کلیدواژه‌ها = گرلین
اثر محافظتی گرلین بر تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت کلیه موش‌های تحت تیمار با سیکلوفسفامید

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 1-11

10.22070/daneshmed.2021.13831.1035

هانیه عبداله زاده؛ فاطمه خوشدل؛ فاطمه عاشوری؛ پرویز واحدی؛ رامین سلیم نژاد


اثر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح سرمی گرلین و لپتین در مردان میانسال

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 79-90

امیرحسین حقیقی؛ هادی یاراحمدی؛ آرزو ایلدرآبادی؛ علیرضا رفیعی پور