بررسی تأثیر هشت هفته تمرین‏های سرعتی شدید بر سطوح پلاسمایی واسپینو کمریندر موش‌های ماده نژاد اسپراگوداولی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز

2 دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی، دانشگاه شیراز

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد بهبهان

چکیده

مقدمه و هدف:آدیپوکین‌ها ازجمله واسپین و کمرین،داراینقش‌هایبیولوژیکیگوناگونی هستند که باتغییرهایشاخصتودهبدن،مقاومتبهانسولین، سندرممتابولیکی، سندرم تخمدان پلیکیستیک، دیابتوبیماری-های قلبی- عروقیارتباط‏دارند. هدف از پژوهش حاضر،تأثیر هشت هفته تمرین‏های سرعتی شدیدبرسطوح پلاسمایی واسپینو کمریندر موش‌های ماده نژاد اسپراگوداولی است. مواد و روش‌ها:در این پژوهش،32 سر موش، به‌طور تصادفی به دو گروه کنترل (12سر) و گروه آزمایش (20سر)تقسیم‏شدند. گروه آزمایشپنج روز در هفته مطابق با برنامه تمرینی به‏مدت هشت هفته به فعالیت سرعتی شدید پرداختند درصورتی‏که گروه کنترل در این مدت، هیچ‏گونه برنامه تمرینی نداشتند.پس از هشت هفته تمرین، برای تجزیه‏وتحلیل داده‌ها از آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده‏شد. نتایج: نتایج نشان‏دادند که تفاوتی معنی‌دارمیان میزان سرم کمرین در موش‌هایی که برنامه تمرینی سرعتی شدید انجام‏داده‏بودند، نسبت‏به گروه کنترل (18/0P=) وجودندارد؛ ازطرفی‏دیگر، سطوح سرمی واسپین به‏طور قابل‏توجهی (0001/0P=) کاهش‏یافت اما هیچ‏گونه رابطه‌‏ای معنادار، میان سطوح واسپین و کمرین (28/0P=) مشاهده‏نشد. نتیجه‏گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر و اهمیت تغییرها در سطوح واسپین و کمرین به‏نظر‏می‌رسد باید مدت زمان تمرینی بیشتر از هشت هفته باشد و شدت فعالیت ورزشی باید متناسب با سطح آمادگی افراد باشد چراکه اگر این هماهنگی وجودنداشته‏باشد، آزمودنی‌ها قادرنخواهندبود برنامه‌های تمرینی را به‏طور صحیح انجام‏دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of eight-week intense sprint exercise on plasma levels of vaspin and chemerin in female Sprague-Dawley rats

چکیده [English]

Background and Objective: Adipokines including vaspin and chemerin play various biological roles, which are related to body mass index (BMI) changes, insulin resistance, metabolic syndrome, polycystic ovary syndrome, diabetes and cardiovascular disease. The purpose of the present study was to investigate the effect of eight-week intense sprint exercise on plasma levels of vaspin and chemerin in female Sprague-Dawley rats.

Materials and Methods: In this study, 32 rats were randomly divided into two groups: 12 rats in control group and 20 rats in experimented group. For eight weeks, experimental group did sprint exercises based on an exercise program five days a week, while the control group had no training program. After eight weeks, an independentt-test and Pearson's correlation coefficient were used for data analysis.

Results: The results showed that there was no significant difference between chemerin serum levels in rats that had undergone intensive exercise program as compared to the control group (p=0.18). On the other hand, vaspin serum levels significantly decreased (p=0.0001). In addition, no significant correlation was observed between vaspin and chemerin levels (p=0.28).

Conclusion: According to theresults of the present study as well astheimportance of vaspin and chemerin level changes, it seems that the training time must be more than 8 weeks and the exercise intensity should be tailored to the individual's fitness level. Otherwise, subjects are not able to perform the exercise program properly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adipokine
  • Chemerin
  • High speed train
  • Vaspin