بررسی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه‌کننده به دانشکدۀ دندان‌پزشکی دانشگاه شاهد در سال ۱۳۹۳

نویسندگان

1 دانشیار گروه آسیب‌شناسی فک و دهان، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه شاهد

2 استادیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه شاهد

3 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی

4 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم اجتماعی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مقدمه و هدف: رضایت بیماران از خدمات دریافتی نقش مهمی در ارتقای کیفیت عملکرد مراکز آموزشی‌درمانی دارد. ارزیابی این عملکرد سبب افزایش جذب بیمار و بهبود روند آموزش عملی دانشجویان می‌شود. این تحقیق با هدف تعیین میزان رضایتمندی از خدمات دندان‌پزشکی در بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک‌های دانشکدۀ دندان‌پزشکی دانشگاه شاهد در سال ۱۳۹۳ و عوامل مرتبط با آن انجام شد.مواد و روش­ها: مطالعۀ حاضر به‌صورت مقطعی بر روی چهارصد بیمار مراجعه‌کننده به بخش‌های درمانی دانشکدۀ دندان‌پزشکی دانشگاه شاهد در سال ۱۳۹۳ انجام شد. بیماران مراجعه‌کننده پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته شامل سؤالات دموگرافیک و هفده سؤال مرتبط با هدف در چهار حیطۀ نیروی انسانی، بهداشتی، اداری و تسهیلات را تکمیل کردند. یافته‌های به‌دست‌آمده با استفاده از تست‌های آماری T-Test و ضریب هم‌بستگی پیرسون و اسپیرمن آنالیز شدند.نتایج: میانگین نمرۀ رضایتمندی بیماران از خدمات درمانی ارائه‌شده ۶۲/۵±۹۳/۴۴ (از سقف ۵۱) بود. میانگین میزان رضایتمندی بیماران در حیطۀ نیروی انسانی ۱۱/۳۶±۲۶/۱۳۳ و در حیطه‌های بهداشت، اداری و تسهیلات به‌ترتیب ۲۴/۱۲۳±۳۳ /۱۳۳، ۳۵/۱۰۵±۳۳/۱۳۳ و ۷۰/۹۱±۳۳/۱۳۳ بود. بیشترین میزان رضایتمندی در حیطۀ نیروی انسانی به طرز برخورد دانشجویان با بیمار، در حیطۀ بهداشت به رعایت کنترل عفونت، در حیطۀ اداری به سرعت تشکیل پرونده در بخش و در حیطۀ تسهیلات به هزینۀ دریافت‌شده جهت درمان تعلق داشت.نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعۀ حاضر نشان داد که میزان رضایتمندی بیماران مراجعه‌کننده به دانشکدۀ دندان‌پزشکی دانشگاه شاهد در حد مطلوب قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of patients' satisfaction referring to Faculty of Dentistry of Shahed University in 2014

چکیده [English]

Background and Objective: The satisfaction rate of patients from offered services is the most important basis of improvement in functional qualification of educational-health centers. This improvement increases patient's referral and student education. The study was aimed to evaluate the satisfaction rate of patients referred to Faculty of Dentistry of Shahed University in 2014.Materials and Methods: The study was a cross-sectional project. In this study, 400 patients referred to the Faculty of Dentistry of Shahed University in 2014 completed a self-style questionnaire containing demographic and aimed-related questions in four domains of man power services, hygiene, administrative service and facilities. The findings were analyzed statistically using t-Test, Pearson and Spearman correlations tests.Results: The overall satisfaction score of patients from medical services was 44.39±5.6 (out of 51). The mean satisfaction in man power services, hygiene, administrative service and facilities domains were 133.26±36.11, 133.33±123.24, 133.33±105.35 and 133.33±91.70, respectively. The highest score of man power services domain was related to student’s behavior in respect to patients. The highest score in hygiene, administrative service and facilities domains were obtained from considering the infection control techniques by students, consumed time for medical record completion and treatment charges.Conclusion: Regarding the results of study, patients' satisfaction of Dental Faculty of Shahed University is at a satisfied level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction of patient
  • Dental Faculty
  • Shahed University