شکاف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارائه‌شده در مراکز بهداشتی - درمانی شهرستان نیشابور

نویسندگان

معاونت بهداشتی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور

چکیده

مقدمه وهدف: نگرش­های مدیریتی جدید، کیفیت را خواسته مشتری تعریف­می­کنند. شناخت ادراک­ها و انتظارهای مشتریان، اولین گام برای ارتقای کیفیت است. این مطالعه با هدف تعیین شکاف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارائه­شده در مراکز بهداشتی- درمانی نیشابور با استفاده از ادراک­ها و انتظارهای دریافت­کنندگان خدمت انجام­شده­است. مواد و روش‌ها: این مطالعه  مقطعی در سال 1389 و روی  چهارصد نفر از زنان مراجعه­کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهرستان نیشابور (که به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب­شده­بودند) انجام­شده­است. جمع­آوری داده­ها از طریق مصاحبه با زنان برگزیده و با استفاده از پرسش­نامه سروکوال (کیفیت خدمات) صورت­گرفته­است. داده­های به­دست­آمده با بهره­گیری از نرم­افزار Spss نسخه شانزدهم تجزیه­وتحلیل شده­اند. نتایج: در این مطالعه در همه ابعاد کیفیت، شکاف منفی مشاهده­شد. شکاف کلی کیفیت 64/0- است و  بیشترین شکاف کیفیت در بعد ملموس (68/0-) و کمترین شکاف کیفیت در بعد همدلی (59/0-) مشاهده­شد و میان ادراک­ها و انتظارهای مراجعه­کنندگان در هر پنج بعد سروکوال، تفاوت اماری معناداری دیده­شد (001/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality gap in primary health care in Neyshabour health care centers

نویسندگان [English]

  • Ali Gholami
  • Ali Asghar Nori
  • Majid Khojastehpour
  • Mina Askari
  • hassan sajjadi
چکیده [English]

Background and Objective: According to modern approaches to management, quality is defined as consumer’s requests. One of the first basic steps in improvement quality is recognizing consumers' perceptions and expectations. The aim of this study was to determine the quality gap in primary health care services in Neyshabour health care centers following consumers' perceptions and expectations.  Materials and Methods: This analytic-descriptive study (cross-sectional) was done in 2011 and it covered 400 females that referred to Neyshabour health care centers the study population was selected with systematic random method. Data were gathered using a research questionnaire (SERVQUAL). The data were analyzed using SPSS softwares (ver. 16). Results: It was indicated that there was a quality gap in all dimensions. Overall quality gap was (-0.64) and the largest gap was in tangibility dimension (-0.68) and the smallest gap was observed in Empathy dimension (-0.59). There was significant relation between perceptions and expectations in all dimensions (p < 0.001).  Conclusion: The results of this study showed that in all dimensions of quality, consumers' expectations are not granted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Gap
  • Servqual
  • Primary health care
  • Health-care centers
  • Neyshabour