ارزیابی کارایی بودجه در بخش دولتی سلامت برای مراقبت‌های سرپایی و بستری در مدل بودجه عملیاتی بر اساس کارکردها

نویسندگان

1 گروه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ، ﺗﻬﺮان، ایﺮان

2 دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ابران

3 دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

5 دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: برقراری رابطه­ بین پرداخت­های مالی و نتایج در نظام سلامت، با تأمین مالی بر اساس کارکردها توضیح داده می­شود. این پژوهش با استفاده از اطلاعات داده­های کارکردها برای بودجه بخش دولتی سلامت در استان­ها و محاسبه کارایی نسبی بودجه برای استان­ها، تفاوت کارایی استان­ها را به طور مقایسه­ای نشان می­دهد.
 
مواد و روش­ها: ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- آﻣﺎری اﺳﺖ و از آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت، ﺑﺮای محاسبه بودجه عملیاتی و شاخص­های کارایی بر اساس کارکردها در استان‌ها اﺳﺘﻔﺎده نموده است. با ارائه تصویر ساده­ای از بودجه بر اساس کارکردها و شناسایی هزینه‌ها، منابع انسانی و فیزیکی برای مراقبت­های سرپایی و بستری در استان­ها، شاخص­های مقایسه‌ای کارایی با روش تحلیل پوششی داده­ها اندازه­گیری گردید.
 
نتایج: میانگین کشوری شاخص کارایی بودجه برای حداکثر سازی کارکردها در سال­های 1390 و 1392، برای مراقبت­های سرپایی به ترتیب 0.55 و 0.58 و برای مراقبت­های بستری به ترتیب 0.82 و 0.86 بوده است. ارزیابی شاخص­های کارایی در بخش دولتی سلامت نشان می­دهد که استان­ها علی­رغم یکسانی شرایط درآمدی و تخصیص بودجه و یکسانی روش­های تنظیم کارکردها، با تفاوت­های قابل‌ملاحظه در حداکثر سازی محصول و حداقل نمودن هزینه یا بودجه، طبقه­بندی می­شوند.
 
نتیجه­ گیری: این پژوهش برای نخستین بار شاخص­های کارایی بودجه عملیاتی بر اساس کارکردها در بخش دولتی سلامت را توضیح می­دهد. تفاوت کارایی میان استان­ها و تغییرات کاهشی کارایی در چند استان در سال دوم عاملی برای ناپایداری کارایی و نابرابری­ها و محدودیت دسترسی به هدف­های بخش سلامت محسوب می­شود.

کلیدواژه‌ها


1. Turcotte-Tremblay AM, Spagnolo J, De Allegri M, Ridde V. Does performance-based financing increase value for money in low-and middle-income countries? A systematic review. Health Economics Review 2016; 29:6(1):30. 2. Musgrove P. Rewards for good performance or results: a short glossary. Washington, DC: World Bank 2010. 3. Paul E, Robinson M. Performance budgeting, motivation, and incentives. In Performance Budgeting. Palgrave Macmillan UK 2007; 330-375. 4. Renmans D, Paul E, Dujardin B. Analysing Performance-Based Financing through the Lenses of the Principal-Agent Theory. Universiteit Antwerpen, Institute of Development Policy and Management (IOB) 2016. 5. Renmans D, Holvoet N, Orach CG, Criel B. Opening the ‘black box’of performance-based financing in low-and lower middle-income countries: a review of the literature. Health Policy and Planning 2016; 1:31(9):1297-309. 6. World Health Organization, "World Health Report. Health Systems Financing. The Path to Universal Coverage 2010. 7. Moynihan D, Beazley I. Toward Next-Generation Performance Budgeting: Lessons from the Experiences of Seven Reforming Countries. World Bank Publications 2016. 8. De Jong, M, and Frans K. M. Van Nispen. “On the Utilization of Performance Information in Times of Austerity: From Success to a Return to Squeaky Wheel Budgeting? Paper presented at the Association for Budgeting 2014. 9. Wiseman V, Mitton C, Doyle Waters MM, Drake T, Conteh L, Newall AT, Onwujekwe O, Jan S. Using economic evidence to set healthcare priorities in low income and lower middle income countries: a systematic review of methodological frameworks. Health Economics 2016; 1:25(S1):140-61. 10. Kroll A. Drivers of performance information use: Systematic literature review and directions for future research. Public Performance & Management Review 2015; 3:38(3):459-86. 11. White J. Budget-makers and health care systems. Health Policy 2013; 31:112(3):163-71. 12. Marsh K, IJzerman M, Thokala P, Baltussen R, Boysen M, Kaló Z, Lönngren T, Mussen F, Peacock S, and Watkins J, Devlin N. Multiple criteria decision analysis for health care decision making — emerging good practices: report 2 of the ISPOR MCDA Emerging Good Practices Task Force. Value in Health 2016; 30:19(2):125-37. 13. Abolhallaj M and et al. Theory and practice of public sector health financing. Publication of Rahe Soraya 2013; 350. First edition. [Persian] 14. Folland ST, Hofler RA. How reliable are hospital efficiency estimates? Exploiting the dual to homothetic production. Health Economics 2001; 10(8): 683-98. 15. E Gutiérrez, S Lozano. Measuring A DEA Approach to Performance-Based Budgeting of Formula One Constructors. Journal of Sports Economics 2014; 15(2):125-37. 16. Rahimi B, Khalesi N, Valinejadi A, et al. Analysis of the Efficiency and Optimal Consumption of Resources in Selected Hospitals in Urmia Province through Data Envelopment Analysis. Health Management 2011; 47(1):91-102. 17. Mahfoozpour S, Pouragh B, Abedi Z, Satarivand S, Assessing efficiency in hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences using Data Envelopement Analysis Method, Journal Of Health Promotion Management 2015; 15(1). 18. Fazeli E, Vafaei F, Jamshidinavid B, Investigation on efficacy of the hospitals affiliated to Ilam University of Medical Sciences by DEA method, Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences 2015; 23(1). 19. Hadad S, Hadad Y, Simon-Tuval T. Determinants of healthcare system’s efficiency in OECD countries. The European Journal of Health Economics 2013; 1:14(2):253-65. 20. Liaropoulos L, Goranitis I. Health care financing and the sustainability of health systems. International Journal for Equity in Health 2015;15:14(1):80. 21. Shanklin D, Tan J. Literature Review: Civil Society Engagement to Strengthen National Health Systems to End Preventable Child and Maternal Death 2016. 22. Evaluating Budget Support: Methodological Approach. OECD Development Assistance Committee. Available in: http://www.oecd.org/dac/evaluation (OECD DAC) 2012.