تاثیر سیاه‌دانه در فعالیت آنزیم‌های متابولیزه‌کننده سموم و سطح پروتئین بتا کاتنین در رت‌های تحت تیمار با دی‌متیل‌هیدرازین

نویسندگان

1 بیوشیمی، گروه پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران

3 بیوشیمی، پژوهشکده چرخه سوخت، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران

4 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران

5 فیزیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: دی‌متیل‌هیدرازین (DMH) در کبد، توسط سیتوکروم p450 (CYP 450) به متیل‌دیازونیوم متابولیزه‌شده که با ایجاد جهش در ژن بتاکاتنین و عدم تخریب آن توسط سیستم یوبی کوئیتین به افزایش سطح آن و درنتیجه، افزایش بیان برخی از آنکوژن‌ها و ایجاد تومور در کولون منجرمی‌شود.

مواد و روش‌ها: تعداد 48 سر رت به شش گروه تقسیم‌شدند. سرطان کولون از طریق تزریق DMH (20 mg/kg b.w)، هفته‌ای یک‌بار به‌مدت هجده هفته در رت‌ها القاشد و تأثیر مصرف غذای حاوی پودر سیاه‌دانه 2 و 4 درصد در مهار ایجاد تومورهای کولون، مورد بررسی قرار‌گرفت؛ پس از اتمام دوره تیمار (هفت ماه)، بافت‌های کبد و کولون جداشدند. فعالیت آنزیم‌های گلوتاتیون s- ترانسفراز (GST) و CYP 450 و سطح گلوتاتیون (GSH) در کبد و همچنین سطح بتا کاتنین در کولون اندازه‌گیری‌شد. تعداد و سایز تومورها و آسیب‌های پاتولوژیک بافت کولون نیز مورد بررسی قرار‌گرفت.

نتایج: غذای حاوی سیاه‌دانه در هر دو دز به کاهش تعداد و اندازه (سایز) تومورها منجرشده‌است؛ همچنین DMH، باعث افزایش فعالیت آنزیم‌های GST و CYP 450 و سطح GSH و بتا کاتنین شده و سیاه‌دانه به متعادل‌شدن سطح آنها منجرمی‌شود.

نتیجه‌گیری: مصرف غذای حاوی سیاه‌دانه، به‌احتمال از طریق تأثیر روی فعالیت آنزیم‌های سم‌زدا و همچنین سطح آنکوژن بتا کاتنین، به مهار تومور‌های کولون منجرمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Nigella sativa on the activity of drugs-metabolizing enzymes and beta catenin level in rat treated with dimethylhydrazine

نویسنده [English]

  • استادیار 3
چکیده [English]

Background and Objective: Dimethylhydrazine (DMH) is metabolized to methyldiazonium by cytochrome p450 (CYP 450) in liver that increases some oncogenes expression and via beta catenin mutation and prevention of its destruction.

Materials and Methods: In this study, 48 rats were divided into 6 groups. Colon cancer was induced by DMH injection (20 mg/kg b.w.)(s.c.) once a week for 18 weeks. Also, the effect of food containing Nigella sativa powder (2 and 4%) on cancer prevention was evaluated. Then, the liver and colon tissues were removed after 7 months. The activity of glutathione s-transferase (GST) and CYP 450 and the level of reduced glutathione (GSH) in liver and beta-catenin level in colon were measured. Also, the tumor number and size and histological damages were assessed in colon tissue.

Results: The food containing black cumin at both doses reduced tumor number and size. The activity of GST and CYP450 and the level of GSH and beta-catenin were also increased by DMH. Treatment of rats with Nigella sativa modulated the level of these factors.

Conclusion: Rats feeding with food containing Nigella sativa led to prevention of colon tumor, probably through the influence of detoxifying enzymes activity and beta-catenin level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colon cancer
  • Nigella sativa
  • Beta-catenin