تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از آنفلوانزا در سفیران سلامت خانوار شهرستان باخرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

2 گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

3 گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: آنفلوانزا یک بیماری حاد دستگاه تنفسی با قدرت واگیری زیاد است که آموزش افراد به خصوص سفیران سلامت به عنوان بازوان اجرایی کادر بهداشتی می تواند در پیشگیری از این بیماری در جامعه موثر باشد. لذا هدف از این مطالعه تعیین تاثیرآموزش بهداشت با مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از آنفلوانزاA  (H1N1)  در سفیران سلامت شهری شهرستان باخرز می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی بر روی 104 نفر از سفیران سلامت باخرز که به روش آسان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل هر کدام 52 نفر اجرا گردید. ابزار مورد استفاده پرسشنامه پژوهشگر ساخته مبتنی برمدل اعتقادبهداشتی بود که بر اساس طیف نگرش سنج 5 گزینه ای لیکرت طراحی شده بود. گروه مداخله  در قالب کارگاه آموزشی 5 جلسه ای آموزش دیده و نهایتاً داده ها از هر دو گروه دو ماه بعد از مداخله جمع آوری و توسط آزمونهای کای دو و آنالیز کوواریانس (ANCOVA) مقایسه شدند. 
نتایج: : بعد از آموزش میانگین نمرات سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در گروه مداخله افزایش یافت به گونه ای که رفتار های پیشگیری کننده قبل از مداخله از 07/2±73/10 به70/2±86/13 بعد از مداخله افزایش معنی داری یافت (001/0>p).
نتیجه‌گیری: برنامه آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی همراه با پیگیری های فعال در خصوص اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از آنفلوانزاH1N1  در سفیران سلامت موثراست، بنابراین پیشنهاد می گردد که برنامه های مبتنی برمدل اعتقاد بهداشتی جهت آموزش رفتارهای پیشگیری از آنفلوانزا به کارگرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of health education based on the health belief model on influenza preventive behaviors in family health delegates in Bakhrez city

نویسندگان [English]

