بررسی تاثیرخشونت سطحی اباتمنت بر میزان استحکام گیر رستوریشنهای سمان شونده متکی بر ایمپلنت با سمان موقتی

نویسندگان

1 گروه آموزشی پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه شاهد

2 دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه شاهد

چکیده

 مقدمه و هدف: خشونت
سطحی با ایجاد گیر میکرو مکانیکال می‌تواند باعث افزایش گیر رستوریشن‌های سمان
شونده گردد. از طرفی مزیت مهم سمان ‌های موقتی قابلیت بازیابی آنها می‌باشد.
این تحقیق به منظور ارزیابی تاثیر سمان موقتیTemp
bond Kerrو همچنین سند بلاست کردن سطح اباتمنتها با ذرات اکسیدآلومنیوم با قطرهای 25 و50  میکرون بر روی میزان استحکام گیر
پروتزهای ثابت سمان شونده متکی برایمپلنت می باشد.   مواد و روشها: در این مطالعه 30 عدد اباتمنت (DIO
- Cemented abutment,SAC 4814N(II))به سه گروه تقسیم شدند،گروه اول به صورت
استاندارد بدون سندبلاست،گروه دوم  با ذرات 25میکرون وگروه سوم با ذرات
50 میکرون اکسیدآلومنیوم سندبلاست شدند، سپس90 عدد coping از آلیاژ Base metal ساخته شد و با استفاده از سمان موقت Temp bond Kerrبر روی اباتمنت‌ها
سمان شدند سپس نمونه‌ها درون بزاق مصنوعی به مدت 24 ساعت در دمای 37 در
جه و رطوبت 100% نگهداری شده در ادامه پس از انجام Thermocycling و Cyclic loading میزان گیر هر یک از نمونه‌ها با استفاده ازuniversal testing machine با سرعت  cross head speed
-5/0cm/min اندازه‌گیری شد. نتایج بدست آمده توسط
آزمون آماریone way ANOVAوtukey test مورد ارزیابی قرارگرفت.   نتایج: اختلاف معنا داری بین سطوح سند بلاست شده وجود داشت. استحکام کششی سمانTemp bond kerr با اباتمنت‌های
سند بلاست شده با50 میکرون بیشتر از سایر گروه‌ها بود ولی از نظر آماری اختلاف معناداری
بین این گروه اباتمنت‌های سندباست شده با گروه سندبلاست
شده با ذرات اکسید آلومنیوم 25 میکرون مشاهده نشد(P < 0.001). دربین تمام گروهها، اباتمنت‌های
استاندارد کمترین میزان استحکام گیر را نشان دادند.   نتیجه‌گیری: عمل سندبلاست کردن سطوح اباتمنت باذرات اکسیدآلومنیوم باعث افزایش میزان گیر رستوریشن های سمان شونده با سمان
موقتی می شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Abutment Surface Roughness on the Retention of Implant-Supported Crowns Cemented with Provisional Luting Cement

نویسندگان [English]

  • Seyed Shojaeddin Shaegh 1
  • Alimohammad Salari 1
  • Mohsen Ayoubi 2
چکیده [English]

 Background and Objective: Surface roughness can increase the retention of castings
by sandblast that are micro retentive. This study compared the retention of
implant-supported crowns when used with 3 different surface roughness abutments
and one temporary cement.

 Materials and Methods: Thirty abutments (DIO
implant- Cemented abutment,SAC 4814N(II)) were divided in three groups, first
group was standard machine surface,
second group sandblasted with 25 micron aluminum
oxide particles and third group was sandblasted with 50 micron than ten regular
diameter implant analogs were embedded in resin acrylic block and provisional
cement kerr Temp bond NE was used for cementation.90 metal coping were
fabricated and after cementation the
aging processing was done than the
retentive strength was tested with universal testing machine at cross head
speed of 0.5 mm/min, results were analyzed using One way ANOVA and Tukey test.   Results: Retentive strength of
temp bond kerr with 50 micro sanbblasted abutment was statistically different
than two other groups(P < 0.001) .and between all the group standard abutment
was weakest.   Conclusion: Surface modification
of implant abutment by sandblast may be an effective method to increase
retention of crown when provisional luting cement is used. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abutment
  • dental implant
  • restoration
  • Retention
  • surface roughness