مقایسه فعالیت حیاتی سلول‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی زنان باردار سالم و مبتلا به دیابت بارداری

نویسندگان

1 گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

2 گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

3 گروه پاتولوژی ، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

4 گروه زنان و زایمان ، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران

5 گروه آمار حیاتی دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران

6 گروه ایمونولوژی، مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی، دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه وهدف: دیابت حاملگی(GDM) بصورت عدم تحمل گلوکز با شدت متفاوت است که اولین بار در دوران بارداری شروع و یا تشخیص داده می‌شود. ایمونوپاتولوژی این بیماری به خوبی شناخته نشده است.ایمنی سلولی متفاوت بویژه تعداد لکوسیت وزیررده‌ها در این بیماری گزارش شده است. باتوجه به اهمیت سیستم ایمنی و بویژه سلول های تک هسته خون محیطی(PBMC) درپاتوژنز دیابت بارداری، مطالعه حاضر با هدف مقایسه فعالیت حیاتی سلول های تک هسته خون محیطی زنان باردار سالم و مبتلا به دیابت بارداری انجام گرفت .
مواد وروش ها:طی یک مطالعه مورد- شاهدی، از 37 زن باردار سالم و 37 زن مبتلابه دیابت بارداری، نمونه خون جمع آوری گردید وسلول های تک هسته خون محیطی جدا سازی شد .سپس این سلول‌ها به مدت 48 ساعت ،در حضور و عدم حضور میتوژن(PHA) کشت داده شد ودر نهایت با استفاده از روش MTT فعالیت حیاتی دو گروه سنجیده و اندکس تحریکی دو گروه مقایسه گردید. با آزمون آماری پیرسون و اسپیرمن، همبستگی متغیر‌ها بررسی گردید .
نتایج: بین دو گروه از نظر سن، شاخص توده بدنی و سن حاملگی تفاوت معنی داری وجود نداشت.درصد اندکس تحریکی گروه مبتلا به دیابت بارداری و باردار سالم به ترتیب عبارت بود از 6/23± 37/ 134 و 5/31± 2/135.تفاوت معنی‌داری در اندکس تحریکی (SI) سلول‌های PBMC زنان مبتلا به دیابت بارداری و باردار سالم مشاهده نشد(P=0.89) .
نتیجه گیری: فعالیت حیاتی سلول‌های PBMCزنان مبتلا به دیابت بارداری در سه ماهه سوم بارداری تفاوت معنی‌‌داری با بارداری طبیعی نداشت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of peripheral blood mononuclear cells viability in healthy pregnant women and patients with gestational diabetes mellitus

چکیده [English]

Background
Gestational diabetes mellitus (GDM) is defined as glucose intolerance of variable severity with onset or first recognition during pregnancy. Immunopathology of GDM is not well known , Different parameters of cellular immunity particularly leukocyte count and subset have been reported. Considering the importance of the immune system, particularly peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in the pathogenesis of gestational diabetes, the aim of this study was to investigate viability of peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in patients with GDM in comparison with healthy pregnant women.
Methods
During a case -control study 37 pregnant women with GDM and 37 healthy pregnant women in gestational age28-36 week were recruited . Fasting venous blood was collected from all subjects .PBMC was separated from ficoll density-gradient centrifugation. Cells were suspended in culture medium RPMI 1640 , 10% FBS and cultured in the absence and presence of PHA in 96-well plate(1* 106 cells/ml) at 370C 5% CO2 for 48h. Cell viability was assessed with MTT assay. Stimulation index was calculated and compared between groups .

Results:
There was no significant difference in age, body mass index, and gestational week in the two groups. Stimulation index of PBMC in GDM and control groups, respectively were
134.37 ±23.6 and 135.2± 31.5 .There was no significant difference in stimulation index of PBMC in GDM women compared to their matched control subjects.


Conclusion :
These results show that there was no significant difference in peripheral blood mononuclear cell's viability in GDM women compared to healthy pregnant women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gestational Diabetes Mellitus
  • Cell viability
  • Peripheral Blood Mononuclear Cell