تمایز دانشجویان دارای اهمال‌کاری تحصیلی و دانشجویان عادی بر اساس اعتیاد به اینترنت

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: رایانه و اینترنت ابزار ضروری زندگی مسبب تسهیل زندگی مردم امروز است که خطرات جدیدی را به وجود آورده است که یکی از این خطرات می­تواند ایجاد اهمال­کاری تحصیلی در دانشجویان باشد. هدف پژوهش حاضر تمایز دانشجویان دارای اهمال­کاری تحصیلی و دانشجویان عادی بر اساس اعتیاد به اینترنت است.
 
مواد و روش­ها: روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه­ای است. جامعه آماری شامل دانشجویان خوابگاهی مشغول به تحصیل در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 95-1394 بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 200 نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های اهمال‌کاری سولمون و راثبلوم و اعتیاد به اینترنت یانگ استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل خوشه­ای و تجزیه تابع تشخیص مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
 
نتایج: نتایج تحلیل خوشه­ای نشان داد که نخستین خوشه تشخیص دانشجویانی با مقادیر بالای ارزش‌گذاری آمادگی برای امتحان، آماده کردن تکالیف، آمادگی برای مقاله­ها و اعتیاد به اینترنت که خوشه دانشجویان با اهمال­کاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت بالا نامیده شد، خوشه دوم شامل دانش‌آموزانی با مقادیر پایین‌تر ارزش‌گذاری آمادگی برای امتحان، آماده کردن تکالیف، آمادگی برای مقاله‌ها و اعتیاد به اینترنت که خوشه دانشجویان با اهمال­کاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت پایین نامیده شد. نتایج تابع تشخیص نشان داد که 81 نفر (9/77 درصد) دانشجویان دارای اهمال‌کاری تحصیلی و 59 نفر (5/61 درصد) دانشجویان عادی به‌طور صحیح تشخیص داده شدند.
 
نتیجه‌گیری: اهمال‌کاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت از عوامل مهمی هستند که باید در آموزش، تعلیم و تربیت دانشجویان در نظر گرفته شوند و با آموزش‌های مناسب مدیریت زمان و استفاده مفید از اینترنت را آموزش دهند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discrimination between normal and educational procrastination students based on internet addiction

نویسندگان [English]

  • Arash Shahbazian
  • Jafar Bahadorikhosroshahi
چکیده [English]

Background and Objective: Computer and internet tools are necessary to facilitate the living of people today that had created risks. One of these risks can develop in the students' educational procrastination. This study aimed to discriminate normal students from those with educational procrastination based on internet addiction.

Materials and Methods: The research method of this study was causal-comparative. The population consisted of dormitory students studying at universities of Azerbaijan in the academic years 2015-2016 who according to Morgan table, 200 of them were selected by multi-stage cluster sampling. Data were collected from questionnaires for procrastination Solomon and Rasblvm and internet addiction. Data using cluster analysis and discriminant analysis were analyzed. 

Results: The results showed that the detection of the first cluster of students with high levels of valuation prepared for the exam, preparing assignments, preparation for addiction to internet articles that clustering students with high academic procrastination and called internet addiction. The second cluster includes students with lower levels of valuation prepared for the exam, preparing assignments, preparation for addiction to internet articles that clusters of students with low academic procrastination was called internet addiction. Detection function results showed that 81 cases (77.9%) of students with academic procrastination and 59 cases (61.5 percent) were diagnosed correctly as ordinary students.

