بررسی تراکم ماست‌سل در کارسینوم سلول سنگ‌فرشی و مخاط دیسپلاستیک حنجره

نویسندگان

1 گروه آسیب شناسی فک و دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد

2 گروه آسیب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

3 گروه پاتولوژی، بیمارستان امیراعلم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 متدولوژی و آمار، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، پژوهشکده علوم دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

5 دندانپزشکی دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه و هدف: نقش ماست‌سل‌ها در روند کارسینوژنز بسیاری از انواع بدخیمی‌ها ثابت شده‌است ولی تاکنون مطالعه‌ای که به بررسی نقش این سلول در پاتوژنز پیشرفت ضایعات دیسپلاستیک حنجره به سمت کارسینوم مهاجم بپردازد، وجودنداشته‌است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش ماست-سل، به مقایسه تراکم ماست‌سل میان اسکواموس‌سل کارسینوما و مخاط دیسپلاستیک حنجره اقدام‌کرده-است.

مواد و روش‌ها: تعداد 20 بلوک پارافینه از اسکواموس‌سل کارسینوما، 18 مورد مخاط دیسپلاستیک و 18 مـورد مخاط نرمـال حنجره انتخاب و با اسـتفاده از تولوئیدین بلو رنگ‌آمیزی‌شدند؛ پس از شمارش ماست‌سل‌ها در واحد سطح توسط دو مشاهده‌گر، میانگین تعداد ماست‌سل‌ها در واحد سطح برای هر گروه تعیین‌ و با استفاده از آزمون آماری ANOVA برای شمارش مطلق و آزمون آماری Kruskal-Wallis برای شمارش رتبه‌ای مقایسه‌شدند.

نتایج: در شمارش مطلق، میانگین تعداد ماست‌سل‌ها در واحد سطح در SCC33/9±11، در مخاط دیسپلاستیک11/10±67/10و در مخاط نرمال 68/4±8 بود که تفاوت آماری معنی‌داری مشاهده‌نشد (493/0P=)؛ در شمارش ماست‌سل‌ها به روش رتبه‌ای نیز، تفاوت آماری معنی‌داری میان سه گروه مورد بررسی مشاهده‌نشد (132/0P=).

نتیجه‌گیری: طبق نتایج حاصل از این مطالعه، مشارکت ماست‌سل‌ها در روند کارسینوژنز در ضایعات پیش‌بدخیم و تومور پیشرفته، چندان تفاوت‌نداشته؛ به‌عبارت‌دیگر، ماست‌سل‌ها فعالیت کارسینوژنز خود را از همان ابتدای پیش‌بدخیمی آغازمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of mast cell density in laryngeal squamous cell carcinoma and laryngeal dysplasia

چکیده [English]

Background and Objective: The role of mast cells in carcinogenesis is improved in many malignant neoplasms but there are scanty literature which show the role of these cells in pathogenesis of progression of dysplastic lesion to invasive squamous cell carcinoma (SCC). The aim of this study was comparison of mast cell density between squamous cell carcinoma and dysplastic laryngeal mucosa to investigate mast cell role.

Materials and Methods: In this study, 20 paraffin blocks of SCC, 18 blocks of dysplastic mucous and 18 blocks of normal mucous of larynx were selected and stained by toluidine blue. After mast cell counting per surface unit by two observer, the averages of mast cells density for each groups were obtained and compared using ANOVA test for absolute counting and Kruskal-Wallis for rank counting.

Results: In absolute counting, average of mast cells per surface unit was 11±9.33, 10.67±10.11 and 8±4.68 in SCC, dysplastic mucous and normal mucous, respectively, that did not show any significant difference between the groups (p=0.493) There was also no significant differences between the groups by rank counting (p=0.132).

Conclusion: According to obtained results from this study, participation of mast cells in carcinogenesis process in premalignant lesions and advanced tumor did not show a difference, in other words, carcinogenic activity of mast cells may be at early stages of pre-malignancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Squamous cell carcinoma
  • Laryngeal mucosa
  • Dysplastic mucosa