دوره و شماره: دوره 26، شماره 4 - شماره پیاپی 137، مهر و آبان 1397 (137) 
بررسی اثرات آموزش تدابیر حفظ سلامت بر پایه طب ایرانی (حفظ الصحه) بر هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران

صفحه 11-18

محمد باقر هداوند؛ سعید اسماعیلی صابر؛ علی منتظری مقدم؛ فرهاد جعفری؛ محمد غلامی فشارکی؛ مصطفی عابدی


بررسی ارتباط شیردهی انحصاری و سواد سلامت در زنان نخست زا

صفحه 31-36

فاطمه حسینی؛ علی‌اکبر راسخی؛ می‌نور لمیعیان