مقایسه ریزسختی کامپومرهای رنگی در رنگ‌های مختلف با زمان‌های نوردهی متفاوت

نویسندگان

1 گروه کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران

2 گروه ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: کامپومرهای رنگی، گروهی از مواد ترمیمی هستند که از سال 2002 برای ترمیم دندان‌های شیری معرفی‌شده‌اند؛ این مواد به دلیل جذابیتی که رنگشان ایجادمی‌کند و همچنین سهولت استفاده، در دندان‌پزشکی کودکان مورد توجه قرارگرفته‌اند؛ ازآنجاکه رنگ موجود در این مواد می‌تواند خصوصیات فیزیکی آنها را تغییردهد، هدف از این مطالعه، بررسی کامپومرهای رنگی در زمان‌های نوردهی40،20و60 ثانیه است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی_آزمایشگاهی،180 عدد دیسک کامپوزیتی تهیه‌شدند؛ سپس کامپومرهای رنگ‌های «آبی، سبز، طلایی، نقره‌ای، لیمویی و صورتی»، داخل دیسک‌ها پک و با دستگاه LED در زمان‌های40،20و60 ثانیه کیور شدند. نمونه‌ها ده روز در انکوباتور در دمای 37 درجه نگهداری‌شدند؛ سپس با دستگاه سختی‌سنج ویکرز، ریزسختی نمونه‌ها اندازه‌گیری و داده‌ها با آنالیز آماری ANOVA بررسی‌شدند.

نتایج: بیشترین میانگین ریزسختی به‌دست‌آمده، به رنگ نقره‌ای به میزان 44.19 و کمترین میانگین آن، به رنگ آبی به میزان 39.52، مربوط بود؛ رنگ‌های صورتی، سبز و طلایی با درجه سختی 42، سختی متوسطی داشتند. تجزیه‌وتحلیل آماری نشان‌داد که رنگ کامپومر و سمتی که کامپومرها کیورمی‌شدند بر میزان ریزسختی کامپومرها تأثیر معنادار داشته‌اند اما زمان نوردهی بر میزان سختی، تأثیری معنادار نداشته‌است؛ از میان رنگ‌ها، رنگ آبی، کمترین سختی(0.05≥P) و رنگ نقره‌ای و لیمویی، بیشترین سختی (0.05≥P) را دارا بوده‌اند.

نتیجه‌گیری: براساس نتایج این مطالعه، رنگ کامپومر بر میزان ریزسختی آن، تأثیرگذار است و کامپومرهای رنگی با رنگ نقره‌ای و لیمویی به دلیل سختی بیشتر برای ترمیم دندان‌های شیری توصیه‌می‌‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of colored compomer micro-hardness with different colors in various time curing

چکیده [English]

Background and Objective: The colored compomers are a group of restorative materials that are introduced for filling of primary dentition since 2002. These materials have been used in pediatric dentistry because of their attractive colors and their simple handling properties. But their characteristics have not been evaluated and compared completely. Since a change in the color of these materials can change its physical characteristics, the aim of this study was evaluation of colored compomer micro-hardness in 20, 40 and 60 second time curing.

Materials and Methods: In this in vitro study, 180 composite discs were prepared. Then, each color (blue, green, lemon, golden, silver and pink) was packed into the discs, and was cured for 20, 40 and 60 s. Specimens were stored for 10 days in an incubator with distilled water at 37C and away from direct light. Then, surface micro-hardness measurements were carried out using a Vickers micro-hardness tester in three different points on the top and bottom surface of each sample.

Results: Silver color had maximum micro-hardness value (44.19), and blue color had minimum micro-hardness value (39.52). Green, golden, pink and lemon had average micro-hardness values (42). Statistical analysis shows that compomer color and side of specimen had significant influence on compomer micro-hardness. However, no significant influence in various time of curing on compomer micro-hardness was found out. A comparison between colors showed that blue color had minimum micro-hardness and silver color had maximum micro-hardness (p < 0.05).

Conclusion: Based on the results of this study, the color of compomer influences micro-hardness. Due to maximum micro-hardness of two colors, i.e. silver and lemon, these are recommended for restoration of primary dentition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colored Compomer
  • Micro-hardness
  • Vickers test
  • Curing time