بررسی اثربخشی آموزش خودشفقتی بر مدیریت عملکرد خانوادگی پرستاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: ایفای نقش پرستاران در رهبری تیم سلامت بسیار حائز اهمیت است؛ اما به دلیل برخی مشکلات مربوط به محیط کار، ممکن است در ایفای نقش‌های خانوادگی مانند نقش همسری، مادری و در توجه به خود با تعارضاتی مواجه گردند. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش خودشفقتی بر مدیریت عملکرد خانوادگی پرستاران صورت گرفته است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه تجربی با طراحی پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است که در سال 1397 انجام شد. نمونه پژوهش را 60 نفر از پرستاران شاغل در بخش‏های روانپزشکی بیمارستان شهید مدرس اصفهان که واجد معیارهای ورود به مطالعه بودند تشکیل دادند. نمونه‏ها بصورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی با نرم افزار تلفن همراه به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص داده شدند. گروه مداخله در هشت جلسه 90 دقیقه ای آموزش گروهی خودشفقتی شرکت کردند؛ اما این مداخله بر روی گروه کنترل انجام نشد. ابزار جمع‌آوری داده‏ها قبل و بعد از مداخله، مقیاس سنجش عملکرد خانوادگی اپشتاین بود. داده‌ها از طریق آزمون‏های توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصد فراوانی) و استنباطی (تی مستقل، تی زوجی، کای اسکوئر) در نرم‌افزار SPSS نسخه 14 تجزیه ‌و تحلیل شدند.
نتایج: نمره مدیریت عملکرد خانواده قبل از آموزش در گروه مداخله 92/42 ± 13/132 و در گروه کنترل 78/26 ± 47/126 بود که تفاوت معناداری نداشت (05/0< P). بعد از مداخله، میانگین نمرات در گروه مداخله به 05/39 ± 96/160 و در گروه کنترل 36/37 ± 63/127 گزارش شد که تفاوت معنادار داشت (01/0>P).
نتیجه‌گیری: آموزش خودشفقتی بر مدیریت عملکرد خانوادگی پرستاران شاغل در بخش‏های روانپزشکی مؤثر بود؛ بنابراین این آموزش‏ها می‏تواند در کنترل بخشی از تعارضات کار- خانواده مؤثر باشد و پیشنهاد می‏شود در برنامه آموزشی پرستاران مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of self-compassion training on nurses' family performance management

نویسندگان [English]

 • Foroogh Hajian 1
 • Narges Sadeghi 1
 • Maryam Moghimian 2
1 Community Health Research Center, Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
2 Nursing and Midwifery Sciences Development Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: Nurses play a very important role in health team leadership. However, due to some work-related problems, they may encounter conflicts in their family roles such as maternal, spouse roles and in their self-care. The aim of this study was to determine the effectiveness of self-compassion training on nurses' family performance management.
Materials and Methods: The research method was quasi-experimental with pre - post test with the control group which was done in 2019. The sample consisted of 60 nurses working in psychiatric wards of Shahid Modarres Hospital in Isfahan who were selected by inclusion criteria. They were selected using convenience sampling and were divided into two equal groups of control and intervention randomly. The intervention group participated in eight 90-minute sessions of compassion-focused group training, but the control group did not. Before and after the intervention, the Epstein Family Functioning Scale was used. Data were analyzed using descriptive (mean, standard deviation, frequency, Percentage), and analytical tests (Independent t-test, paired t-test, chi-square) in SPSS software V:14.
Results: The mean score of family functioning management before education in the intervention group was 132.13± 42.92 and in the control group was 126.47 ± 26.78 which was not significantly different (P <0.05). After the intervention, those mean score in the intervention group was 160.96 ± 39.05 while in the control group it was 127.63 ± 37.36 which was significantly different (P <0.01).
Conclusion: Self-compassion training was evaluated positively on family functioning management of nurses. Therefore, these trainings can be effective in controlling part of the work-family conflicts and it is suggested to be considered in the nurses' training program.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Group therapy
 • Self-compassion
 • Family function managment
 • Nurse
 1. Momeni K, Alikhani M. The RelationshiP between Family Functioning, Differentiation of Self and Resiliency with Stress, Anxiety and Depression in the Married Women Kermanshah city. Family Counseling and Psychotherapy 2013;3(2):329-97.
 2. Yosefi N, Amani A, Hosseini S. A study of the relationship between family function and test anxiety and the mediating role of differentiation among students. Journal of School Psychology 2017; 5(4): 52-74.
 3. Rasooli P, Khankeh H, Khoshknab MF, Rahgozar M. Effect of Time Management Training on Work-Family Conflict among Hospital Nurses. Hayat 2009;15(3);5-11.
