رضایتمندی دانشجویان پزشکی دانشگاه شاهد نسبت‌به عملکرد استادان راهنمای بالینی در سال 1392

نویسندگان

1 گروه جراحی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دکتری پزشکی عمومی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: راهنمایی و مشاوره دانشجویان در طول دوره تحصیل، یکی از مهم‌ترین وظایف اعضای هیئت علمی دانشگاه‌هاست. دانشجویان پزشکی به دلیل مواجهه با استرس‌های متعدد که می‌توانند بر دانش‌اندوزی، یادگیری و سلامتی آنان تأثیربگذارند، به نظام‌های حمایتی و راهنمایی نیازمندند که در قالب نظام استاد راهنما می‌گنجند. هدف از این مطالعه، بررسی دیدگاه و رضایتمندی دانشجویان پزشکی دانشگاه شاهد از عملکرد استادان راهنمای بالینی است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی توصیفی، 200 دانشجوی پزشکی دانشگاه شاهد پس از ورود به مقطع بالینی، از طریق پرسش‌نامه پژوهشگرساخته پایا و روا مورد بررسی قرارگرفتند. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 16SPSS و تجزیه‌وتحلیل نتایج با استفاده از آزمون‌های آمار تحلیلی انجام‌گرفت. 05/0› p، معنادار تلقی‌شد.

نتایج: در این مطالعه، 58 درصد از دانشجویان، بهترین روش انتخاب استاد راهنما را انتخاب توسط خودشان بیان‌کردند؛ 56.6 درصد دانشجویان تمایل‌داشتند که تحت هدایت و راهنمایی استاد راهنمای همجنس خود باشند؛ 48 درصد دانشجویان مهیابودن هر دو روش حضوری و غیرحضوری را برای برقراری ارتباط با استاد راهنما مطرح‌کرده‌بودند. رضایت بیشتر دانشجویان از «عملکرد استادان راهنما نسبت‌به ارزیابی وضعیت تحصیلی گذشته و حال دانشجو، آشناکردن دانشجویان با مقررات آموزشی و دانشگاه، وجود جدول زمانی و مکانی مشاوره با دانشجویان، دردسترس‌بودن استاد راهنما و بررسی زمینه‌های احتمالی افت تحصیلی» در حد زیاد بوده اما به‌طور کلی، رضایت از عملکرد استاد راهنمای بالینی در حد متوسط بوده‌است.

نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان‌دادند که درکل، دانشجویان پزشکی دانشگاه شاهد، رضایتی متوسط از عملکرد استاد راهنمای بالینی دارند که این امر، لزوم بازنگری در نحوه انتخاب استادان راهنما، برنامه‌ریزی جلسات مشاوره با دانشجویان و اجرای برنامه‌های آموزشی درخصوص شرح وظایف استادان راهنما را ایجاب‌می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Satisfaction of Shahed University medical students towards clinical academic advisors performance in 2013

چکیده [English]

Background and Objective: Advice and guidance of students during their studying period are one of the most important responsibilities of university professors. Medical students are exposed to a variety of stresses which may affect their education and health. This study was designed to determine Shahed University medical students view and satisfaction about performance of academic advisors.

Materials and Methods: This cross sectional descriptive study was performed on 200 medical students, after entrance into clinical course at Shahed University. Information was gathered via a reliable and valid researcher-made questionnaire. Statistical analyses were performed with SPSS 16 software. P‹0.05 was considered significant.

Results: Shahed Medical students reported that the best way for selection of academic advisor is by themselves (58%). Meanwhile, 66.5% of students preferred to be in guidance of same gender academic advisor and 48% of students preferred to interact with their academic advisors in both face to face and non-face to face methods. Satisfaction of many students for assessing the previous and current academic status of students, introducing academic and university rules, time and place programming for consultation and accessibility to academic advisors and findings educational problems were high. But overall satisfaction from academic advisors performance was medium.

Conclusion: Results of this study showed that overall satisfaction of Shahed medical students from academic advisors were medium, therefore revision and some changes in selection of advisors guidance, programming for students’ consultation and suitable supervision of advisor guidance responsibilities are required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Medical students
  • Shahed University
  • Clinical academic advisors
  • performance