بررسی ارتباط خودکارآمدی و انتظار پیامد با شیوه زایمان مورد تمایل زنان باردار شهرکرد

نویسندگان

1 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک

3 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

چکیده

مقدمه:
با توجه به افزایش شیوع سزارین در دهه‌های اخیر در میان مادران باردار و تأثیر تمایل مادران به انجام نوع زایمان و اهمیت خودکارآمدی در انتخاب روش زایمان و غلبه بر ترس ناشی از زایمان، تعیین میزان خودکارآمدی در مادران باردار در طی بارداری ضروری می‌باشد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد مادرانی که خودکارآمدی پایین‌تری دارند، انجام زایمان را امری دست‌نیافتنی می‌دانند و ترس بالاتری را در دوران بارداری تجربه می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط خودکارآمدی و انتظار پیامد با شیوه‌ی زایمان مورد تمایل در مادران باردار طرح‌ریزی شده است.
مواد و روش‌ها:
این مطالعه یک مطالعه مشاهده ای توصیفی از نوع مقطعی است که بر روی 130 مادر باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرکرد انجام گردید. نمونه‌گیری به روش سهمیه‌ای انجام شد. جهت تعیین خودکارآمدی از پرسشنامه خودکارآمدی و ترس از زایمان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار spss20 انجام گردید. به منظوربرسی داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون‌های آماری تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز رگرسیون چندگانه و آنالیز کواریانس (ANCOVA) ) استفاده گردید.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد، بین نمرات خودکارآمدی زایمان و ترس از زایمان رابطه مکوس مشاهده گردید (p < ./001). 5/51% از مادران تمایل به زایمان طبیعی و 5/48% تمایل به سزارین داشتند، همچنین مادرانی که تمایل به انجام زایمان طبیعی داشتند، نسبت به کسانی که زایمان سزارین را انتخاب کرده بودند ترس کمتر (p < 0/001) و نمره انتظار زایمان و خودکارآمدی بالاتری داشتند.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نقش خودکارآمدی را به عنوان عامل مؤثر در تمایل مادران به زایمان طبیعی و رفتار مقابله با درد زایمان تأیید می‌کند. لذا طراحی مداخلات آموزشی مناسب مبتنی بر خودکارآمدی لازم و ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the relationship between self-efficacy and outcome expectations with delivery types election among pregnant women in SHahrekord city

چکیده [English]

Introduction:
Due to increasing cesarean section rate in recent decades among pregnant women and the effect of maternal desire to do delivery type and the importance of self-efficacy in the choice of delivery methods and overcome the fear of childbirth. Determine the self efficacy rate in pregnant women during the pregnancy is required. Research showed that mothers with Low self-efficacy, think that the delivery is unattainable and experience more fear during pregnancy. This study aimed to determine the relationship between self-efficacy and outcome expectations with delivery type's selection among pregnant women.
Materials and Methods:
This descriptive-analytical study was performed on 130 pregnant women referred to health centers in SHahrekord city. Sampling method was stratified. For data gathering the childbirth self-efficacy shot form and fear of childbirth questionnaires was used. Data analysis was performed by spss20.
Results:
The results showed, there was inverse relationship between childbirth self-efficacy and fear of childbirth scores. (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-efficacy
  • Elective cesarean
  • Fear of childbirth