لزوم تغییر ساختار آموزش پزشکی عمومی از دیدگاه دانشجویان و استادان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

نویسندگان

1 گروه زنان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

2 گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشگاه شاهد

3 دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه و هدف: در دنیای امروز که خود آبستن شرایط نوینی است، دیگر نمی­توان با استفاده از روش­ها و داشته­های گذشته به راه خود ادامه­داد. به دلیل توجه به کیفیت آموزش پزشکی در کشورهای مختلف، اعم از توسعه­یافته یا در حال توسعه، روش­ها و مد ل­های مختلف مدیریت کیفیت به­کارگرفته­شده­اند. هدف از انجام این پژوهش، نظرسنجی در مورد ساختار آموزش پزشکی عمومی در دانشگاه شاهد بوده­است. مواد و روش‌ها: این پژوهش به روش مقطعی توصیفی_تحلیلی درسال 1387 روی دانشجویان پزشکی عمومی در مقاطع علوم پایه، فیزیوپاتولو‍ژی، کارآموزی و کارورزی و استادان دانشکده پزشکی شاهد انجام­گرفته­است. حجم نمونه 83 نفربود و به شکل تصادفی انتخاب شدند و روش گردآوری داده­ها از طریق پرسش­نامه محقق شده، سرانجام داده­ها با نرم­افزار آماری SSP < /span> تجزیه­وتحلیل شده­اند.  نتایج: این مطالعه، روی 83 نفر از استادان و دانشجویان انجام­شد. بیش­از 50 درصد افراد مؤنث و مجرد بودند.از میان افراد شرکت­کننده 3/ 13 درصد در مقطع علوم پایه، 5/26 درصد فیزیوپاتولوژی ،3/31 درصد  کارآموز و 8/10درصد کارورز و 1/18 درصد افراد از استادان بودند.میانگین سنی نمونه ها 25سال(18-61 سال) بود. نزدیک به 100 درصد افراد مورد مطالعه درباره تغییر ساختار در آموزش پزشکی، نظر موافق داشته­اند وتغییرساختار آموزش پزشکی عمومی را ضروری دانسته­اند. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به­دست­آمده به این نکته مهم می­رسیم که اغلب افراد، لزوم تغییر ساختار در آموزش پزشکی را درک کرده، آن را اقدامی اساسی برای رسیدن به اهداف متعالی ارتقای سطح بهداشتی و سلامت جامعه قلمداد­می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessity of medical education amendment in Shahed University according to educators and students viewpoints

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Zafarghandi 1
  • Ali Davati 2
  • Marzieh Ghurchian 3
  • Fatemeh Sadat Bateni 3
  • Shahrzad Hadavand 1
چکیده [English]

Background and Objective: Nowadays in our new world, it is not possible to path the sophisticated ways by old methods. In various counties, developed and under development, due to increased level of medical education, new procedures and models have been employed. The aim of this study was an observation of the general medical education in Shahed University. Materials and Methods: The study was a cross-sectional one and performed on general medical students in 1387 in basic science, physiopathology, and also stagers, interns and educators of faculty of medicine in Shahed University. A total sample case of 83 were randomly selected and data were collected by filling in forms. Finally, the SPSS software was used for statistical analysis. Results: This study was performed on 83 students and University educators. Over 50% were unmarried and female. Meanwhile, 13.3% of students were in basic science, 26.5% were in physiopathology, 31.3% were externs and 10.8% were interns. The average sample age was 24 years with a range of 18-61. In addition, about 100% of the cases expressed positive reply to varying the present medical education and thought that the change is a must and should be performed. Conclusion: The results showed that the majority believed in necessity of amendment in medical educational procedures and their viewpoints is that health advancement in the society is not possible without this amendment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Viewpoints
  • Medical education
  • Amendment