اثر مصرف قندهای مختلف بر شاخص‌های هماتولوژی منتخب پس‌از یک جلسه فعالیت هوازی در مردان جوان دانشگاهی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه مازندران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت الله آملی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

چکیده

مقدمه و هدف:  تأثیر مصرف مواد قندی پس­از فعالیت بدنی بر پاسخ­های هورمونی و برخی شاخص­های دستگاه ایمنی به­خوبی ثابت شده­است. این پژوهش قصددارد تأثیر مصرف قندهای مختلف را بر شاخص­های خونی منتخب پس­از یک جلسه فعالیت هوازی مطالعه­کند.  مواد و روش­ها: 32 دانشجوی داوطلب مرد غیرورزشکار با شرایط سنی و وزنی مشابه انتخاب و به­طور تصادفی به چهار گروه آب (8نفر)، گلوکز (8 نفر)، فروکتوز (8نفر) و ساکاروز (8 نفر) تقسیم شدند. افراد، فعالیت را در سه نوبت با استراحت فعال 3 دقیقه­ای میان نوبت­ها، انجام­دادند. برای تعیین شاخص­های هماتولوژیک، 8 میلی­لیتر خون از ورید بازویی 30 دقیقه پیش، بی­درنگ و 90 دقیقه پس­از دریافت محلول (1.5 گرم قند به­ازای هر کیلوگرم وزن) جمع­آوری­شد؛ گروه آب نیز حجم برابری از محلول را دریافت­کرد. نتایج: تعداد گلبول­های سفید در دو گروه فروکتوز و گلوگز، 90 دقیقه پس­از فعالیت به­طور معنی­داری بالا بود. کاهش تعداد گلبول­های قرمز، هموگلوبین و پلاکت در گروه­های آب، گلوکز و ساکاروز معنی دار بود. کاهش در میزان هماتوکریت، تعداد لنفوسیت و افزایش در تعداد نوتروفیل، 90 دقیقه پس­از فعالیت در تمام گروه­ها معنی­دار بود. نتیجه‌گیری: به­نظرمی­رسد که قند ساکاروز نسبت به گلوکز و فروکتوز در جلوگیری از افزایش گلبول سفید مؤثرتر است و فروکتوز به عنوان قندی با شاخص گلیسمی پایین، بر گلبول سفید، هموگلوبین و تغییرهای پلاکتی پس­از فعالیت تأثیری­ندارد.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of intake of different types of carbohydrates on selected hematological indices after a single session of aerobic exercise in young college men

نویسندگان [English]

  • Abbass Ghanbari-Niaki 1
  • Asiyeh Abbassi-Daloei 2
  • Rozita Fathi 1
  • Ahmad Abdi 3
چکیده [English]

Background and Objective: It is well established that carbohydrate (CHO) feeding post-exercise has an impact on hormonal and immune responses. The aim of this study was to investigate the effects of different types of CHO on selected hematological indices after a single session of aerobic exercise. Materials and Methods: Thirty-two non-athlete young volunteer college men (21.96±1.95 yr, 177.64 ± 5.61 cm, 75.44 ± 8.39 kg, and 23.92 ± 2.27 in BMI)  were randomly assigned into water (W)( n=8), glucose(G)(n = 8), fructose (F)(n= 8) and sucrose(S)(n =8) groups. Subjects asked to perform an aerobic exercise (one-mile running, 3 sets with 3 minutes inter-sets rest). Blood samples were obtained 30 min before, immediately after exercise and 90 min after exercise. CHO (1.5 g/kg of BW) were given immediately after the second blood sampling. Water group received an equal volume of tap water. Results: WBC counts were significantly higher only in G and F groups, but RBC, platelets counts, and HGB concentrations significantly decreased in W, G and S groups after recovery period. Neutrophil counts and HCT and lymphocyte counts were significantly higher and lower respectively in all treated groups at the end of recovery period.   Conclusion: The current results indicated that S might be effective more than G and F in prevention of an exercise-induced lymphocytosis and F as a low-glycemic index and CHO had no significant impact on post-exercise WBC, platelets counts and HGB concentrations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbohydrate
  • Glycemic indexes
  • One-mile running
  • Lymphocytosis
  • Hematological indices