اثر استنشاق بخار رنگ روغن بر سطح سرمی پرولاکتین در موش صحرایی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی،دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 فیزیولوژی، گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

3 گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: مطالعات نشان‌می‌دهند که قرارگیری در معرض بخار رنگ و مواد شیمیایی، اختلال‌های فیزیولوژیک را درپی‌دارد. هدف از این مطالعه، بررسی آثار استنشاق بخار رنگ‌های روغنی بر سطح سرمی هورمون پرولاکتین در موش‌های صحرایی نر و ماده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی ، 15 سر موش صحرایی نر و 15 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار به‌طور تصادفی به گروه‌های پنج‌سری کنترل، و مواجهه با 1 و 8 ساعت بخار رنگ در روز تقسیم‌شدند. پس از ده هفته، خون‌گیری به روش قلب باز انجام‌گرفت و پس از تهیه سرم، سطح سرمی هورمون پرولاکتین با استفاده از روش رادیوایمنواسی (RIA) اندازه‌گیری‌شد و درنهایت، داده‌ها با به‌کارگیری آزمون آماری آنالیز واریانس یک‌طرفه تجزیه‌و‌تحلیل‌شدند.

نتایج: سطح سرمی پرولاکتین در هر دو گروه نر و ماده در گروه مواجهه با 1 و 8 ساعت بخار رنگ، نسبت‌به گروه کنترل، افزایشی معنی‌دار یافت (001/0>P). برخلاف گروه‌های نر، در گروه‌های ماده، سطح سرمی پرولاکتین در گروه 8 ساعت مواجهه با بخار رنگ، نسبت‌به گروه 1 ساعت مواجهه با بخار رنگ، بیشتر افزایش‌داشت (001/0>P).

نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر آن هستند که مواجهه با بخار رنگ می‌تواند سبب افزایش سطح سرمی پرولاکتین شود که این امر می‌تواند اختلال‌های فیزیولوژیک دیگری را درپی‌داشته‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of oil paint emissions inhalation on serum level of prolactin in rats

چکیده [English]

Background and Objective: Studies have shown that exposure to oil paints and chemicals emissions is followed by physiological disorders. The aim of this study was to determine the effects of inhalation of oil paint emissions on serum level of prolactin in male and female rats.

Materials and Methods: In this experimental study, 15 male and 15 female Wistar rats were randomly divided into control and groups exposed to paint emissions for 1 and 8 h/day. After 10 weeks, blood samples were prepared using cardiac puncture method and after serum preparation, level of prolactin was measured by radioimmunoassay method and data were analyzed using ANOVA.

Results: Serum level of prolactin significantly increased both in male and female groups exposed to paint emissions for 1 and 8 h/day as compared to control group (p < 0.001). In contrast to male groups, in female groups, the serum prolactin level increased higher in group exposed to paint emission for 1 h/day as compared to group exposed to paint emission for 8 h/day (p < 0.001).

Conclusion: The findings of this study show that exposure to oil paint emissions can result in increased serum level of prolactin that may befollowed by other physiological disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Paint emission
  • Prolactin
  • Rat