شناسایی عوامل مرتبط با انتخاب زایمان سزارین: مطالعه‌ای تئوری‌محور

نویسندگان

1 گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

2 گروه بهداشت عمومی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

3 آمار و گروه اپیدمیولو‍‍ژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

4 گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

5 عضو هیئت علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران

چکیده

  مقدمه و هدف: زایمان به روش سزارین در بسیاری از نقاط دنیا از جمله ایران، بیش از استاندارد توصیه ‌ شده سازمان بهداشت جهانی است. این مطالعه تئوری ‌ محور، دلایل انتخاب روش زایمان سزارین در زنان باردار را بررسی ‌ کرده ‌ است .     مواد و روش ‌ ها: مطالعه ‌ ای تحلیلی و مقطعی روی 342 زن باردار مراجعه ‌ کننده به مراکز بهداشتی درمانی، بیمارستان ‌ ها و مطب ‌ های خصوصی شهر اهواز در سال 1389 صورت ‌ گرفت. داده ‌ ها با پرسش-نامه ‌ ای براساس مدل اعتقاد بهداشتی و نظریه رفتار برنامه ‌ ریزی ‌ شده، جمع ‌ آوری و با آزمون ‌ های آماری تی مستقل، کای دو و رگرسیون لجستیک آنالیز شدند .     نتایج: میانگین سنی زنان مورد مطالعه (07/4 ± )95/23 سال بود. متغیرهای درآمد، قومیت، شغل و تحصیلات با انتخاب نوع زایمان، رابطه ‌ ای معنی ‌ دار داشت. براساس آزمون تی مستقل، میان تمام سازه-های مورد مطالعه، شامل مزایای درک ‌ شده، موانع درک ‌ شده، شدت درک ‌ شده، حساسیت درک ‌ شده، هنجارهای ذهنی و خودکارآمدی با انتخاب نوع زایمان رابطه معناداری وجود ‌ داشت )001/0 (P < . براساس آزمون چندمتغیره نیز، سه سازه شامل موانع درک ‌ شده، نرم ‌ های ذهنی و خودکارآمدی با انتخاب نوع زایمان، رابطه ‌ ای معنادار داشتند )001/0 (P < .     نتیجه ‌ گیری: با بالا ‌ بردن درک زنان از توانایی خود و مقابله با موانعی مانند درد زایمان، می ‌ توان آنان را به سمت زایمان طبیعی سوق ‌ داد. جلب نظر همسران و مادران به ‌ عنوان عوامل تأثیرگذار از نظر هنجارهای ذهنی [هم] می ‌ تواند مفید واقع شود. محقق، استفاده از سازه اخیر را برای سایر مطالعات تئوری ‌ محور درباره موضوع بالا توصیه ‌ می ‌ کند . 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of factors related to elective cesarean labor: a theory-based study

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Zamani-Alavijeh 1
  • Parvin Shahry 1
  • Maryam Kalhory 2
  • Mohammad Hossein Haghighizadeh 3
  • Gholam Reza Sharifirad 4
  • Mahboobeh Khorsandi 5
چکیده [English]

Background and Objective: The rate of cesarean section is higher than standard of WHO (15%) in Iran. This theory-based study was carried out to identify factors related to elective cesarean labor amongst pregnant women. Materials and Methods: A cross-sectional study was done and 342 mothers referred to public maternal health care centers and private clinics were randomly selected in Ahvaz in 2010. Data gathering was done using a structured based Health belief model and theory-planned behavior questionnaire. Data were analyzed using SPSS through logistic regression, chi-square and independent t tests.  Results: Mean age of women was 23.95±4.07 years. There was a significant correlation among income, ethnicity, job and education with choosing delivery mode. The results of t test showed that tendency to the mode of delivery was significantly related to perceived benefits, perceived barriers, perceived severity, perceived susceptibility, subjective norms and self efficacy (p < 0.001). Using multivariate regression, three constructs including perceived barriers, subjective norms and self efficacy were significantly related to elective cesarean section (p < 0.001). Conclusion: P < /b>romoting self-efficacy to overcome barriers such as pain can encourage pregnant women to select vaginal delivery. However, important factor is subjective norms that are influenced by husbands and mothers. In this regard, researchers suggest applying subjective norms in other theory-based studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cesarean section
  • Health Belief Model
  • Theory of planned behavior