بررسی القای تمایز سلول‌های بنیادی به سلول‌های بتای پانکراس به‌وسیله عصاره متانولی یونجه

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی، پژوهشکده بیوتکنولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه سیستماتیک گیاهی، پژوهشکده بیوتکنولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 فیزیولوژی، پژوهشکده بیوتکنولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: جایگزینی سلول‌های بتا به‌وسیله پیوند جزایر پانکراس، نویدبخش درمان دیابت نوع 1 است. در مطالعات جانوری و انسانی، مشخص شده‌است که گیاه یونجه (Medicago sativa.L ) از خانواده لگومینیاسه، توانایی‌دارد قند خون را کاهش‌دهد؛ اغلب این مطالعات بر تأثیر عصاره گیاه بر میزان گلوکز ناشتا متمرکز شده‌اند؛ تابه‌امروز، تحقیقی درخصوص ارزیابی توانایی این گیاه در تمایز سلول‌های بنیادی به سلول‌های بتای پانکراس در شرایط آزمایشگاهی انجام‌نشده‌است. مطالعه حاضر به‌منظور بررسی آثار احتمالی تروفیک عصاره گیاه یونجه(MSE) برتمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی (MSCs) به سلول‌های انسولین‌ساز (IPCs) انجام‌شده‌است.

مواد و روش‌ها: سلول‌های MSCsموش، جداسازی و به‌صورت تک‌لایه کشت‌داده‌شدند؛ سلول‌های یادشده پس از تلاقی، با استفاده از آزمایش‌های القای بافت چربی و استخوانی، شناسایی و تأیید‌شدند؛ به‌منظور القای تمایز در این سلول‌ها به سلول‌های انسولین‌ساز، غلظتی مشخص از MSE به محیط کشت اضافه شد. رنگ‌آمیزی دیتیزون(DTZ) به‌منظور بررسی سلول‌های IPCs مشتق ازMSCs در شرایط آزمایشگاهی استفاده‌شد. سلول‌های DTZ مثبت شمارش‌ و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS تجزیه‌وتحلیل‌شدند. حضور پروتئین‌های اختصاصی سلول‌های بتای پانکراس با استفاده از ایمنوفلورسنس تعیین‌شد.

نتایج: تیمار با MSE تأثیری چشمگیر بر تمایز سلول‌های MSC به سلول‌های IPCs داشت. در بررسی مورفولوژی سلول‌ها با استفاده از DTZ دستجات سلولی قرمز ارغوانی مشابه جزایر لانگرهانس مشاهده‌شد. سلول‌های تمایز‌یافته نسبت‌به سه آنتی‌بادی C - پپتید، انسولین – پروانسولین و رسپتور انسولین بتا پاسخ ایمنی دادند.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌دادند که MSE به‌طور مؤثری توانست باعث القای تمایز MSCs به سلول‌های IPC شود. ازآنجاکه سلول‌های MSC به‌طور گسترده در دسترس بوده، به‌راحتی کشت‌می‌شوند، ابزار آزمایشگاهی ارزشمندی را برای مطالعه تمایز سلول‌های بتای پانکراس فراهم‌می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of differentiation induction of mesenchymal stem cells into pancreatic beta cells by methanolic extract of Medicago sativa L.

چکیده [English]

Background and Objective: β cell replacement therapy by pancreatic islet transplantation has become a promising treatment for type 1 diabetes. Medicago sativa L (Lucerne) from leguminosae family is known to exhibit hypoglycaemic activity both in animal and human studies. Most of these studies were concentrated on the effects of plant extracts on fasting glucose levels. Until now no researches have been carried out to evaluate the potential of this plant on in vitro differentiation of stem cells into pancreatic β cells. The present study was done to examine the possibility of trophic effects of Medicago sativa L. extract (MSE) on differentiation of insulin-producing cells (IPCs) from mesenchymal stem cells (MSCs).

Materials and Methods: Mouse MSCs were isolated and cultured as monolayers. The cells allowed becoming confluent and their identification was confirmed by adipogenic and osteogenic induction tests. In order to induce differentiation of MSCs into IPCs, given concentration of MSE was added to culture medium. Dithizone (DTZ) staining was used to detect IPCs derived from MSCs in vitro. DTZ-positive cells were counted and statistically analyzed using SPSS. Pancreatic β cell-specific proteins were determined by immunofluorescence.

Results: MSE treatment had dramatic effects on differentiation of MSC cells into IPCs. Morphological studies using DTZ documented crimson red cell clusters similar to islet. The differentiated cells were immunoreactive for proinsulin, insulin, C-peptide and insulin receptor beta.

Conclusion: The results showed that MSE could efficiently induce IPCs differentiation of MSCs. Since, MSC cells are widely available and easily cultured they would provide a valuable experimental tool for studying pancreatic β cell differentiation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mesenchymal stem cell
  • Insulin-producing cells
  • Pancreatic β cell differentiation
  • Insulin-proinsulin
  • C-peptide