پیش بینی میزان کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه

نویسندگان

1 گروه روان شناسی تربیتی و تحولی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه روان شناسی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

3 گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران

5 گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

6 گروه روان شناسی بالینی و سلامت، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: دیابت یک بیماری مزمن است که شیوع بالایی در جوامع مختلف دارد. پژوهش های گذشته نشان داده اند که عوامل روان شناختی در ابتلاء افراد به دیابت نقش دارند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی میزان کنترل قند خون از طریق طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران دیابتی نوع 2 انجام شد.
مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به دو مرکز آزمایشگاه مؤسسه خیریه درمانی مکتب الزّهرا (س) و پژوهشکده دیابت دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که 300 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ طرحواره یانگ (YSQ) گردآوری شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش‌های تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که از میان طرحواره‌های ناسازگار اولیه، طرحواره‌های انزوای اجتماعی/ بیگانگی، نقص/ شرم، آسیب پذیری نسبت به بیماری، اطاعت، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه/ بیش انتقادی و خویشتن داری/ خود انضباطی ناکافی به طور معنی دار کنترل ضعیف قند خون را به طور معنی‌دار پیش بینی می‌کند 01/0<P < /span>.
نتیجه‌گیری: طرحواره های ناسازگار اولیه به عنوان یکی از ویژگی های روان شناختی افراد توانایی پیش بینی میزان کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 را دارد و پیشنهاد می شود در مداخلات پیشگیرانه و درمانی به این کیفیت روان شناختی نیز توجه ویژ ه ای شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of blood glucose level in patients with type 2 diabetes through early maladaptive schemas

نویسندگان [English]

  • Jalil Fathabadi 1
  • Maryam Haji Ghorbani Doulabi 2
  • Ali Akbar Arjmandnia 3
  • Hossein Adibi 4
  • Bita Shalani 5
  • Saeid Sadeghi 6
چکیده [English]

Background and Objective: Diabetes is a chronic disease that is increasing in prevalence globally. Previous studies have shown that psychological factors play a role in diabetes. This research aimed to predict blood glucose control by the use of early maladjusted schemas in patients with type 2 diabetes.
Materials and Methods: The research population consisted of all type 2 diabetic patients referring to the two centers of Alzahra school of charity hospital and Diabetes Research Institute of Tehran University of Medical Sciences and 300 patients were chosen as sample by convenience sampling method. Data gathered by the use of Young Schema questionnaire and analyzed by regression.
Results: The results showed that among the early maladaptive schemas of social isolation/alienation, defect/shame, vulnerability to disease, obedience, emotional inhibition, endurance/over-critical criteria and inadequate self-discipline/self-discipline were significantly controlled poor blood glucose levels are significantly predicted (P <0.01).
Conclusion: Early maladaptive schemas as one of the psychological characteristics of individuals can predict the level of blood glucose control in patients with type 2 diabetes and it is suggested that in preventive and therapeutic interventions for diabetes pay attention to this psychological quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Type 2 Diabetes
  • Blood glucose
  • Early maladaptive schemas
1. Hussain A, Claussen B, Ramachandran A, Williams R. Prevention of type 2 diabetes: a review. Diabetes Research and Clinical Practice 2007;76(3):317-26. 2. Association AD. Economic Costs of Diabetes in the US in 2017. Diabetes Care 2018;41(5):917. 3. Hatterjee S, Khunti K, Davies MJ. Type 2 diabetes. The Lancet 2017;389(10085):2239-51. 4. Zheng Y, Ley SH, Hu FB. Global aetiology and epidemiology of type 2 diabetes mellitus and its complications. Nature Reviews Endocrinology 2018;14(2):88. 5. Fathabadi J, Izaddost M, Taghvaei D, Shalani B, Sadeghi S. The Role of Irrational Health Beliefs, Health Locus of Control and Health-Oriented Lifestyle in Predicting the Risk of Diabetes. Payesh 2018;17(20015):169-78. 6. Merlotti C, Morabito A, Pontiroli A. Prevention of type 2 diabetes; a systematic review and meta‐analysis of different intervention strategies. Diabetes, Obesity and Metabolism 2014;16(8):719-27. 7. Group DPPR. Long-term effects of lifestyle intervention or metformin on diabetes development and microvascular complications over 15-year follow-up: the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. The lancet Diabetes & Endocrinology 2015;3(11):866-75. 8. Hasani J, Alipour F, Abdorahimi L, Bodaghi E, Saeedpour S, Bodaghi M. Comparative Study of Defensive Styles in Diabetic and Non-diabetics Patients. Journal of Diabetes Nursing. 2018;6(1):408-19. 9. Bidadian M, Bahramizadeh H, Poursharifi H. Obesity and quality of life: the role of early maladaptive schemas. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2011;30:993-8. 10. Young JE, Klosko JS, Weishaar ME. Schema therapy: A practitioner's guide: Guilford Press; 2003. 11. Young JE. Schema-Focused Cognitive Therapy and the Case of Ms. S. Journal of Psychotherapy Integration 2005;15(1):115. 12. Rafiee S, Hatami A, Foroughi A. Relationship between early maladaptive schema and attachment style in woman with infidelity. Journal Of Woman And Society 2011;2(1):21-36. 13. Calvete E, Orue I, Hankin BL. Early maladaptive schemas and social anxiety in adolescents: The mediating role of anxious automatic thoughts. Journal of Anxiety Disorders 2013;27(3):278-88. 14. Coelho R, Amorim I, Prata J. Coping styles and quality of life in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus. Psychosomatics 2003;44(4):312-8. 15. Abbasgholizadeh ghanee M, Khosrawi Z, Ameri F. Comparing primary maladaptive schemas and its parent roots coping styles in people with type 1 diabetes and those with psoriasis and healthy people. Clinical Psychology Studies 2015;5(18):23-74. [Persian]. 16. Oieru DS, Popa AR, Vlad I. The Impact of Psychological Interventions on the Quality of Life of Diabetes Mellitus Patient. Romanian Journal of Diabetes Nutrition and Metabolic Diseases 2014;21(4):301-11. 17. Javadizadeh N. Comparison of early maladaptive schemas and coping strategies in diabetic and non diabetic individuals. Tehran: Payam Noor Tehran 2012. 18. Fathabadi J, Haji Ghorbani Doulabi M, Arjmandnia AA, Sadeghi S. Prediction of Blood Glucose Level through Irrational Health Beliefs and Health Locus of Control in Patients with Type 2 Diabetes in Tehran City. Journal of Arak University Medical Sciences 2018; Article in press. 19. Waller G, Meyer C, Ohanian V. Psychometric properties of the long and short versions of the Young Schema Questionnaire: Core beliefs among bulimic and comparison women. Cognitive Therapy and Research 2001;25(2):137-47.