بررسی رابطه افسردگی با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: کیفیت زندگی شاخص با ارزشی برای اندازه‌گیری وضعیت سلامت در تحقیقات بهداشت عمومی و پزشکی شناخته شده و به کار می‌رود و از طرفی بیماری آرتریت روماتویید یکی از شایع‌ترین بیماری مزمن ناشناخته بوده و عمده ناتوانایی‌ها به ویژه در بزرگسالان است افسردگی می‌تواند اثر چشم‌گیری بر کیفیت زندگی بیمار داشته باشد. این مطالعه به منظور تعیین رابطه افسردگی با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید انجام شد.   روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که تعداد 190 نفر از بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید که به درمانگاه و بخش‌های روماتولوژی و داخلی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه می‌کردند به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است که مشتمل بر، مشخصات دموگرافیک و بیماری، پرسشنامه کیفیت زندگی و پرشسنامه افسردگی بک بود. اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نرم‌افزار 5/11 SPSS مورد بررسی قرار گرفته و از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون مجذور کای) جهت دستیابی به اهداف پژوهش استفاده گردید.   نتایج: نتایج نشان داد که50 درصد از نمونه‌های مورد مطالعه کیفیت زندگی خود را مطلوب و نسبتاً مطلوب می‌دادند و 50 درصد دیگر آن‌را نامطلوب می‌شمارند. در رابطه با ابعاد کیفیت زندگی نتایج نشان داد قریب به 50 درصد موارد مطالعه بعد جسمی، بعد اجتماعی- اقتصادی، بعد روانی، بعد خواب و استراحت و بعد سلامت عمومی کیفیت زندگی خود را مطلوب و نسبتاً مطلوب می‌دانند و50 درصد دیگر آن را کاملاً نامطلوب می‌شمارند. بیش‌ترین درصد واحدهای مورد مطالعه افسردگی شدید داشتند. نتایج نشان داد بین شدت افسردگی و کیفیت زندگی ارتباط معنادار آماری وجود داشت (001/0 p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Depression and the Quality of Life in Patients with Rheumatoid Arthritis

نویسندگان [English]

  • faezeh razavian
  • mohammad abbasi
  • anoushirvan kazemnejad
چکیده [English]

  Background : R heumatoid arthritis is one of the most common chronic diseases of unknown causes leading to significant disability especially in adult patients. The depression can considerably affect the patients’ quality of life. Background & Objective  Materials & Methods: In this study, 190 patients who had referred to rheumatology and internal wards of Tehran hospitals were randomly selected. The data were collected using a questionnaire which consisted of 3 parts. The data were collected using a questionnaire which consisted of 3 parts: demographic, disease characteristics, quality of life and Beck depression. All analyses carried out through SPPS statistical software. The data were than analyzed by descriptive and inferential statistical procedures (Chi square). Results: The result showed that quality of life was high to moderate in half of the subjects (50%) and was low in the others (50%). With respect to life quality, results showed approximately, 50% of the studied patients evaluate high and moderate their life quality from the physical, socio-economic, mental, sleep and rest and general health dimensions and 50% of others were low. Intensity of depression was severe. There was a meaningful relationship between intensity of depression and quality of life (p < 0.001). Conclusion: The result showed that studying the quality of life in patients with rheumatoid arthritis can result in plans to take appropriate measures in order to prevent depression and improve the quality of life

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • Rheumatoid arthritis
  • Depression