بررسی فراوانی افسردگی و شدت علائم سردرد در بیماران مبتلا به سردرد تنشی و میگرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: سردرد شایع‌ترین علت مراجعه به پزشکان مغز و اعصاب است و اکثر افراد در طول زندگی آن را تجربه می‌کنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی فراوانی افسردگی و علائم سردرد از جمله شدت، مدت و تعداد دفعات تکرار آن در دو گروه سردرد تنشی و میگرن است.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی 150 بیمار که با شکایت از سردرد به درمانگاه نورولوژی بیمارستان شهید مصطفی خمینی مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند و نوع سردرد توسط متخصص مغز و اعصاب بر اساس کرایتریا International Health Society و شدت افسردگی بر اساس پرسشنامه Beck Depression Inventory که توسط بیمار تکمیل شد، مشخص شده است.
نتایج: از میان 125 بیمار باقی‌مانده در مطالعه 42 نفر (33.6 درصد) مبتلا به سردرد تنشی و 83 نفر (66.4 درصد) سردرد میگرنی داشتند. یافته‌ها نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه سردرد (تنشی و میگرنی) از نظر سطح تحصیلات، شغل، سن، مصرف سیگار و دفعات تکرار سردرد وجود ندارد. اما در مورد جنسیت تفاوتی معنادار وجود داشت (P=0.023). همچنین تفاوتی معنادار در مورد نوع، شدت و مدت سردرد دیده شد (به‌ترتیب P=0.03 ، P=0.001 و P=0.006).
نتیجه‌گیری: شدت افسردگی در بین بیماران با سردرد میگرنی بیش از سردرد تنشی است. شدت سردردهای میگرنی در شدت‌های متفاوت افسردگی بیش از سردردهای تنشی بود، اما میان افرادی که سردردهایی به مدت کمتر از 24 ساعت داشتند، سردردهای تنشی بیش از میگرنی با افسردگی مرتبط بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence of depression and severity of headache symptoms in patients with tension headache and migraine

نویسندگان [English]

 • Mohammad Keshavarzi 1
 • Siamak Afshinmajd 2
 • Gholamhosein Ghaedi 2
1 Medical Faculty, Shahed University, Tehran, Iran
2 Neurophysiology Research Center, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: Headache is the most chief complain in neurology clinics and most people experience it in their lifetime. The aim of this study was to analyze prevalence of depression and severity of headache symptoms in patients with tension headache and migraine.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 150 patients who referred to the neurology clinic of Shahid Mostafa Khomeini hospital with chief complain of headache were included and the neurologist diagnosed type of headache by International Health Society (IHS) criteria. Then, patient completed Beck Depression Inventory for evaluation of depression severity.
Results: Tension headache was seen in 42 patients (33.6%) and 83 patient (66.4%) diagnosed with migraine headache. The study showed that there was no significant difference between these groups (tension and migraine headache) regarding their age, smoking, degree of education, occupation and frequency of headache but there was significant difference about gender (P=0.023). Also, a significant difference was seen in type, intensity and duration of headache between the two groups (P=0.03, P=0.001, and P=0.006, respectively).
Conclusion: This study demonstrated a high prevalence of depression among migraine headache as compared to tension headache. Intensity of migraine headache was more than tension headache in different severity of depression but also tension headache with short duration was more related to depression than migraine headache.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Migraine
 • Duration of headache
 • Frequency of headache
 • Intensity of headache
 • Depression
 1. Akbarzadeh d, rajabzadeh a, aminibayrami h, mohamadzadeh a. Comparing the mean score of Depression, sleep quality and resiliency in patients with Migraine and Tension type headaches with healthy individuals. Journal of Anesthesiology and Pain 2015;6(2):32-41.
 2. Ebrahimi F, Najmi Varzaneh F, Mohammadi Y, Razaghi Jahromi S, Najmi Varzaneh F, Togha M. Migraine and Tension Type Headaches among the Medical Staffs in Sina Hospital, Tehran, Iran. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam 2018;6(2):25-30.
 3. Roger P Simon DAG, Michael Jeffrey Aminoff. Clinical Neurology. Clinical Neurology. 10th edition ed: McGraw Hill / Medical 2017; 448.
 4. Vuralli D, Wattiez AS, Russo AF, Bolay H. Behavioral and cognitive animal models in headache research. The Journal of Headache and Pain 2019;20(1):11.
 5. Farnam AR, Arfaei A, Nouhi S, Azar M, Shafiei kandjani AR, Imani S, et al. Relationship between depression and degree of pain feeling in patients with migraine headache. International Journal of Behavioral Sciences 2008; 2(2):143-148.
 6. The International Classification of Headache Disorders 3rd edition (beta version) ICHD-3beta: Cephalalgia Cephalalgia 2013; 33(9):629-808. doi: 10.1177/0333102413485658.
 7. Sayyar khesmakhi S, Mohammadian ghezelghabr R, Davoodi MR, Ahmadi M, Ghanbari MR. Investigation of symotoms of depression, anxiety, smoking and risk decision making in students with symptoms of attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Research in Medicine 2019;43(4):258-63.
 8. Taghavi SMR. Validity and reliability of the general health questionnaire (GHQ-28) in college students of shiraz university. Journal of Lampl C, Thomas H, Tassorelli C, Katsarava Z, Laínez JM, Lantéri-Minet M, et al. Headache, depression and anxiety: associations in the Eurolight project. The Journal of Headache and Pain 2016;17:59.
 9. Falavigna A, Teles AR, Braga GL, Conzatti LP, Ruschel LG, Silva PG. Association between primary headaches and depression in young adults in southern Brazil. Journal of the Brazilian Association 2013;59(6):589-93.
 10. Desouky DE, Zaid HA, Taha AA. Migraine, tension-type headache, and depression among Saudi female students in Taif University. Journal of the Egyptian Public Health Association 2019;94(1):7.
 11. Shaygan M. Intensity of depression, its predictive and mediating factors in the patients with chronic headache. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2017;22(2):110-9.
 12. Shakeri J, Ebrahimei E, Mousavi S. Depression and Primary Headache Symptoms Comorbidity. Journal of Guilan University of Medical Sciences 2016;25(98):80-8.
 13. Zwart JA, Dyb G, Hagen K, Ødegård KJ, Dahl AA, Bovim G, et al. Depression and anxiety disorders associated with headache frequency. The Nord-Trøndelag Health Study. European Journal of Neurology 2003;10(2):147-52.