 4. Jamshidi eini A, Razavi Vs. Effectiveness of resilience training on stress and Psychological well-being of nurses in a military hospital in Kerman. Ebnesina 2018;19(4): 38-44.
 5. Zolfaghari M, Bahramnezhad F, Asgari P, Shiri M. Challenge of clinical education for critical care nursing students: qualitative content analysis. Journal of Clinical Nursing and Midwifery 2016;4(4): 57-67.
 6. Botey A P, Kulig J C. Family functioning following wildfires: Recovering from the 2011 Slave Lake fires. Journal of Child and Family Studies 2014; 23(8): 1471-1483.
 7. Rostazadeh MM. Evaluation of nurses' mood and its related factors in selected wards of affiliated hospitals of Isfahan University of Medical Sciences. Journal of Isfahan University of Medical Sciences 2010;13:74-7.
 8. Askarian Omran S, Sheikholeslami F, Tabari R, Paryad E. Role of career factors on marital satisfaction of nurses. Journal of Holistic Nursing Midwifery 2015; 25(4): 102-9.
 9. Terzioglu F, Temel S, Uslu Sahan F. Factors affecting Performance and Productivity of nurses: professional attitude, organisational justice, organisational culture and mobbing. Journal of Nursing Management 2016; 24(6): 735-44.
 10. Mohammady S, Borhani F, Roshanzadeh M. Self-compassion in critical care nurses. Quarterly Journal of Nursing Management 2016;5(2):44-50.
 11.  Bibi S, Sobia M, Mustanir A, Sana B. Effect of self-compassion on the marital adjustment of Pakistani adults. Foundation University Journal of Psychology 2017; 2(2): 52-66.
 12. Tai S-Y, Lin P-C, Chen Y-M, Hung H-C, Pan C-H, Pan S-M, et al. Effects of marital status and shift work on family function among registered nurses. Industrial Health 2014;52(4):296-303.
 13. Farshad M, Najarpourian S, Salmabadi M. Prediction of Family Function Based on Couples' Communication Patterns and Perceived Social Support in Hormozgan University of Medical Sciences nurses. Journal of Nursing Education 2019;6(1): 19-25.
 14. Khalatbari j, Hemmati Sabet V, Mohammadi H. Effect of Compassion-Focused Therapy on Body Image and Marital Satisfaction in Women with Breast Cancer. Iranian Quarterly Journal of Breast Disease 2018;11(3): 7-20.
 15. Neff KD. The role of self-compassion in development: A healthier way to relate to oneself. Human Development 2009; 52(4): 211-14.
 16. Neff KD. Self‐compassion, self‐esteem, and well‐being. Social Personality Psychology Compass 2011;5(1): 1-12.
 17. Rahimzadeh feyzabad T, Nassiri A, Khzaie T, Khazaie k. The ImPact of Cognitive Behavioral Stress Management on Job Stress and Coping Strategies in Psychiatric Nursing. Journal of Nursing Education 2017;5(1): 54-63.
 18. Parvandi A, Arefi M, Moradi A. The role of family functioning and couples communication Patterns in marital satisfaction. Family pathology. Counseling & Enrichment Journal 2016; 2(1): 54-65.
 19. Epstein, N. B. Baldwin. L. M. & Bishop, D. S. The Macmaster model of family assessment device. Journal of Marital and Family Therapy 1983; 9(2),171-180.
 20. Zademohammadi A, Malekkhosravi GH. Barresi Moghadamati vizhegihay ravansanji va etebaryabi FDA. Journal of Family Research 2006;2(5);69-89. [Persian].
 21. Gilbert P. Compassion focused theraPy: Distinctive features. London: Routledge 2010.
 22.  Janjani P, Haghnazari L, Keshavarzi F, Rai A. The role of self-compassion factors in predicting the marital satisfaction of staff at Kermanshah University of medical sciences. World Family Medicine 2017; 15(7): 83-8.
 23.  Saadati N, Rostami M, Darbani SA. ComParing the effectiveness of AccePtance and Commitment TheraPy (ACT) and Compassion Focused TheraPy (CFT) on improving self-esteem and post-divorce adaptation in women. Family Psychology 2017; 3(2): 45-58.
 24. Wiklund Gustin L, Wagner L. The butterfly effect of caring–clinical nursing teachers’ understanding of self‐compassion as a source to compassionate care. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2013; 27(1): 175-83.
 25.  Germer CK, Neff KD. Self‐comPassion in clinical Practice. Journal of Clinical Psychology 2013; 69(8): 856-67.
 26.  Deroae F, ZoghiPaydar MR, Yarmohammadi M, Imani B. Tasir Amoozesh Shafaghat be Khod bar Tavajohaghahi bar Abade kyfyate zendeghi herfei parastaran. Quarterly of Clinical Psychology Studies 2018; 9(24): 89-108.