اثر تجویز خوراکی پودر گیاه مرزنجوش بر میزان گلوکز، لیپید سرم، آنزیم های کبدی و استرس اکسیداتیو موش صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوسین

نویسندگان

1 گروه بیو شیمی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

2 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی،دانشگاه شاهد

3 دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه و هدف: در طب سنتی از گیاه مرزنجوش به عنوان ماده موثر در بیماریهای متابولیک استفاده می‌شود.دراین بررسی، اثر تجویز این گیاه بر میزان گلوکز، لیپیدهای سرم، آنزیم‌های آمینوترانسفراز کبدی و سطح مالون‌دی‌الدئید در موشهای صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها:در این مطالعه 32 موش صحرایی نر به چهار گروه کنترل، کنترل تحت تیمار با مرزنجوش، دیابتی و دیابتی تحت تیمار با مرزنجوش تقسیم‌ شدند. گیاه مرزنجوش به صورت خوراکی یک هفته پس از تزریق استرپتوزوتوسین به مدت 6 هفته تجویز شد. میزان گلوکز، تری گلیسیرید، کلسترول‌توتال، کلسترول‌LDL و HDL سرم قبل از بررسی و در هفته‌های 3 و 6 پس از بررسی تعیین گردید و در پایان کار سطح مالون‌دی‌الدئید و میزان فعالیت آنزیم‌های آسپارتات و آلانین-آمینوترانسفراز در بافت کبد تعیین شد.

نتایج: در هفته ششم میزان گلوکز سرم در دو گروه دیابتی و دیابتی تحت تیمار به طور معنی‌دار (001/0p < و 005/0p < ) بیشتر از نتایج هفته قبل کار بود و تیمار با مرزنجوش در گروه دیابتی کاهش معنی‌دار میزان گلوکز سرم در مقایسه با گروه دیابتی بوجود نیآورد. در خصوص کلسترول‌HDL نیز تیمار موشهای دیابتی افزایش معنی‌دار این پارامتر را در مقایسه با گروه دیابتی ایجاد نمود (05/0p < ) و تیمار موشهای دیابتی موجب کاهش معنی‌دار کلسترول‌LDL ، کلسترول توتال و نیز تری‌گلیسیرید سرم در مقایسه با گروه دیابتی نگردید.

نتیجه‌گیری: تجویز دراز مدت مرزنجوش به موشهای دیابتی فقط موجب افزایش معنی‌دار کلسترول‌HDL سرم می‌گرددو بر سایر چربی‌ها و گلوکز سرم تاثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oral feeding of organium vulgare on serum level of glucose and lipid, hepatic enzymes, and oxidative stress in STZ diabetic rat

چکیده [English]

Background and Objective: Origanum vulgare (OV) has many beneficial effects in metabolic disorders from the viewpoint of traditional medicine. In this study, the effect of its administration on serum glucose and lipids and liver level of malondialdehyde (MDA) and aminotranferases were studied in streptozotocin-diabetic rats.
Materials and Methods: Male rats (n = 32) were divided into 4 groups, i.e. control, OV-treated control, diabetic, and OV-treated diabetic groups. OV was administered p.o. one week after diabetes induction for 6 weeks. Serum glucose and triglyceride, total cholesterol, LDL- and HDL-cholesterol levels were determined before the study and at 3rd and 6th weeks after the study. Finally, liver level of MDA and activity of hepatic aspartate and alanine aminotransferases were determined.
Results: At 6th week, serum glucose level was significantly higher in diabetic and OV-treated diabetic groups (p < 0.005-0.001) and OV treatment did not significantly reduce it. serum HDL-cholesterol level was significantly higher in OV-treated diabetics as compared to diabetic group (p < 0.05). In addition, OV treatment of diabetic rats did not significantly reduce serum LDL cholesterol level, serum total cholesterol and triglyceride versus diabetic group.
Conclusion: Chronic administration of OV to diabetic rats could increase serum HDL cholesterol level and did not have a significant effect on other lipids and on glucose level and hepatic enzymes and lipid peroxidation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Origanum vulgare
  • Diabetes mellitus
  • Lipids
  • glucose