Conclusion: Educational procrastination and internet addiction are important factors that should be education; education students are considered with proper education and teach time management and effective use of the internet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic procrastination
  • Internet addiction
  • cluster analysis
1. Aynur P, Murat A, Can B. Academic Procrastination behavior of Pre-service Teachers’ of Celal Bayar University. Procedia- Social and Behavioral Sciences 2011; 29: 1418 – 1425. 2. Meirav H, Marina G. Academic procrastination, emotional intelligence, academic self-efficacy, and GPA: a comparison between students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities 2012; 2(1): 1-9. 3. Klingsieck KB. Procrastination: When Good Things Don’t Come to Those Who Wait. European Psychologist 2013; 18: 24-34. 4. Mullen A. The Role of Psychological Flexibility in Procrastination. University of Louisiana at Lafayette 2014. 5. Zhu Y, Zhu H, Liu Q, Chen E, Li H, Zhao HExploring the Procrastination of College Students: A Data-Driven Behavioral Perspective. In International Conference on Database Systems for Advanced Applications: 258-273. Springer International Publishing 2016. 6. Tingting D, Xiulan Y, Xue G. Different Procrastination Types of College Students: From a Self-regulated Learning Perspective. Education Research Monthly 2015; 10: 014. 7. Clark JL, Hill OW. Academic procrastination among African-American college students. Psychological Reports 1994; 75: 931- 936. 8. Özer BU, Demir A, Ferrari J. Exploring academic procrastination among Turkish students: possible gender differences in prevalence and reasons. The Journal of Social Psychology 2009; 149: 241-251. 9. Sirois FM. Procrastination and Stress: Exploring the Role of Self-compassion. Self and Identity 2013; 13 (2): 128–145. 10. Kim KR, Seo EH. The relationship between procrastination and academic performance: A meta-analysis. Personality and Individual Differences 2015; 82: 26–33. 11. Steel P, Klingsieck KB. Academic procrastination: Psychological antecedents revisited. Australian Psychologist 2016; 51(1): 36-46. 12. Lay CH. At last, my research article on procrastination. Journal of Research in Personality 1986; 20: 474-495. 13. Sirois FM, Tosti N. Lost in the moment? An investigation of procrastination, mindfulness, and well-being. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy 2012; 4: 237–248. 14. Kubey RW, Lavin MJ, Barrows JR. Internet use and collegiate academic performance decrements: Early findings. Journal of Communication 2001; 51(2): 366-382. 15. Stavropoulos V, Alexandraki K, Motti-Stefanidi F. Recognizing internet addiction: Prevalence and relationship to academic achievement in adolescents enrolled in urban and rural Greek high schools. Journal of Adolescence 2013; 36(3): 565-576. 16. Yang CK. Choe BM. Baity M. Lee JH. Cho JS. SCL-90-R and 16PF profiles of senior high school students with excessive internet use. Canadian Journal of Psychiatry 2005; 50(7):407-14. 17. Odaci H. Academic self-efficacy and academic procrastination as predictors of problematic internet use in university students. Computers & Education 2011; 57(1): 1109-1113. 18. Hamidi A, Mahdiyeh Nejafabadi M, Namaziyan Nejafabadi S. The relationship between internet addiction and academic procrastination among secondary school students. Technology Teaching and Learning 2015; 1(3): 89-106. (Persian) 19. Jun S, Choi E. Academic stress and Internet addiction from general strain theory framework. Computers in Human Behavior 2015; 49: 282-287. 20. Senécal C, Koestner R, Vallerand RJ. Self-regulation and academic procrastination. The Journal of Social Psychology 1995; 135(5): 607-619. 21. Jokar B, Delavarpour MA. relationship Between Procrastination and achievement goals. Quarterly Journal of New Thoughts on Education 2007; 3(3): 61-86. (Persian) 22. Yoo HJ, Cho SC, Ha J, Yune SK, Kim SJ, Hwang J, et al. Attention deficit hyperactivity symptoms and internet addiction. Psychiatry and Clinical Neurosciences 2004; 58: 487-94. 23. Fathi M, Sohrabi F, Saidian M. Comparison of the characteristics and identity style of Internet addicts and non-addicts students. Journal of Research in Behavioral Sciences 2013; 11(2): 90-9. 24. AghAtabay A. [Investigate the relationship between social intelligence and emotional regulation extraversion mediation academic procrastination with regard to secondary school students in the city of Gonabad 92-93 years (Persian)], [Unpublished MA thesis]. Tabriz: Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Civil Martyr Azerbaijan 2014. 25. Saeedi A, Shakiba A. [Psychology of Internet and Communication damages (Persian)]. Tehran: Publishing Spike 2009. 26. Kiamarsi A, Aryapooran S. Prevalence of internet addiction and it relationship with academic procrastination and aggression in students. Journal of School Psychology 2015; 4(3): 153-160. (Persian) 27. Nalwa K, Anand AP. Internet addiction in students: a cause of concern. Cyber Psychology & Behavior 2003; 6(6): 653-656. 28. Kuss DJ, Griffiths MD, Binder J F. Internet addiction in students: Prevalence and risk factors. Computers in Human Behavior 2013; 29(3): 959-966. 29. Young K. Caught in the Net: how to recognize signs of Internet addiction and a winning strategy for recovery. New York: Wiley; 1998.