ایجاد تخمدان چند کیستیک در موش آزمایشگاهی بزرگ با مرفین

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه شاهد

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه شاهد

4 استاد، گروه پاتولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه و هدف: «مرفین» در کلینیک یک تسکین‌دهندۀ قوی درد و ازنظر سوءمصرف، مادۀ مخدر مهلکی است که در کنار ناشناخته‌های بسیار، اثرات مضر این ماده بر سیستم تولیدمثلی آشکار نیست. هدف از انجام این پژوهش دست‌یافتن به یافته‌های مستندی در رابطه با تأثیر این مادۀ مخدر در ایجاد کیست‌های فولیکولی در موش آزمایشگاهی بزرگ است.مواد و روش‌ها: موش‌های ویستار ماده در محدودۀ وزنی۲۵۰-۲۰۰ گرم به ‌صورت باکره در فاز دی‌استروس چرخۀ جنسی، مرفین (mg/kg۱۰-۱) را به ‌صورت مزمن ۹روزه، روزی یک بار به طور داخل صفاقی دریافت کردند. به موش‌های گروه شاهد تنها سالین (ml/kg1) تزریق شد. با اتمام دورۀ تزریق، بر روی موش‌ها جراحی صورت گرفت و بعد از بررسی بیومتری بر روی تخمدان‌ها و رحم، آن‌ها برای مطالعات بافتی در فرمالین نگهداری شدند. رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین[1]-ائوزین[1] برای بررسی بافتی به ‌کار گرفته شد.نتایج: یافته‌های این تحقیق دست‌اول نشان داد که نمونه‌های تخمدان به‌دست‌آمده از موش‌های دریافت‌کنندۀ مرفین در مقایسه با نمونه‌های کنترل به طور معنی‌داری دارای کیست‌های فولیکولی دیواره‌ضخیم هستند. گرچه تعداد کیست‌ها بین نمونه‌های تیمارشده با مرفین تفاوت معنی‌دار نداشت و پاسخ به مرفین متأثر از دوز دارو نبود، ولی منظرۀ تخمدان‌ها به تخمدان‌های چند کیستیک شبیه بود. نتیجه‌گیری: مرفین با برهم‌کنش با رسپتورهای انتخابی اپیوئیدی اثرات التهابی را در بدن ایجاد می‌کند. طبق این نتایج، مرفین می‌تواند با ایجاد اختلال در محور تولیدمثلی و احتمالاً به‌ واسطۀ تحریک سیستم پیش‌التهابی نیتریک اکساید در بروز ناباروری وابسته‌ به کیستیک‌شدن تخمدان نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Induction of polycystic ovary in the rat by morphine

چکیده [English]

Background and Objective: Morphine is clinically a strong analgesic drug and in view of substances abusing is a hazardous drug. Besides dozens of unknown facts, the morphine side effects  are unknown on the reproductive system. This study aimed to provide a reliable document in relation to its power to induce the follicular cysts in rat.Materials and Methods: Virgin female Wistar rats (200-250 g ) in diestrus phase of the sexual cycle received morphine (1-10 mg/kg) intraperitoneally and chronically for 9 days, once a day. The rats in the control group received only saline (1 ml/kg). At the end of infusion period, the rats were operated and after biometrical examination, the ovaries samples were kept in formalin for histological study. Hematoxylin-Eosin staining was used to study the samples.Results: The present original findings show that the ovarian samples obtained from rats receiving morphine significantly had thick-walled follicular cysts when compared with the control samples. Although the numbers of cysts were not different among the morphine-treated samples and the response to morphine was not affected by the drug dose, but, the aspect of the ovaries was as similar as those of the polycystic ones.Conclusion: Morphine can induce inflammatory effects in the body through interaction with selective opioid receptors. According to these results, the morphine can disrupt the reproductive axis and probably with the stimulation of pro-inflammatory nitric oxide system plays a role in infertility due to polycystic ovaries in the rat. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphine
  • Follicular cysts
  • Rat