 • Ahmad Farhadian 1
 • Mahboobeh Khorsandi 2
 • Mohsen Shamsi 2
 • Amir Almasi Hashiani 3
1 Student Research Committee, Department of Health Education and Health Promotion ,School of Health, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
2 Department of Health Education and Health Promotion, School of Health, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
3 Department of Epidemiology, School of Health, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: Influenza is an acute respiratory disease with high infectivity. Therefore, educating health delegates as executive arms of health system can be effective in preventing spread of disease in society. Therefore, the aim of this study was to determine the effect of health education with health belief model on influenza A (H1N1) prevention behaviors in health delegates of Bakhrez city.
Materials and Methods: This is a quasi-experimental study that was carried out on 104 Bakhrez health delegates who were available and randomly divided into intervention and control groups of 52. The instrument used was a researcher-made questionnaire based on the health belief model that was designed based on 5 Likert scale. The intervention group was trained in a 5 session workshop and finally data from both groups were collected and compared two months after the intervention with chi-square and ANCOVA test.
Results: After training, the mean scores of health belief model constructs in the intervention group increased; so, that preventive behaviors before the intervention increased significantly from 10.73±2.07 to 13.86± 2.70 after the intervention (p<0.001).
Conclusion: The educational program based on the health belief model along with active follow-up on the adoption of H1N1 influenza prevention behaviors is effective in health ambassadors; so, it is recommended that programs based on the health belief model be used to teach influenza prevention behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health belief model
 • Influenza A
 • H1N1 Subtype
 • Health Delegates
 1. Esteghamati A, Nasrdadars M, Zahedanaraki S, Goya M, Soroush M. Guide to care and control of influenza. Deputy Ministry of Health and Medical Education 2008.
 2. Babamahmoodi F, Arabi M, Mahdavi M R, Moosazadeh M, Haghshenas M R, Ebrahimnejad A, et al. Knowledge of Urban Family Physicians in Mazandaran Province, Iran about H1N1 Influenza. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2017; 27(151):130-139.
 3. Bijari B, Soroosh Z, Kazemi S, Shakhs Emampour F, Abassi A. Influenza Vaccination Coverage Rates and Other Related Factors in Personnel of Birjand Teaching Hospitals in 2018: A Short Report. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2021; 20(3):353-356.
 4. Rabieian p, Zareei N, Abbaszadeh M, Vahdat K. Survey of Hematologic Markers of Influenza in Bushehr. Iranian South Medical Journal 2016; 19(5):888-89.
 5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Prevention and control of seasonal influenza with vaccines. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices–United States, 2013–2014. Morbidity and Mortality Weekly Report Recommndation and Report 2013; 62(RR-07):1–43.
 6. Gavigan P, McCullers JA. Influenza: annual seasonal severity. Current Opinion Pediatric 2019; 31(1):112-118.
 7. Douville LE, Myers A, Jackson MA, Lantos JD. Health care worker knowledge, attitudes, and beliefs regarding mandatory influenza vaccination. Archive Pediatric Adolescents Medicine 2010; 164(1):33-7.
 8. Shin WS, Kirm SP, Ngiap C. The use of facemasks to prevent respiratory infection: a literature review in the context of the Health Belief Model. Singapore Medical Journal 2014 ;55(3):160-7.
 9. Shouri Bidgoli A R, Taheri Kharame Z, Asayesh H, Sharififard F, Sheydaiyan Arani M, Hajaligol A, et al. A Study of Knowledge, Attitude, and PracticeonColorectal Cancer Screening among Individuals Older than50 Years Based on Health Belief Model. Journal of Qom University of Medical Sciences 2015; 9(1):59-65.
 10. Vakili M M, Hidarnia A, Niknami S, Mousavinasab S N. Effect of Communication Skills Training on Health Belief Model Constructs about AIDS in Zanjan Health Volunteers (2010-11). Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 2011; 19(77):78-93.
 11. Rahimi E, Mahmood, A, Kohan, K, Ebadifard Azar, F, Solhi, M. The impact of education using Health Belief Model on awareness and attitude of male teachers regarding their participation in family planning Journal of Jahrom University of Medical Sciences 2011; 9(3).
 12. Hashemi M, Sadeghi R, Shamsi M. An investigation of educational intervention impact on pregnant women for promote preventive behaviors of influenza H1N1: using health belief model. Koomesh 2017; 19(3):603-610.
 13. Rejali M, Hadipour M, Moulaviverdejani H. The Effect of Educational Workshop Method on H1N1 Influenza-Related Knowledge of Students of Isfahan University of Medical Sciences. The Journal of Iranian Health System Research 2011; 7(2).
 14. Babamahmoodi F, Arabi M, Mahdavi M R, Moosazadeh M, Haghshenas M R, Ebrahimnejad A, et al. Knowledge of Urban Family Physicians in Mazandaran Province, Iran about H1N1 Influenza. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2017; 27(151):130-139.
 15. Ansari M A, Gharlipour Z, Mohebi S, Sharifirad G R, Rahbar A. Effect of Education Based on the Protection Motivation Theory on Preventive Behaviors of Influenza A among High School Students in Qom City, (Iran). Qom University Medical Sciences Journal 2019; 13 (4):22-33.
 16. Khani-jeihooni A, Manouchehri M, Bahmandoost M, Khiyali Z. Effect of Educational Intervention Based on the Health Belief Model on Preventive Behaviors Against Influenza A (H1N1) among Students. Journal of Education and Community Health 2020; 7(2):97-103.
 17. Barzegar Mahmudi T, Khorsandi M, Shamsi M, Ranjbaran M. Knowledge, Beliefs and Performance of health volunteers in Malayer city about Hepatitis B: An application of health belief model. Journal of Education and Community Health 2016; 14(2):24-33.
 18. Mahdizadeh M, Mahdizadeh M, Peyman N. Evaluation of education in promoting healthy lifestyle behaviors among adolescent girls, according to the Health Belief Model. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2014; 21(1):164-174.