اثر یک جلسه همودیالیز روی تغییر آستانه شنوایی در بیماران مبتلا به مرحله انتهایی نارسایی مزمن کلیه

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی،دانشگاه شاهد

2 مرکز تحقیقات میکروبیولوژی ملکولی و دانشکده پزشکی،دانشگاه شاهد

3 دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

4 دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه و هدف: درمان جایگزینی کلیه با استفاده از دیالیز و پیوند، موجب افزایش طول عمر بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه شده‏است. کاهش شنوایی، یکی از عوارض مهم نارسایی مزمن کلیه است که عللی متفاوت برای آن بیان‏شده‏است. با توجه به اهمیت این مسئله، برآن شدیم تا به بررسی تأثیر همودیالیز روی شنوایی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه بپردازیم. مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعیروی 76 نفر از بیماران بخش دیالیز بیمارستان شهید مصطفی خمینی انجام‏شد. آزمون شنوایی‏سنجی تون خالص یک نوبت پیش از دیالیز و یک نوبت پس از دیالیز و یک نوبت دیگر پس از شش ماه انجام‏شد؛ همچنین سدیم و پتاسیم و اوره خون پیش از آغاز دیالیز و بی‏درنگ، پس از پایان دیالیز از همان سوزن وریدی دیالیز بدون نیاز به خون‏گیریاضافی کنترل‏شد. نتایج: میان آستانه شنوایی پیش و پس از یک جلسه همودیالیز، اختلافی معنادار وجودداشت؛ همچنین میان تغییرهای شنوایی پیش و پس از دیالیز با تغییرهای وزن، دیابت، مدت زمان انجام دیالیز و مدت هر جلسه دیالیز، ارتباطی معنادار یافتیم. ولی میان تغییرهای سدیم، پتاسیم و اوره خون با تغییرهای آستانه شنوایی، ارتباط معنادار وجودنداشت. نتیجه‏گیری: انجام یک جلسه همودیالیز به بهبود آستانه شنوایی بیماران در فرکانس‏های پایین منجر‏شده‏است؛ این نتیجه از فرضیه هیدروپس اندولنفاتیک در بیماران دیالیزی حمایت‏می‏کند به‏خصوص اینکه این بهبود شنوایی در افراد زیر 60 سال، معنادار بوده‏است و باعث می‏شود این فرضیه تقویت‏‏شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of one session of hemodialysis on hearing threshold changes in patients with end-stage renal disease

چکیده [English]

Background and Objective: Renal replacement therapy using dialysis or kidney transplantation increases survival of patients with chronic kidney disease. Hearing loss is an important complication in chronic renal failure and various causes have been mentioned for it. Due to the importance of this issue, we have intended to assess hearing threshold changes in patients with chronic kidney disease during one session of hemodialysis.

Materials and Methods: This cross-sectional study was enrolled on 76 hemodialysis patients in the hemodialysis ward of Mostafa Khomeini hospital. We performed pure tone audiometry test before and after one session of hemodialysis and 6 months later on patients. All the lab exams were sampled before and immediately after the end of dialysis from the same venous needles as monthly routine lab exam without any additional sampling.

Results: There was a significant hearing threshold improvement after one session of hemodialysis. We found a significant correlation between hearing threshold changes and weight changes, diabetes, dialysis duration and duration of session. But there was not any significant correlation between changes in sodium, potassium, urea and changes in hearing thresholds after hemodialysis.

Conclusion: A significant improvement of hearing threshold at low frequencies after one session of hemodialysis was observed in the patients under 60 years old that supports the hypothesis that there is endolymphatic hydrops in dialysis patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronic renal failure
  • Hemodialysis
  • Hearing threshold