اثر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح سرمی گرلین و لپتین در مردان میانسال

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری

2 فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

 مقدمه: گرلین و لپتین دو هورمونی هستند که در تنظیم تعادل انرژی
و چاقی نقش­دارند.  هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر یک دوره
تمرین هوازی بر سطوح سرمی گرلین و لپتین در مردان میانسال بود.    مواد و روش­ها: 20 مرد میانسال داوطلب­شدند و به­طور تصادفی به دو گروه
تجربی (ده نفر) و کنترل (ده نفر) تقسیم­شدند. پروتکل تمرین هوازی به­صورت سه جلسه
در هفته به مدت ده هفته بود. هر جلسه تمرین شامل دویدن نرم با شدت 65 تا 75 درصد
حداکثر ضربان قلب و به مدت ده دقیقه بود. برای پیروی از اصل اضافه بار، در هر جلسه
نیم دقیقه به زمان دویدن افزوده­می­شد به­طوری­که در جلسه آخر، زمان دویدن به 25
دقیقه رسید. قبل و بعد از دوره تمرینی، خون­گیری انجام­شد. داده­ها با استفاده از
آزمون t مستقل تحلیل­شدند.    یافته­ها: نتایج نشان­داد که تفاوتی معنادار میان گروه کنترل و تجربی در میزان
گرلین و لپتین سرمی وجود­ندارد (P < 0.05)؛ با­این­حال، انجام تمرین­های هوازی باعث کاهش معنادار شاخص توده
بدن، وزن بدن، نسبت محیط کمر به لگن، درصد چربی بدن و افزایش معنادار وزن بدون چربی
و حداکثر اکسیژن مصرفی شد.  نتیجه­گیری: می­توان گفت انجام ده
هفته تمرین هوازی، اثری مفید بر سطوح سرمی گرلین و لپتین در مردان میانسال ندارد؛
با­این­حال برای رسیدن به نتایج قطعی تر، انجام تحقیق­هایی دیگر، ضروری است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of aerobic training on serum levels of ghrelin and leptin in middle-aged men

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Haghighi 1
  • Hadi Yarahmadi 2
  • Arezu IldarAbadi 2
  • Alireza Rafieepour 2
چکیده [English]

 Background and Objective: Ghrelin and leptin are two
hormones involved in the regulation of energy balance and obesity. The
objective of this study was to investigate the effect of a course of aerobic
training on serum levels of ghrelin and leptin in the middle-aged men.
Materials and    Materials and Methods: Twenty middle-aged volunteered
males were randomly divided into experimental (n=10) and control (n=10) groups. Aerobic training protocol
consisted of 3 sessions per week for 10 weeks. Each training session was a slow
running trial with intensity of 65 to 75 percent of maximal heart rate for a
period of 10 minutes. To follow the principle of overload, half-a-minute was
added to each session, so that, at the last session the running time reached to
25 minutes. Before and after the training
period, blood sampling was performed. Data were analyzed using independent t-test.    Results: There was no significant difference in serum
levels of ghrelin and leptin between control and experimental groups (p < 0.05). However, aerobic training significantly reduced
body mass index, body weight, waist to hip ratio, and body fat percent and
significantly increased the lean body weight and maximum oxygen uptake.    Conclusion: It can be deduced that 10-week aerobic training
has no beneficial effect on serum levels of ghrelin and leptin in the
middle-aged men. However, to achieve more conclusive results, further
investigation is warranted. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic training
  • Ghrelin
  • Leptin
  • Energy balance
  • Obesity