ارزیابی بهبود عملکرد حرکتی بیماران سکته مغزی درنتیجه کاردرمانی با استفاده از مدل هاردل برای داده‌های طولی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه علوم پایه ، دانشکده سلامت و ایمنی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: سکته مغزی، شایع‌ترین بیماری‌ در افراد بزرگسال است. زمین‌خوردن، رایج‌ترین اختلال تعادلی و حرکتی است که کیفیت زندگی بیماران سکته مغزی را تحت تأثیر قرارمی‌دهد. این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود وضعیت حرکتی بیماران سکته مغزی تحت درمان با روش کاردرمانی و پیش‌بینی وضعیت تعادل بیماران با استفاده از مدل رگرسیون هاردل انجام‌شد.

مواد و روش‌ها: طی مطالعه‌ای طولی به‌مدت نه ماه با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس، برای تعداد 30 بیمار دچار سکته مغزی، نمره‌ شاخص‌ تعادل هر دو هفته به‌صورت داده‌ شمارشی ثبت‌شد. به دلیل وجود صفر(0) فراوان در متغیر وابسته شمارشی که به نتایج نادرست منجرمی‌شود، مدل هاردل با استفاده از نرم‌افزار sas9.2 به داده‌ها برازش‌داده‌شد.

نتایج: فراوانی زمین‌خوردن در زنان، بیشتر از مردان است. بهبود نسبی عملکرد حرکتی با دست‌کم، پنجاه جلسه درمان مشاهده‌شد. مؤلفه‌های مدت زمان بروز سکته و طول مدت پیگیری بیمار، ارتباطی معنادار با بهبود عملکرد حرکتی بیماران سکته مغزی داشتند (05/0p < ). شانس بهبود عملکرد در بیماران فاز مزمن 10 درصد کمتر از شانس بیماران فاز حاد است.

نتیجه‌گیری: با شناسایی شاخص‌های دخیل در ارتقای عملکرد حرکتی و انجام مداخلاتی همراه با کاردرمانی به‌منظورجلوگیری از زمین‌خوردن در بیماران سکته مغزی به‌ویژه در زنان با وضعیت سکته مزمن که در ریسکی بالاتر از زمین‌خوردن قرارداشتند، می‌توان برای بازگردانی سریع‌تر این دسته از بیماران به اجتماع اقدام‌کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement activity evaluation after occupational therapy in stroke patients using hurdle model for longitudinal data

چکیده [English]

Background and objective: stroke is prevalent among adults. The fall is most common balance and motor impairments that affect the quality of life in stroke patients. this study was performed with aim of investigate the factors affecting the motor recovery in stroke patients treated with occupational therapy and predicted balance status in patients with a hurdle regression model.
Materials and Methods: In a longitudinal study of 9 months with not at random access sampling for a total of 30 stroke patient the score test of balance measured every two weeks. Because of many zero in number of fall, regression Hurdle model was fitted to data using Sas Software version 9.2.
Results: The frequency of falls in women is more than men. The relative performance improvement was achieved with a minimum of 50 sessions. Stroke duration and Length of follow up patient were significantly improved motor function in stroke patients) p < 0.05(. the odds of motor improvement in patients with chronic phase is 10 percent less than odds of patients with the acute phase.
Conclusion: with considering the factors involved in the promotion of motor function and doing interventions combination with occupational therapy to prevent falls in stroke patients specially in women with chronic phase that were at higher risk of falls can be ventured to fast recover this group of patients to the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stroke
  • rehabilitation
  • hurdle model
  • zero inflation
  • longitudinal study