review Article. Indian Journal of Pure & Applied Biosciences 2020; 8(6):624-627.
 12. Moienneia N, Attarzadeh Hosseini SR. Comparison of the effect of resistance training program with different intensities on serum irisin levels in sedentary young women. Sport Physiology 2014; 7(26): 127-42.
 13. Maclaren D, Morton J. (2012). Biochemistry for sport and Exercise metabolism. Second publication. Tehran. Hatmi 2012; 100-250.
 14. Vakili J, Dabbagh Nikookheslat S, Khanvari T. The effect of 8 weeks lemon-garlic supplementation on the body composition and cardiovascular risk factors in overweight men. Journal of Neyshabur University of Medical Sciences 2016; 4(3):28-37.
 15. Asadi S, Mozaffari Khosravi H, Rahimi M, Naghizadeh M.M. The effect of L-Arginin supplementation on lipid profiles in patients with diabetes type 2. Journal of Fasa University of Medical Sciences 2014; 4(1):99-110.
 16. Amaro Andrade P, Souza Silveira BK, Corrêa Rodrigues A, Oliveira da Silva FM, Barbosa Rosa CO  Gonc¸alves Alfenas RC. Effect of exercise on concentrations of irisin in overweight individuals: A systematic review. Science and Sports 2018; 1(1):1-9.
 17. Kim JW, Ko YC, Seo TB, Kim YP. Effect of circuit training on body composition, physical fitness, and metabolic syndrome risk factors in obese female college students. Journal of Exercise Rehabilitation 2018; 14(3):460-65.
 18. Bakhshi M, Rafraf M, Haghravan S, Asghari Jafarabadi M, Jafari A. The effect of ginger supplementation and high intensity interval training (HIIT) on anthropometric indices and serum level of Irisin in obese men. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 2019; 21(2):83-120.
 19. Farahani A, Asad M, Seraji M. Basic principles of physical activity.1 st. Tehran, Elmo Harakat 2014; 198-205.
 20. Winn NC, Grunewald ZI, Liu Y, Heden TD, Nyhoff LM, Kana-ley JA. Plasma Irisin modestly increases during moderate and high-intensity afternoon exercise in obese females. PLoS One 2017; 12(1): 1-12.
 21. Navarro-Perez D, Jessica Radcliffe J, Tierney A, Jois. Quinoa seed lowers serum triglycerides in overweight and obese subjects: A Dose-Response Randomized Controlled Clinical Trial. Current Developments in Nutrition 2017; 1(9):1-9.
 22. De Carvalho FG, Ovidio PP, Padovan GJ, Jordao Junior AA, Marchini JS, et al. Metabolic parameters of postmenopausal women after Quinoa or corn flakes intake–a prospective and double-blind study. International Journal of Food Sciences and Nutrition 2014; 65(3):380-385.
 23. Mardanian Qahfarhchi M, Habibi A, Mohammad Shahi, M. Effect of acute aerobic activity following the use of four different diets on serum levels of Irisin, insulin and glucose in overweight men. WASET International Journal of Sport and Health Sciences 2017; 11(8):1-10.
 24. Rajabi A, Siahkouhian M, Akbarnejad A. The adaptability of serum Irisin, lipid profile, and insulin resistance to an aerobic exercise and the consumption of saffron and its sustainability in type 2 diabetic women. Daneshvar Medicine, Scientific-Research Journal of Shahed University 2018; 25 (134):9-27.
 25. Nadimi H, Djazayery A, Javanbakht MH, Dehpour A, Ghaedi E, Hoda Derakhshanian H, et al. The Effect of vitamin D supplementation on serum and muscle Irisin levels, and FNDC5 expression in diabetic Rats. Reports of Biochemistry & Molecular Biology 2019; 8(3): 236-243.
 26. Cheragh Birjandi S, Saghebjoo M, Hedayati M. The effect of high-intensity interval training and L-Arginine supplementation on serum level of Irisin and body fat percentage in overweight and obese men: A Randomized Clinicai Trial. Qom University of Medical Sciences 2017; 11(9):1-9.
 27. Bahnasy RM, Ragheb EM. Effect of quinoa (Chenopodium quinoa) on Lipid Profile in Rats Exposed to twoSynthetic Food colors. Egyptian Journal of Nutrition and Health 2020; 15(2):53-70.
 28. Abedini S, Pourghassem Gargari B, Babaei H, Aliasgarzadeh A, Pourabdollahi P. Effect of supplementation with grape seed extract (Vitis vinifera) on serum lipid profiles in patient with type 2 diabetes. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 2013; 15(1):59-67.
 29. Liao S, Omage SO, Börmel L, Kluge S, Schubert M, Wallert M, et al. Review: Vitamin E and metabolic health: Relevance of interactions with other micronutrients. Antioxidants 2022; 11(1785):1-31.