نویسنده = محمود کاظمیان
ارزیابی کارایی بودجه در بخش دولتی سلامت برای مراقبت‌های سرپایی و بستری در مدل بودجه عملیاتی بر اساس کارکردها

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 39-50

محمود کاظمیان؛ اصلان نظری؛ علی جوانی؛ فاطمه قاسمی؛ حامد نظری


ارزیابی وضعیت منابع انسانی پزشک در ایران بر اساس هدف‌های برنامه‌های اول تا چهارم توسعه

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 17-26

محمود کاظمیان؛ پیمان محبوبی اردکان؛ محمد مسکرپور امیری


ارزیابی وضعیت ترکیب تأمین مالی و ارائه مراقبت‌ها در نظام بیمه اجتماعی درمان در ایران

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 31-38

محمود کاظمیان؛ محمد مسکرپور امیری