ارزیابی وضعیت ترکیب تأمین مالی و ارائه مراقبت‌ها در نظام بیمه اجتماعی درمان در ایران

نویسندگان

1 گروه اقتصاد بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

2 دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

چکیده

 مقدمه
و هدف: هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی وضعیت ترکیب تأمین
مالی و ارائه مراقبت­ها توسط سازمان بیمه خدمات درمانی به‏صورت محصولی واحد بود.    مواد و روش­ها: مطالعه حاضر، مطالعه‏ای کاربردی بود که به شیوه
تحلیلی-آماری انجام‏شد. جامعه پژوهش شامل تمامی بیمه­شدگان سازمان بیمه خدمات
درمانی و مجموع خدمات ارائه­شده به آنها بود. در این مطالعه از مقایسه زمانی ضریب
همبستگی و توزیع پسماندهای رگرسیونی در تخمین رگرسیونی تابع نمایی در دو مقطع
زمانی سال­های 1384و 1388 استفاده‏شد. در مطالعه حاضر، داده­های به شیوه میدانی
جمع­آوری‏شدند؛ همچنین به‏منظور تخمین رگرسیونی از نرم­افزار اقتصادسنجی Eviews استفاده‏شد.   نتایج:
نتایج مطالعه نشان‏داد تأثیر مراقبت­های سرانه دریافت‏شده
توسط بیمه­شده بر هزینه سرانه پرداخت­شده توسط سازمان بیمه در استان­های کشور به‏طور
معنی­داری از 0.25 در سال 1384 به 0.14 در سال 1388 کاهش ‏یافته ‏است (P < 0.05)؛ همچنین از نظر تغییر در وضعیت نسبی استان­ها
در این دوره زمانی، هشت استان وضعیت بدتری از جهت عدم گرایش به ترکیب هزینه سرانه
و بارمراجعات سرانه در قالب محصولی واحد داشته­اند و در وضعیت شانزده استان نیز
تغییری قابل‏ملاحظه­ ایجادنشد.   نتیجه­گیری:
به‏نظرمی­رسد بعد از گذشت نزدیک به دو دهه از سیاست توسعه بیمه
اجتماعی درمان در ایران، نظام تأمین مالی و مراقبت­های درمانی از طریق نقش بیمه­های
اجتماعی درمان نتوانسته‏است ترکیب تامین مالی و ارایه مراقبت­ها برای بیمه­شدگان
را در قالب محصولی واحد امکان­پذیر‏کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the combination of financing and providing services in social health insurance system in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Kazemian 1
  • Mohammad Meskarpour-Amiri 2
چکیده [English]

 Background and Objective: The aim of the present study was
assessment of the status of combination of financing and providing services in
Medical Service Insurance Organization (MSIO) as unique provider. Materials and Methods: Present study was an applied study
that was performed in a descriptive-analytical and statistical manner. The
research population consisted of all Medical Service Insurance Organization’s
(MSIO’s) insured and total services delivered to them. In this study, the time
comparison of correlation coefficient in estimation regression of exponential
function in two times 2005 and 2009 was used. Comparison of changes in
residuals distribution was used for determination of changes in province’s
situation. Finally, the Eviews econometrics software was used for estimation
regression. Results: This study showed that in provinces of country,
the effect of per capital care received by insured on per capital cost pay by
insurance organization significantly reduced from 0.25 in 2005 to 0.14 in 2009
(p < 0.05). Also, with regard to changes in relative situation of provinces in
these periods of time, 8 provinces have worse situation because did not tend to
combination of per capital cost and per capital refers as unique production and
in situation of 16 provinces did not take place noticeable changes. Conclusion: It seems that after about two decades from
policy of developing social health insurance (SHI) in Iran, the financing and
services delivery system through role of social health insurances could not be
able for making it possible to combine financing and services delivery as
unique production for insurers. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • Service delivery
  • Unique product
  • Managed care