بررسی ارتباط سلامت معنوی با میزان استرس و راهبردهای مقابله‌ای‌‌ در مادران دارای نوزاد بستری در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان

نویسندگان

1 استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری، ایران

3 مراقبت ویژه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

4 مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

5 هیئت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: بستری‌شدن نوزاد در بخش مراقبت ویژه نوزادان، استرسی زیاد به مادر واردمی‌کند؛ این استرس، درصورت تداوم، علاوه‌بر به‌خطرانداختن سلامت مادر، روی فرایند دلبستگی میان مادر و نوزاد، تأثیرهایی منفی خواهدداشت. سلامت معنوی، به‌عنوان متغیری تأثیرگذار بر اتخاذ شیوه مقابله و بر میزان استرس، دارای اهمیتی ویژه است؛ بنابراین، سلامت معنوی و نوع راهبرد مقابله‌ای که در چنین شرایطی به‌کارمی‌رود، در این پژوهش بررسی‌شده‌اند.

موارد و روشها: این مطالعه از نوع همبستگی بوده، 191 مادر دارای نوزاد بستری در NICU، در سه مرکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از روش نمونه‏گیری آسان، طی سه ماه در سال 1392 در این مطالعه شرکت‌کردند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه‌های راهبرد مقابله لازاروس و فولکمن، سلامت معنوی الیسون و پالوتزیان و استرس والدین مایلز و فانک بود. از آمارهای توصیفی و آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون در نرم‌افزار SPSS16، برای رسیدن به اهداف پژوهش استفاده‌شد.

نتایج: سلامت معنوی، با راهبرد مقابله‌ای مسئله‏محور، ارتباطی مثبت و با راهبرد مقابله‌ای هیجان‏محور، ارتباطی معکوس داشته‌است (p < 0.000). از میان خرده‌مقیاس(های) راهبرد‌های مقابله، «جستجوی حمایت ‏اجتماعی»، دارای بیشترین و «اجتناب-گریز»، دارای کمترین میانگین استفاده بوده‌اند. میان سلامت معنوی با میزان استرس و میان میزان استرس با نوع راهبرد مقابله‌ای، ارتباطی معنی‏دار مشاهدهنشدهاست.

نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت سلامت معنوی در به‌کارگیری راهبرد مقابله مسئله‌محور، تقویت سلامت معنوی، به‌ویژه بعد مذهبی، ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the relationship between spiritual well-being and stress and coping strategies in the mothers of infants hospitalized in the neonatal intensive care units

چکیده [English]

Background and Objective: The hospitalization of infants in the neonatal intensive care units impact intense stress on the mother. If this stress continues, in addition to endanger the health of the mother, will have also a negative impact on the mother-infant attachment process. Spiritual well-being as a variable affecting the coping strategy and stress levels is important, as well as, identifying the coping strategies by the mothers in this situation was explored.

Materials and Methods: In this cross-sectional and correlation study, data were collected during three months in 1392, from 191 mothers with their infants in the NICU of the teaching hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Tools for data collection were Lazarus and Folkman's ways of coping questionnaire, Ellison & Palvtzyan spiritual well-being scale, Mills parental stress and a demographic questionnaire. Descriptive statistics and Pearson correlation test were used to achieve the objectives of this study.

Results: Spiritual well-being have a positive relationship with problem-focused strategy and inverse relationship with emotion-focused strategy (p < 0.000). In subscales of coping strategies, seeking social support had higher and escape- avoidance had the lowest mean averages which was used by the mothers. No significant relationship was found between spiritual well-being and stress scores. In addition, between stress levels and type of coping strategies, no significant relationship was found out.

Conclusion: According to the results of this study, it is necessary to consider stress factors associated with mothers. It is also necessary to strengthen the religious dimension of spiritual health, especially in women because of its association with problem-focused strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual well-being
  • Stress
  • Coping strategies
  • Neonatal intensive care unit