بررسی باورها و رفتارهای ورزشی و فعالیت فیزیکی زنان حین بارداری و پس از زایمان براساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده

نویسندگان

1 گروه زنان دانشکده پزشکی،دانشگاه شاهد

2 دانشکده پزشکی،دانشگاه شاهد

3 گروه بهداشت دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی ایلام

چکیده

مقدمه و هدف: کمبود فعالیت فیزیکی در بروز چاقی و بیماری‌های قلبی- عروقی، مؤثر است. بارداری، فعالیت فیزیکی را محدودمی‌کند. هدف از این مطالعه، تعیین باورها و رفتارهای مربوط به ورزش و فعالیت فیزیکی خانمها در دوران حاملگی و پس از زایمان بود.

مواد و روش‌ها: طی مطالعه‌ای مقطعی، میزان فعالیت فیزیکی و اعتقادهای ورزشی200 خانم در دوره 1‌ساله پس از زایمان با استفاده از پرسش‌نامه جهانی فعالیت فیزیکی (Global Physical Activity) سازمان بهداشت جهانی و پرسش‌نامه اعتقادهای ورزشی براساس نظریه رفتار برنامهریزی‌شده بررسی-شد. داده‌ها با نرم‌افزارSPSS13 و آماره‌های توصیفی و آزمون (تست) غیرپارامتریک wilcoxon، و در سطح معنی‌داری 05/0 p < تجزیه‌وتحلیل‌شدند.

نتایج: فراوان‌ترین اعتقادهای رفتاری در حاملگی و پس از زایمان عبارت‌بودند از این [باورها] که ورزش، خلق وروحیه را بهتر، استرس را کم، وزن را کنترل و اندام را متناسب‌می‌کند؛ همسر، مادر و کارکنان بهداشتی‌- درمانی، بیشترین افراد تأثیرگذار بودند؛ خستگی، بی‌حالی و نداشتن انرژی، محدودیت‌های جسمی مانند ویار و نداشتن وقت پس از زایمان، شایع‌ترین موانع انجام ورزش بودند. هیچ‌یک از افراد، به میزان بالا، فعالیت فیزیکی نداشتند؛ در دوره حاملگی (5/19 درصد)، میزان متوسط و (5/80 درصد) کم و پس از حاملگی (3 درصد)، میزان متوسط و (97 درصد) کم فعالیت فیزیکی را داشتند. میزان کل فعالیت فیزیکی در دوره حاملگی، نسبت‌به دوره پس از زایمان، بیشتر بود ( 05/0P < ).

نتیجه‌گیری: میزان فعالیت فیزیکی پس از بارداری در مقایسه با دوره بارداری کاهش‌یافته‌، دوران حاملگی و پس از زایمان، سبک زندگی بی‌تحرک را ایجادمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of women’s exercise and physical activity beliefs and behaviors during their pregnancy and postpartum based on the planned behavior theory

چکیده [English]

Background and Objective: Lack of physical activity is a major risk factor for obesity and cardiovascular disease. Pregnancy and postpartum can limit physical activity. The purpose of this study was to evaluate beliefs and physical performance during pregnancy and postpartum.

Materials and Methods: During a cross sectional study, 200 women within 1 year of a child’s birth were recruited. To determine the amount of physical activity and exercise beliefs (behavioral, normative and control), Global Physical Activity Questionnaire designed by the World Health Organization and Exercise Beliefs Questionnaire based on the theory of planned behavior guidelines were used, respectively. Data were statistically analyzed by SPSS 13 software based on descriptive statistics and non-parametric Wilcoxon test. Meanwhile, p < 0.05 was considered significant.

Results: The most frequent behavioral beliefs during pregnancy and after pregnancy were as follows: exercise improves mood and morale, reduces stress, controls body weight and make fitness. The most common normative belief (affected people) were: spouse, mother and health of employees. Fatigue, lethargy and lack of energy, morning sickness and time limitations were the most common control beliefs (physical barriers) in pregnancy and postpartum. Physical activity during pregnancy and postpartum in order were the average rate (19.5%) and (3%) and low rate (87.5%) and (97%). The total amount of physical activity during pregnancy was more than postpartum (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beliefs
  • Postpartum
  • Pregnancy
  • Physical activity
  • Exercise