کلیدواژه‌ها = Lavandula officinalis
اثر عصاره آبی- الکلی بخشهای هوایی گیاه اسطوخودوس بر اکتساب و بیان تحمل و وابستگی به مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی نر

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 27-38

بتول رحمتی؛ احمد بیک‌خورمیزی؛ محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ فریبا انصاری


بررسی اثر عصاره آبی الکلی گیاه اسطوخودوس بر تشنج‌های ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری نر در مدل کیندلینگ شیمیایی

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 25-32

بتول رحمتی؛ محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ پریسا احقری